gündeminiz
Image
gündem

Demirta?'tan fla? a??klama: ?mral? ?zerinden adayl???m geri ?ekilmeye ?al???ld?

gündeminiz

HDP’nin önceki dönem E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n tutuklu bulundu?u davan?n ikinci duru?mas?, 20 ki?i s?n?rlamas?yla ba?lad?.

 

 

HDP eski E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, 'örgüt yöneticili?i' suçlamas?yla tutuklu yarg?land??? davada, 460 gün sonra savunmas?n? yap?yor.

Savunmas?nda, "Bizler Türkiye'nin yurtta?lar?y?z. Kendimizi özgür e?it yurtta? hissetmesek de, biz bu vatan?n evlatlar?y?z. Bu topraklar?n evlatlar?y?z. Türkiye'nin parças?y?z" diyen Demirta?, dokunulmazl?klar?n, milletvekillerinin 'kürsü dokunulmazl??? ve sorumsuzluk' haklar?n?n hiçe say?larak siyasi saiklerle kald?r?ld???n? bu nedenle mahkemenin durma ve dü?me karar? vermesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Demirta?'?n tüm taleplerini reddetti.

Demirta?, savunmas?nda ayr?ca, "Öcalan’?n el yaz?s?yla bir bakan arac?l???yla ?mral?’dan yaz? getirdiler. Referandumda ‘evet’ oyu vermemiz için yap?ld? bu. ?nkar edilirse burada tan?k dinletiriz." dedi ve 2014 Cumhurba?kanl??? seçiminde '?mral? üzerinden adayl???n?n geri çektirilmeye çal???ld???n?' söyledi. 

‘BAKAN EL?YLE ÖCALAN TAL?MATI GET?RD?LER’

“Ben neden tutukluyum. Kaçt?m m?? Delilleri karartma durumum mu vard?. Hay?r, referandum vard?” diyen Demirta? 2010 referandumuyla ilgili ?unlar? söyledi, “?ahs?mla ilgili özel hassasiyetleri var hazretlerinin. 2010 referandumunda boykot karar? ald?k. Ama ‘Evet’ denilmesi için bask? yap?ld?. Oslo çözüm süreci olarak bilinen partimin içinde olmad???, PKK ile devletin yapt??? görü?meler vard?. Biz ‘referanduma sunulan anayasa de?i?ikli?inde dil-kültür ile bir düzenleme olmal?. HSYK, Yüksek Yarg? düzenlemesi tehlikeli, olmaz’ dedik. Boykot karar? ald?k. Bunun ‘Kandil’den talimat al?yor’ diyenler, Öcalan’?n el yaz?s?yla bir bakan arac?l???yla ?mral?’dan yaz? getirdiler. Referandumda ‘evet’ oyu vermemiz için yap?ld? bu. ?nkar edilirse burada tan?k dinletiriz. Yaz?da ne vard?? Yaz?da, ‘Partiniz karar? verir. Bu de?i?iklik yeni bir çözüm süreci önünü açar m??’ yaz?s?yd?. ‘Öcalan’?n talimat?’ diye bunu getirdiler. Ama biz son dakikaya kadar boykot tavr?n? sürdürdük. Majesteleri kabul etmedi, ‘hani Öcalan’dan talimat al?yordu bunlar’ demi?. Sen misin Oslo da çözüm süreci yürütülürken anayasa de?i?ikli?ini desteklemeyen.”

‘?MRALI ÜZER?NDEN CUMHURBA?KANI ADAYLI?IM ÇEK?LMEYE ÇALI?ILDI’

Demirta?, 2014 Cumhurba?kanl??? seçim sürecinde de “?mral? üzerinden adayl???n?n geri çektirilmeye çal???ld???n?” söyledi. Demirta?, “hem çözüm süreci hem de aday m? oluyor? diyor. Benim yan?t?m ‘kendisinin kölesi miyim’ oldu. Bir arac? ile ‘Beyefendi rahats?z. Çözüm sürecini hiç mi dü?ünmüyor’ haberi geldi. Biz kendisinin kölesi olmad???m?z? söyledik. Bunun tan???n? da dinletebilirim” dedi. 

yurtgazetesi

0 Yorum