gündeminiz
Image
gündem

'Kozmik Odada kumpas' davas?nda itiraf

gündeminiz

"Kozmik Oda" soru?turmas?nda, TSK personeline FETÖ/PDY üyelerince kumpas kuruldu?u gerekçesiyle aç?lan davan?n san?klar?ndan eski polis Eraslan, FETÖ içinde yer ald???n? kabul etti.

"Kozmik Oda" soru?turmas?nda, Türk Silahl? Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahç? Terör Örgütü/Paralel Devlet Yap?lanmas? (FETÖ/PDY) üyelerince kumpas kuruldu?u gerekçesiyle aç?lan davan?n san?klar?ndanAdem Eraslan, FETÖ içinde yer ald???n? kabul etti, bundan pi?manl?k duydu?unu söyledi.

Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Y?lmazer ve darbe giri?iminin ard?ndan TSK'dan ihraç edilen eski Genelkurmay Adli Mü?aviri Muharrem Köse'nin de aralar?nda bulundu?u 121 ki?inin yarg?land??? davaya Ankara 2. A??r Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duru?maya eski tutuklu ve tutuksuz san?klar ile san?k avukatlar? kat?l?rken, tutuklu baz? san?klarla bulunduklar? cezaevlerinden telekonferans sistemiyle ba?lant? kuruldu.

Mahkeme Ba?kan? Hüsamettin Otçu, san?klardan Ali Fuat Y?lmazer'in dosyas?n?n ayr?larak yetkisizlik karar?yla ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesine gönderildi?ini, bu mahkemenin kar?? yetkisizlik verdi?ini bildirdi ve Y?lmazer'in dosyas?na hangi mahkemenin bakaca??na Yarg?tay?n karar verece?ini aç?klad?.

ETK?N P??MANLIKTAN YARARLANMAK ?STED?

Bulundu?u cezaevinden telekonferans sistemiyle savunmas? al?nan san?k Adem Eraslan, etkin pi?manl?k hükümlerinden yararlanmak istedi?ini söyleyerek savunmas?n? yapt?.

Eraslan, 1996-1997'de Kayseri'de, lise e?itimi görürken, okuma salonunda tan??t??? ?enol Dutlu adl? ki?i arac?l???yla FETÖ ile ilk kez temas kurdu?unu bildirdi. Dutlu'nun kendisine ders anlatt???n? aktaran Eraslan, sonraki süreçte Eyüp Bilgin adl? ki?inin kendisiyle ilgilenmeye ba?lad???n? anlatt?.

Üniversite e?itimi gördü?ü Malatya'da FETÖ evinde kald???n?, kendileriyle Nafi Yi?it adl? ki?inin ilgilendi?ini, sonradan "ev a?abeyi" oldu?unu ve toplant?lara kat?ld???n? ifade eden Eraslan, hat?rlad??? kadar?yla beraber kald??? ki?ilerin isimlerini, memleketlerini, okullar?n? aktard?.

"MAKLUBE OLDU?UNU GÖRÜNCE..."

Eraslan, Ankara Hassas Koruma ?ube Müdürlü?ünde göreve ba?lad???n? belirterek, "Önce Ankara ?l Emniyet Müdürlü?ünün giri?inde çal??maya ba?lad?m. Beraber çal??t???m Mustafa Yücel ile zamanla arkada? olduk. Bir gün beni yeme?e davet etti. Gitti?imde maklube oldu?unu görünce evin örgüt evi, ?ahs?n örgüt üyesi oldu?unu anlad?m. FETÖ ile irtibat?m bu ?ekilde tekrar ba?lad?" bilgisini verdi.

Sonraki y?llarda TEM ?ube'de çal??maya ba?lad???n? ifade eden Eraslan, Hassas Koruma ?ube Müdürlü?ü ve TEM ?ube Müdürlü?ünde çal??t??? dönemde FETÖ toplant?lar?na kat?ld???n?, bu toplant?lara kendisi ve Mustafa Yücel'in d???nda Fatih Kurt, Emrullah Sar?o?lu, Hasan Bozo?lan, Halis Karaot, Murat Agül, Adem Gedikli, Hüseyin Topal, ?lyas ?cik, Ferhat Ya?ar, ?ükrü Köseo?lu, Bayram Çiftçi, Abdullah Özer Demirel, ?lyas Varl?, Sinan Y?ld?z, Birkan Ayaks?z, Yahya ?ükrü Genç, Sinan Güngör, ?aban Y?lmaz, Dilaver Tok, ?brahim F?ç?c?, Ferhat Ya?ar, Emrah Yurdakul, Halit Kocaa?ao?lu, Erhan Budancamalak'?n da aras?nda bulundu?u ki?ilerin kat?ld???n? anlatt?.

