gündeminiz
Image
gündem

E Devlet Soya?ac? Sorgulama Hizmeti Erdo?an'?n ?hanet Projesidir

gündeminiz

 

Eski Çal??ma Bakan? Ya?ar Okuyan: "E-Devlet Soya?ac? sorgulama hizmeti Erdo?an'?n ihanet projesidir." dedi.

KRT Haber Müdürü Ça?lar Cilara'n?n program?na konuk olarak kat?lan Ya?ar Okuyan" Bu soyu ara?t?rma projesi resmen bir ihanet projesinin devam?d?r. Niyesi ?u, ya biz Osmanl?'dan süzülüp gelmi?iz Anadolu'ya birbirimize kar??m???z. Irkç?l?k Allah'?n da bilimin de reddetti?i bir ?eydir. Millete dönmü?üz biz, Türk milleti demi?iz. Hepimiz Türk milletiyiz. Say?n AK Parti Genel Ba?kan?, her konu?mas?nda Kürt, Çerkez, Laz söylemiyor mu, gençler bir dü?ünsünler, bu kadar insanlar geldi Cumhurba?kan? oldu, bir tanesi , iki örne?i hat?rl?yorlar m?, Ecevit, Özal , Demirel, bir tane örne?ini hat?rl?yorlar m? AKP Genel Ba?kan?n?n konu?mas? gibi.Hepimiz milletiz diyor, Türk milleti bile demiyor. Bu ne demektir. ?nsanlar?n zihnine bu bir Amerikan projesidir, Amerikan projesini uyguluyor. Çok iddial? söylüyorum, ABD projesini uyguluyorsun. O konu?malar?n?n tamam? ABD'nin Türkiye'nin içine bir dinamit atma konu?mas?. Ha sen bunu bilerek yap?yorsun, bilmeyerek yap?yorsun. Her konu?mada Türk, Laz , Çerkez. ?imdi insanlar 'Allah Allah ben neyim' diyor. ?imdi soy sop meselesi, sanki her sorun halledilmi?, e?itim, i?sizlik, terör bitmi? her ?ey tamam bir tek yurtta?lar?n soy sopunu ö?renme ?eyi, Allah Allah nereden ç?kt?." dedi.

 

Öte yandan Habererk.com ?mtiyaz sahibi ve ba?yazar? ?smail Türk konu ile ilgili olarak 15 ?ubatta sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klamada "?nternete soya?ac? yüklemek kimin projesi ? Neye hizmet ediyor? Kimin akl?n? kar??t?rmak için yap?l?yor,bu i?ler?" diye sordu.

Türk yapt??? aç?klamada "Atatürk Cumhuriyetinde hiç bir dönemde böyle ?rkç? bir yakla??m olmam??t?r. Ne demek soy ara?t?rmas?. Diyelim ki adam?n dedesinden bir yan? Türk de?il, adam kendini Türk hissediyor, böylece adam?n kalbini midesini buland?racaks?n. Türkiye Cumhuriyetinde ya?ayan herkesi Türk kabul etmi? anayasam?z. ?imdi insanlar?n farkl? etnik yap?lar?n? ka??man?n ne alemi var. Bu e?e?in akl?na karpuz kabu?u sokmakt?r. Bunun birli?imize faydas? yok." dedi

0 Yorum