gündeminiz
Image
dış haberler

"T?rk oldu?unuz i?in ?al??mak istemiyoruz"

gündeminiz

Avrupa'da, bir Türk firmas?n?n ya?ad??? s?k?nt? dikkat çekti...

Avrupa'da, Türk firmalar?n ya?ad??? s?k?nt?lara bir yenisi daha eklendi.

Damat, Damat'S, Tween markalar?n? bünyesinde bulunduran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Orakç?o?lu, ?talya'da kredi için ba?vurduklar? banka müdiresinin, "Türk oldu?unuz için sizinle çal??mak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine kredi vermedi?ini söyledi. Bunun üzerine Yap? Kredi'nin orta?? UniCredit'in üst düzey yöneticisinin araya girdi?ini dile getiren Orakç?o?lu, "?talya'ya ihracat?n? yüzde 85 art?ran bir firma olarak kredi verilmemi? olmas?n?n arkas?nda Türk olmam?z yat?yordu. Ama s?k?nt?y? UniCredit çözdü, ilgili banka müdiresi de görevden al?nd?" diye konu?tu.

Sabah gazetesinden P?nar Çelik Nacar'?n haberine göre, engellerin bununla da bitmedi?ini ifade eden Orakç?o?lu, "Türk dekorasyon ekibimize Almanya vize vermedi, ma?azan?n aç?l??? gecikti. Madrid'de ma?aza için kiralad???m?z yerin mal sahibi, Türk oldu?umuzu ö?renince 3 ay bizi oyalad?, 5 y?ll?k kiray? pe?in istedi ama biz geri ad?m atmad?k. Madrid'de daha iyi bir ma?aza bulduk. Faaliyet gösterdi?imiz ülkelerde engellerle kar??la??yoruz ama bu bizi y?ld?rmak bir yana daha da h?rsland?r?yor" diye konu?tu.

"MÜ?TER?M?Z 3 GÜNÜ GÖZE ALIP BURAYA GEL?YOR..."

Bu y?l 7.'sini düzenledikleri bayi toplant?s?na 82 ülkeden 208 mü?terinin geldi?ini dile getiren Orakç?o?lu, "Mü?terimiz Kuzey Irak'tan 18 saati, Yemen'den 3 günü göze al?p buraya geliyor. 20 günde 25 milyon dolarl?k sezon ürünü sipari?i ald?k. Bu, hem bizim markam?za hem de Türkiye'ye olan güvenin göstergesi" diye konu?tu.

Geçen y?l 600 milyon lira ciro yapt?klar?n? bu y?l ise hedeflerinin 750 milyon lira oldu?unu dile getiren Orakç?o?lu, "Bu ciroyu yüzde 70 ihracat art???yla gerçekle?tirece?iz. 500 ki?iye de ek istihdam sa?layaca??z" dedi. Yurtiçinde 30, yurtd???nda ise her hafta bir olmak üzere toplam 53 ma?aza açacaklar?n? dile getiren Orakç?o?lu, Kamerun, Cezayir, Libya, Tunus ve Suudi Arabistan'a da ilk kez gireceklerini kaydetti.

 

 

Odatv.com

 

0 Yorum