gündeminiz
Image
Siyaset

CHP'de o isim sessiz sedas?z Twitter ve Facebook kapak foto?raflar?n? de?i?tirdi

gündeminiz

CHP'de kurultay?n ard?ndan gözler yine belediyelere ve yerel seçim için konu?ulan isimlere çevrildi. Belediye Ba?kan aday? olmak isteyenlerden hamleler gelmeye ba?lad?. 

 

 Eski CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yasemin Öney Cankurtaran Parti Meclisi'ne aday olmaktan vazgeçmesinin akabinde resmi Twitter ve Facebook hesaplar?n?n kapak foto?raflar?n? ?stanbul silüeti yapt?. 

 

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu'nun bir önce A Tak?m?'nda Tan?t?m ve Halkla ?li?kilerden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yasemin Öney Cankurtaran 3-4 ?ubat'ta gerçekle?en CHP'nin 36'nc? Ola?an Kurultay?'nda Parti Meclisi'ne aday olmad?. Cankurtaran, Kurultay'dan bir gün sonra da resmi Twitter ve Facebook hesaplar?n?n kapak foto?raflar?n? de?i?tirdi. 

Cankurtaran'?n daha önce twitter ve Facebook kapak foto?raflar?nda CHP mitingi görüntüsü ve üzerinde de kendi resmi ve CHP'nin logosu bulunuyordu. Kapak foto?raf?n?n üzerinde de 'Yasemin Öney Cankurtaran CHP Genel Ba?kan Yad?mc?s?, Adalet ve Cesaret için...' yaz?yordu. Cankurtaran de?i?tirdi?i kapak foto?raf?nda ise ?stanbul silüeti yer al?yor. Cankuran'?n bu de?i?ikli?i, 2019'da yap?lacak Yerel Seçimler'de CHP'nin ?stanbul aday? olmak istiyor ?eklinde yorumland?. CHP ?stanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de "?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???'na aday?m" demi?ti.

 

BUGÜN KUL?SLERE BOMBA G?B? DÜ?TÜ

Hürriyet yazar? Yalç?n Bayer'de bugünkü yaz?s?nda CHP'nin ?stanbul belediye ba?kanl??? için Yasemin Öney Cankurtaran'?, ?zmir için de Kamil Okyay S?nd?r'? dü?ündü?ünü öne sürmü?tü.

CHP 36. Ola?an Kurultay?’nda PM'nin yan? s?ra yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle de yap?ld???n? ifade eden Bayer, "Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamas?n?n sebebinin K?l?çdaro?lu’nun yerel yönetimler üzerinde yapt??? ‘hesap’ oldu?u ortaya ç?kt?" diye belirtti.

Bu iki ismin, eski CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yasemin Öney Cankurtaran ve eski CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay S?nd?r oldu?unu ifade eden Bayer, "Cankurtaran’?n ?stanbul, S?nd?r’?n da ?zmir Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???’nda de?erlendirilece?i kulislere yans?d?" dedi. 

Yalç?n Beyer'in yaz?s?n?n ilgili k?sm? ?u ?ekilde:

"CHP lideri K?l?çdaro?lu’nun, CHP 36. Ola?an Kurultay?’nda PM’yi olu?tururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yapt??? ortaya ç?kt?. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamas?n?n sebebinin K?l?çdaro?lu’nun yerel yönetimler üzerinde yapt??? ‘hesap’ oldu?u ortaya ç?kt?.

CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisine aday olmayan bu iki isim, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay S?nd?r idi. Cankurtaran’?n ?stanbul, S?nd?r’?n da ?zmir Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???’nda de?erlendirilece?i kulislere yans?d?.

 

0 Yorum