gündeminiz
Image
gündem

Tanal'?n A?t??? Dava PYD Lideri Salih M?slim'i K?rm?z? Listeye Yazd?rd?

gündeminiz

 

CHP ?stanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Salih Müslim’in K?rm?z? hal?dan k?rm?z? listeye dü?ü?ünü do?ru ancak geç al?nan bir karar olarak de?erlendirdi. Tanal, “Bu geli?me çabalar?m?n do?rulu?unun ve hakl?l???m?n kan?t?d?r” dedi.

 

CHP ?stanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’?n, ‘PYD lideri Salih Müslim'in hükümetin giri?imiyle Türkiye'de a??rlanmas?’n? yarg?ya ta??mas?n?n ard?ndan, ?çi?leri Bakanl??? terör suçundan arananlar listesine eklemeler yapt?. Müslim de k?rm?z? listeye eklendi ve ba??na 4 milyon lira ödül konuldu. ?çi?leri Bakanl???’n?n son güncellemesiyle k?rm?z? listede 44 ki?i bulunuyor. K?rm?z? listeye terör örgütü PYD yöneticisi Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. Konuyu yarg?ya ta??d?ktan sonra, Salih Müslüm’in k?rm?z? listeye eklenmesine ili?kin Tanal, ?unlar? söyledi:

“Salih Müslim Ankara'da k?rm?z? hal?larla kar??lanm??t?. Mardin2. A??r Ceza Mahkemesi ve Yarg?tay karar?na ra?men Ba?kentte a??rlanm??t? ve bunu da o dönemde bütün kamuoyu ve bas?n biliyordu. 12 ?ubat 2016’da bu konuya ili?kin soru önergesi de vermi?tim. Salih Müslim geldi?inden beri bunun pe?indeyim. Bu sadece Afrin operasyonundan dolay? aç?lm?? bir dava de?ildir. Bu sebeple Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, dönemin Ba?bakan? Ahmet Davuto?lu ve D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu hakk?nda Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na suç duyurusunda bulundum. Hemen ard?ndan Say?n Cumhurba?kan? ?ahs?ma yönelik suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunmak suçmu? gibi, bunu iftira sayarak misilleme bir dava açt?. ?stiyorlar ki hiç yanl??lar?n? yüzlerine vurmayal?m. ?stiyorlar ki denetlenemesinler. ?stiyorlar ki kimse onlara dokunmas?n. Siyaset, denetlenebilir olmazsa tehlike arz eder. Kontrolsüz güç her kötülü?e yol açabilir. Benim açt???m davada hiçbir hakaret, küfür veya iftira yoktur. Buna ra?men Cumhurba?kan?n?n bana dava açmas? bir misillemedir. Mevlüt Çavu?o?lu durur mu o da dava açt?, açs?nlar. Benim ?ahidim Türk milletidir. Herkes biliyor ki Salih Müslim Ankara’da krallar gibi a??rland?. Zaman?nda kol kola olduklar? PYD’ye ?imdi terör örgütü diyerek nutuk at?yorlar. Yine mi aldat?ld?lar. Aldat?ld?lar ise ç?ks?n itiraf etsinler. Zaten onlar?n aldat?lmas?na al??t?k. ?u sorunun cevab?n? bekliyorum. Art?k Salih Müslim’i k?rm?z? listeye ald?n?z. K?rm?z? listede yer alan bir teröristi Ankara’da neden a??rlad?n?z?  Bunun cezai sorumlulu?u ne olacak? Salih Müslim’i k?rm?z? listeye ekliyorlar ama PYD’ye Bakanlar Kurulu karar? ile terör örgütü demiyorlar. Neden?”

TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMU?TU

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü oldu?una ili?kin karar vermesinin ard?ndan Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildi?i gerekçesiyle Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, dönemin Ba?bakan? Ahmet Davuto?lu ve D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu hakk?nda Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na suç duyurusunda bulunmu?tu. Mahmut Tanal "Mahkemenin terörist gördü?ü örgütün ba??ndaki ki?iyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemi?tir. Suçluyu korumu?tur, kay?rm??t?r" demi?ti.

 

 

0 Yorum