gündeminiz
Image
dış haberler

T?rkiye?ye kar?? hareket ?a?r?s?

gündeminiz

Yunanistan ve Güney K?br?s Rum Kesimi’nin Türkiye’den kaynaklanan “meydan okumalar”a yan?t vermesi için ABD’deki Yunan diasporas?n?n harekete geçirilmesi ça?r?lar? yap?l?yor.

 

Yunanistan ve Güney K?br?s Rum Kesimi’nin Türkiye’den kaynaklanan “meydan okumalar”a yan?t vermesi için “ko?ullar?n elveri?li olmad???” savunularak Türkiye’ye kar?? ABD’deki Yunan diasporas?n?n harekete geçirilmesi ça?r?lar? yap?l?yor.

Kathimerini gazetesince “Türkiye’nin F-35’leri ve Yunan Diasporas?” ba?l??? ile yay?mlanan bir yorumda. “Türkiye, hava gücünü radara görülmeyen F-35’ler ile güçlendirmeyi ba?ar?rsa e?er, bu Ege’deki güç dengesini ciddi bir biçimde altüst edecek” savlar? dile getiriliyor.

“Yunanistan ve K?br?s’?n (Rum Kesimi) giderek daha öngörülmez olup yay?lma i?tah?n? gösteren Türkiye’nin olu?turdu?u meydan okumaya yan?t vermesi için ko?ullar elveri?li de?il” iddialar?na yer veren yorumda ?u görü?ler de öne sürülüyor:

Atina ve Lefko?a’n?n ellerinde “hem havuçlar hem de sopalar var" diye belirtilirken, bu kozlar için ?öyle deniliyor:

“Avrupa Birli?i, ba?ta ABD olmak üzere kilit ülkelerle ili?kiler ile ?srail ve M?s?r gibi güçlü bölgesel oyuncularla i?birli?i gibi ama ba?ka bir silah daha var ve bu silahtan çok daha az sözediliyor ve onun etkinli?i hala baz?lar?nca sorgulan?yor.”

D?ASPORANIN “EN GÜÇLÜ SES?, EN GÜÇLÜ ÜLKE OLAN ABD’DE DUYULUYOR”

Bu çerçevede “diaspora”ya vurgu yap?lan yorumda, “Diasporan?n en güçlü sesi, en güçlü ülke olan ABD’de duyuluyor. Bir zamanlar oldu?u kadar güçlü olmayabilir, Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki varl??? önceki y?llara göre çok daha ufak olabilir ama hala vard?r ve rolü s?k s?k sonuç veriyor” deniliyor.

Ard?ndan yorumda, “Yunanistan ve K?br?s, Yunan-Amerikan toplulu?unu harekete geçirmeli. Herkesin oynayaca?? bir rolü vard?r” ifadeleri kullan?l?yor. ABD’nin önde gelen Yunan lobileri an?msat?l?rken de bu kurulu?lardan Helen Amerikan Liderlik Konseyi’nin Ermeni lobisi ile en ileri teknoloji ürünü olan F-35 sava? uçaklar?n?n Türkiye’ye sat?lmas?n? önlemeye yönelik çabalar?na dikkat çekiliyor.

“Bu kolay bir i? de?il çünkü çok büyük ekonomik ve stratejik ç?karlar? var ve jeopolitik denge pek de sa?lam de?il. Ancak, do?ru ko?ullarda sonuç verebilecek iyi hedeflenmi?, ortak bir çaba ba?lad?” denildikten sonra “Türkiye, hava gücünü ‘görülmeyen’ F-35’lerle güçlendirmeyi ba?ar?rsa e?er. Bu Ege’deki güç dengesini ciddi biçimde alt?üst edecek” iddias?na da yer veriliyor.

Yorum, “Yunan-Amerikan lobisi vard?r ve s?k s?k birbiriyle rekabet eden çe?itli kurulu?lar?n hepsi, ortak hedefleri gerçekle?tirmek için güç birli?i yaparsa e?er oldukça etkili olduklar?n? kan?tlayabilirler.”

Odatv.com

 

0 Yorum