gündeminiz
Image
dış haberler

Ermeni komutan: T?rkiye'yi i?gal edece?iz

gündeminiz

Karaba?'daki i?gal hareketlerine bizzat kat?lan Ermeni komutan Arkadiy Garapedyan, Ermenistan’?n Türkiye’yi i?gal edece?ini söyledi. ??gal alt?ndaki Azerbaycan topra?? Karaba?'da Müslümanlara yönelik etnik temizli?e bizzat kat?lan Ermeni komutan Arkadiy Garapedyan akla hayale s??mayan ifadelerle Türkiye ve Azerbaycan'a sald?rd?.

 

"ERMEN?STAN, TÜRK?YE'Y? ??GAL EDECEK VE EN?NDE SONUNDA TÜRK?YE PARÇALANACAK"

 Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ermenistan medyas?na konu?an Garapedyan, Türkiye ve Rusya aras?nda imzalanan S-400 anla?mas?na de?inirken ülkesinin yeni i?gal planlar?n? gün yüzüne ç?kard?. S-400'lerin savunma amaçl? oldu?unu belirten eli kanl? i?galci, sistemin "Ermenistan, Türkiye'yi i?gal etti?inde" i?e yaramayaca??n? öne sürdü.

Bu durumun i?lerini zorla?t?rmayaca??n? sözlerine ekleyen Garapedyan, Türkiye'nin eninde sonunda parçalanaca??n? iddia etti. Ayr?ca Rusya ve Ermenistan aras?ndaki anla?maya at?fta bulunan Ermeni komutan, Azerbaycan ve Türkiye'yi aç?kça tehdit ederek, "Büyük Ermenistan" hayalini yineledi.

SOSYAL MEDYADA TEPK? YA?DI Özellikle Azerbaycan'da büyük tepki çeken aç?klama sonras? sosyal medyadan Ermenistan kar??t? çok say?da mesaj payla??ld?.Ermeni yetkililerin bu tutumu, Azerbaycan hükümetinin her f?rsatta dile getirdi?i "Ermenistan bar??? sabote ediyor" sözlerini bir kez daha do?rulatt?.

GazetePlus Haberin Art?s?

0 Yorum