ÖRGÜTÜN PROGRAMLARI

Eraslan, TEM'den sonra Foto Film ?ubesi'nde çal??t???n?, 2014'te Mardin'e tayininin ç?kt???n? aktararak, bu dönemde birçok ki?inin farkl? yerlere da??lmas? nedeniyle örgütle irtibat?n?n kopma noktas?na geldi?ini belirtti ve ?öyle konu?tu:

"Mardin'de göreve ba?lamadan önce ?lyas ?cik beni arad?, 'Telefon numaran? verdik. Seninle irtibata geçecekler' dedi. Ayn? ?ubeden Mehmet Emin I??k beni arad?. Ne zaman gelece?imi, kiral?k ev bakmam? isteyip istemedi?imi sordu. ?stemedi?imi söyledim. Mardin'de ilk toplant?y? ?anl?urfal? olan mahrem imam 'Selim' kod adl? ki?i yapt?. Telefonuma ByLock program?n? yükledi. Ba?kalar?n?n telefonuna da yükledi. Selim, 2015 sonlar?nda ByLock kullan?lmayaca??n? belirterek, bu defa Telegram X'i yükledi. Bunu yüklerken program?n, yap?n?n Ba?bakanl?ktaki elemanlar?nca da kullan?ld???n? söylemi?ti. Ard?ndan Eagle, daha sonra da Tango görünümlü program? da bir önceki program? kald?rtarak ekledi."

"DARBEDEN B?LG?S? OLDU?UNU DÜ?ÜNDÜM"

Eraslan, Kayseri'deyken kendisiyle ilgilenmeye ba?layan Eyüp Bilgin ile en son haziran veya temmuz 2016'da görü?tü?ünü ifade ederek, ?unlar? kaydetti:

"Okul aile birli?inden oldu?unu söyledi?i iki bayanla geldi. Midyat taraf?n? gezmek istedi. Bu ki?iye o tarihte hakk?mda ?stanbul'da yürütülen soru?turmadan bahsederek, tutuklanmaktan korktu?umu söyledim. 'Korkma. E?er öyle bir ?ey olursa kimsenin ad?n? verme. 13 y?ld?r bunlar çal?p ç?rparken, biz deli gibi adam yeti?tirdik. Ald?klar? adamlar?n yerine yine kendi adamlar?m?z? koyaca??z' dedi. Sonra 'E?ik bir bina dü?ün, ne yapars?n?' diye sordu. 'Güçlendiririz' dedim. O da 'Y?k?p yenisini yapsak ne dersin?' dedi."

Bilgin'in kast?n? o anda anlayamad???n? söyleyen Eraslan, ancak 15 Temmuz'dan sonra Bilgin'in, o tarihte darbe giri?iminin haz?rl?klar?ndan haberdar oldu?unu dü?ünmeye ba?lad???n? aktard?.

Eraslan, darbe giri?imi ak?am?, ?anl?urfa'da kendileriyle ilgilenen "Selim" kod adl? ki?inin, "Darbeye giri?en askerlere mukavemet etmeyin, yard?m edin" mesaj? gönderdi?ini anlatan Eraslan, kendisinin ise buna, "Amirlerimin emrini uygular?m. Darbe ile i?im olmaz. Bundan sonra beni aramay?n" mesaj? gönderdi?ini kaydetti.

Örgüte geçmi?te üye oldu?u için pi?manl?k duydu?unu dile getiren Eraslan, "Kozmik Oda" soru?turmas?na ili?kin suçlamalarla ilgili de bilgisi olmad???n? söyledi.

Bir devlet büyü?üne yönelik suikast haz?rl???nda oldu?u"na ili?kin telefon geldi

Duru?mada, dönemin Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'a suikast yapacaklar? iddia edilen askeri personeli yakalayan ekipte yer alan san?k polis memuru Bülent Gürbüzo?lu ile komiser yard?mc?s? Bülent Bek de savunma yapt?.

Gürbüzo?lu, olay günü Cebeci'de ekip arkada?lar?yla devriye att?klar? s?rada Bek'e ?ubeden, "Çukurambar'da iki DHKP/C'linin bir devlet büyü?üne yönelik suikast haz?rl???nda oldu?u"na ili?kin telefon geldi?ini anlatt?.

Tutana?? amirlerinin dedi?i ?ekilde yazd???n? söyleyen Gürbüzo?lu, suç i?leme kast?yla hareket etmedi?ini kaydetti ve beraat?n? istedi.

San?k Bek de örgütsel amaçla hareket etti?i suçlamas?n? reddederek, "Tutana??n haz?rlanmas?yla ilgili ya?ananlar? soru?turma a?amas?ndaki beyan?mda anlatt?m. Ayr?ca benden önce dinlenen Gürbüzo?lu da anlatt?. Olay Bülent'in anlatt??? ?ekildedir. Ya?anan olaylarda Mercan ve Çor'un talimat?yla hareket ettim. Suç i?leme kast?yla hareket etmedim" diye konu?tu.

Savunmas?n? yapan di?er san?klar da suçlamalar? reddettiler.

Davaya yar?n devam edilecek.

Kaynak Yeniça?: 'Kozmik Odada kumpas' davas?nda itiraf

 

0 Yorum