gündeminiz
Image
Sağlık

Sa?l?k hizmetinde yabanc?ya KDV yok

gündeminiz

 

Yeni KDV düzenlemesine göre yabanc?lar Türkiye'de ald?klar? sa?l?k hizmetleri kar??l???nda KDV ödemeyecek. De?i?ikli?in amac? olarak 'sa?l?k turizminin canland?r?lmas?' gösterildi.

 

Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar? için ise herhangi bir de?i?iklik yok. Oldu?unuz muayene ve ameliyatlar için KDV ödemeye devam edeceksiniz.

33 y?ld?r uygulanan KDV kanununda de?i?iklik yap?l?yor. Söz konusu tasar? Meclis’e gönderildi. Maliye Bakan? Naci A?bal dün yapt??? yaz?l? aç?klama ile KDV düzenlemesinin ayr?nt?lar?n? aç?klad?.

YABANCI KDV ÖDEMEYECEK

Söz konusu düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de, sa?l?k turizmini te?vik etmek amac?yla yabanc?lara Türkiye'de sunulan sa?l?k hizmetleri için KDV istisnas? getiriliyor olmas?. Sa?l?k hizmetleri d???ndaki di?er hizmetler Katma De?er Vergisine tabi olmaya devam edecek.

KDV düzenlemesinde yabanc?lara sa?l?k hizmetlerindeki KDV muafiyeti ?öyle yer ald?: Sa?l?k turizmini te?vik etmek amac?yla yabanc?lara Türkiye'de sunulan sa?l?k hizmetleri için KDV istisnas? getiriliyor. Sa?l?k hizmetleri d???ndaki di?er hizmetler Katma De?er Vergisine tabi olmaya devam edecek.

 

Örne?in bir Alman vatanda?? kalp ameliyat? olmak için Türkiye’yi tercih etti?i zaman ald??? hizmet kar??l???nda KDV ödemeyecek. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar? için böyle bir durum söz konusu de?il. Saç ektirmeye gelen Arap turistler de vergi ödeyecek.

sözcü

0 Yorum