gündeminiz
Image
Siyaset

CHP'li Tezcan'dan Erdo?an'a istifa ?a?r?s?

gündeminiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, 36. Ola?an Kurultay?n ard?ndan olu?turdu?u Merkez Yönetim Kurulu'nu toplad?.

Toplant?n?n ard?ndan bas?n toplant?s? düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ?unlar? söyledi:

"TEK ADAM ?TT?FAKI ÜLKEY? YÖNETEMEZ"

Büyük Orta Do?u Projesi'nin (BOP) e? ba?kan?n?n ba??nda oldu?u ittifak, Türkiye'yi bölme ittifak?d?r, tek adam ittifak?d?r. Demokrasi, adalet ve huzur ittifak?n?n temsilcisi biziz. Demokrasi isteyenlerin sözcüsü olarak mücadelemizi sürdürece?iz. Tek adam ittifak? ülkeyi yönetemez. Milleti bölüyorlar. ?deolojik temelleri BOP E? Ba?kanl???na dayand??? için milleti bölüyorlar. Kendinden olmayan herkesi terörist diye yaftal?yorlar. Terör ve destekçisi ar?yorlarsa aynaya bakacaklar.


"H?ÇB?R CHP'L? ?EH?DE "KELLE" DEMEM??T?R"

Salih Müslim'i devlet protokolüyle a??rlad?n?z. Komedi gibi bir ?ey. Terör örgütleriyle i? tutanlar?n oyunu böyle bozulur. ?imdi hedef göstermeye ba?lad?. Milletvekillerimizi, PM üyelerimizi hedef gösteriyorlar. Daha ?ehitlerimize "Kelle" dedi?inin hesab?n? vermedin. FETÖ'yü kozmik odaya sokman?n hesab?n? vermedin. Bu hesaplar?n hiçbirisini vermeyeceksin, ondan sonrada ?ehitlerimizi istismar edeceksin. Hiçbir CHP'linin ?ehitlerle ilgili olumsuz bir dü?üncesi olmam??t?r. Hiçbir CHP'li ?ehide "Kelle" dememi?tir. Bu riyakarl?k senin etraf?ndaki bir kesimi belki mutlu edebilir. Say?n Erdo?an, ne yapmaya çal???yorsunuz? Siz konu?uyorsunuz. Sosyal medyada ba?l?yorlar, "as?n, kesin, vurun" diye. Siz iktidar eliyle bunu yapma hakk?na sahip misiniz? Oturun bir dü?ünün.

MAN ADASI BELGELER?

Geçen hafta Man Adas? Belgeleri'yle ilgili önemli bir ad?m at?ld?. Savc?l?k takipsizlik karar? verdi. Bu belgeler sahte dediler. Savc?l?k Halk Bankas?'ndan ve ilgili bankalardan bu belgeleri sordu ve bu belgelerin gerçek oldu?unu savc?l?k tespit etti. Hani sahteydi? Sahte olan bir ?ey varsa o da Erdo?an'?n söyledikleridir? ?imdi Erdo?an'a iki tane görev dü?üyor. Erdo?an'?n ?stifa etmesi gerekiyor.

MET?N KÜLÜNK'ÜN ?DD?ASI

AKP ?stanbul Milletvekili Metin Külünk'ün  "CHP’nin ba??ndaki ?ahs?n da genel ba?kanl?k ömrü çok uzun de?ildir. Yerine birini haz?rl?yorlar. Kim oldu?unu da biliyorum" sözlerine ili?kin, "Metin Külünk'ün sözleri ve kendisi ciddiye al?nacak biri de?il. Cevap vermeye gerek duymuyoruz" diye konu?tu.

Kaynak: CHP'li Tezcan'dan Erdo?an'a istifa ça?r?s?

 

0 Yorum