gündeminiz
Image
dış haberler

T?rkiye Yolsuzluk Alg?s? Endeksi'nde 81?nci oldu

gündeminiz

Türkiye, Uluslarararas? ?effafl?k Örgütü'nün 2017 Yolsuzluk Alg?s? Endeksi'nde 180 ülke aras?nda 81'inci oldu

 

 

Yolsuzlukla mücadele konusundaki çal??malalar?yla tan?nan sivil toplum kurulu?lar?ndan Uluslarararas? ?effafl?k Örgütü'nün (Transparency International) 2017 y?l?na ili?kin Yolsuzluk Alg?s? Endeksi aç?kland?.

En yüksek puan?n 100 oldu?u endekse göre, "en temiz" ülke, 89 puanla ilk s?ray? alan Yeni Zelanda oldu. Yolsuzluk alg?s?n?n en dü?ük oldu?u Yeni Zelanda'y? 88 puanla Danimarka takip etti.

Türkiye, Berlin merkezli örgütün 1995 y?l?ndan bu yana yay?mlad??? Yolsuzluk Alg? Endeksi'nde bu sene 40 puanla 81'inci s?rada yer ald?. Türkiye 2016'da, bir önceki y?la göre dokuz basamak gerileyerek 41 puanla 75'inci s?raya dü?mü?tü.

Listenin son s?ralar?nda ise 9 puanla Somali, 12 puanla Güney Sudan, 14 puanla Suriye ve 15 puanla Afganistan yer ald?. Almanya 81 puanla 12'nci oldu.

Çok az ülke a?ama kaydetti

Aralar?nda Dünya Bankas?, Afrika Kalk?nma Bankas? ve Dünya Ekonomik Forumu dâhil 12 uluslararas? örgüt ya da kurumdan elde edilen veriler analiz edilerek haz?rlanan endekste, uzmanlar?n ve i? dünyas? temsilcilerinin kamu sektöründeki yolsuzlu?a dair alg? seviyeleri esas al?nd?.

Birçok ülkenin son alt? y?lda hiçbir ilerleme kaydedemedi?ini belirten Uluslarararas? ?effafl?k Örgütü, bu süre zarf?nda sadece Senegal, Fildi?i Sahili ve ?ngiltere gibi az say?da ülkenin yolsuzlukla mücadeledeki çabalar?n? art?rd???na dikkat çekti.

AFP'ye konu?an Uluslarararas? ?effafl?k Örgütü Ba?kan? Delia Ferreira Rubio, "Yolsuzlu?un artmas?; temel haklara, adalete eri?ime ve hukukun üstünlü?üne sayg?n?n daha az oldu?una i?arettir" dedi. Rubio, "Bu endeks ?effafl?kla demokrasi aras?nda ili?kiyi yans?t?yor" ifadesini kulland?.

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

0 Yorum