gündeminiz
Image
gündem

AKP'li eski meclis ?yesinden AKP'yi kar??t?ran r??vet iddialar?

gündeminiz

Adalet ve Kalk?nma Partisi’nden (AKP) Sakarya Ferizli ilçe Belediye Ba?kan? seçilen Ahmet So?uk ile ilgili ortal??? kar??t?racak iddialar yarg?ya ta??nd?...

 

 

Adalet ve Kalk?nma Partisi’nden (AKP) Sakarya Ferizli ilçe Belediye Ba?kan? seçilen Ahmet So?uk ile ilgili ortal??? kar??t?racak iddialar yarg?ya ta??nd?. AKP’den istifa eden Meclis Üyesi Ertan Ak, Ba?kan Ahmet So?uk hakk?nda yapt??? suç duyurusunda cami alan?n? imara açan Ba?kan Ahmet So?uk’un bu imar de?i?ikli?i kar??l???nda 1 dükkan 4 daire ald???n? iddia etti.

 

Sakarya ili Ferizli ilçesinin AKP’li Belediye Ba?kan? Ahmet So?uk’la partili meclis üyeleri aras?nda bir süredir ya?anan gerginlik savc?l??a ta??nd?. AKP’li meclis üyeleri uzun süredir belediye meclisinde al?nan kararlara muhalefet ediyor. En son Ferizli OSB temsilci seçiminde Ahmet So?uk’un kar??s?na rakip olan AKP’li Meclis üyesi Süleyman Kaçmaz, MHP’li Meclis üyelerinin de deste?iyle Ferizli OSM Müte?ebbis Heyet üyeli?ine seçildi. Bunun üzerine Ba?kan Ahmet So?uk, Büyük?ehir Belediye Meclisi’nin OSB’deki temsilcisi istifa ettirilerek yerine seçildi.

Tüm bu gerginlikler devam ederken bir süre önce hakk?nda aç?lan bir dava nedeniyle partisinden istifa etmek zorunda kalan AKP’li Meclis Üyesi Ertan Ak, Belediye Ba?kan? Ahmet So?uk hakk?nda yolsuzluk ve usulsüzlük iddialar? içeren bir suç duyurusunda bulundu.

?BADET ALANINI ?MARA AÇTI KAR?ILI?INDA DÜKKAN VE DA?RE ALDI

Ertan Ak’?n savc?l??a verdi?i dilekçede Belediye Ba?kan? Ahmet So?uk’un Devlet Mahallesi 5821 parselde bulunan ve Bahattin Teksöz’e ait imarda ibadet alan? olarak görünen arsay?, 2014 y?l?nda imara açt??? iddia edildi. Bu imar de?i?ikli?i kar??l???nda Ahmet So?uk’un 1 dükkan ve 4 adet daire ald???n?, dükkan? dünürünün üstüne yapt???n? iki daireyi ise ?ahsen Ba?kan Ahmet So?uk’la pazarl?k yaparak kendisinin sat?n ald???n? ileri sürdü. Ertan Ak suç duyurusunda bu imar de?i?ikli?inin sadece 1/binlik planda yap?ld???n?, söz konusu arsan?n 1/5 binlik planda ise ibadet alan? olarak göründü?ünü iddia etti.

Suç duyurusunun i?leme konmas?n?n ard?ndan 12 ?ubat 2017 Pazartesi günü gerçekle?tirilen Büyük?ehir Belediye Meclisi toplant?s?nda ek gündem maddesiyle 1/5 binlik planlarda da imar de?i?ikli?ine gidildi ve 1/ 5 binlik planda da söz konusu parsel konut alan? olarak i?lendi.

 

 

 

Belediye Meclis üyesi Ertan AK’?n dile getirdi?i bir di?er iddia ise Ferizli OSB geni?leme alan? olarak tespit edilen bölgede köylüden ucuza al?nan tarlalar?n burada yat?r?m yapmak isteyen K?LSAN isimli firmaya sat???yla ilgili. Kendisi de emlakç? olan Ak, burada 280 dönüm arazi toplad???n?, bu i?ten Ba?kan Ahmet So?uk’un eline 3 milyon lira geçti?ini iddia etti. Ak, bu paralar?n bir bölümünü elden bir bölümünü ise Ba?kan’?n damad? ve ?oförünün hesaplar?na bizzat kendisinin yat?rd???n? ileri sürdü.

BELED?YE PERSONEL?NE ZORLA SATILDI

Ertan Ak’?n Ba?kan Ahmet So?uk’la ilgili bir di?er iddias? ise Devlet mahallesi Vatan Caddesi 3642 nolu parselde yap?lan in?aatla ilgili oldu. Ak, bu arsay? kendisinin Ahmet So?uk ad?na sat?n ald???n?, daha sonra arsay? Ba?kan?n a?abeyinin damad?n?n üzerine yap?ld???n? iddia etti. So?uk ailesinin damad? olan ?ahs?n asgari ücretle bir fabrikada çal??t???n? ve bu büyüklükte bir arsay? almas?n?n mümkün olmad???n? ifade eden Ertan Ak, biten in?aattaki dairelerin bizzet Ahmet So?uk taraf?ndan belediye personeline zorla sat?ld???n? iddia etti.

Bu konularla ilgili Cumhuriyet Savc?l???’n?n ise i?lemleri sürdü?ü ö?renildi.

odatv

0 Yorum