gündeminiz
Image
gündem

?ABD ordusuna hizmet verece?ime yemin ederim?

gündeminiz

 

Cem Küçük’e FETÖ tetikçili?i yapt?ran Mücahid Ören, ABD vatanda?? olmak için ne yemin etmi?ti.

 

 

Bundan tam 7 y?l önce, bugün…

FETÖ taraf?ndan Odatv’ye ve çal??anlar?na operasyon gerçekle?tirildi.

Zira “suçluyduk”; kimsenin Fethullah’?n F’sini a?z?na alamad??? günlerde FETÖ’nün içyüzünü yüzlerce haberde belgelemi?tik.

Bedeli vard?; hapse girdik. Bir saniye bile geri ad?m atmad?k.

Bugün…

 

 

Odatv’nin kap?s?na dayanan polisler, onlar?n müdürleri, müdürlerine emir veren savc?lar ve hakimler, hepsi ama hepsi ya hapiste ya firarda.

Y?llar y?llar önce yazd???m?z haberler ise bugün aln?m?z?n ak? olarak Türkiye tarihine girdi. Günbegün FETÖ’ye dair haberlerimizin ne kadar do?ru oldu?u ortaya ç?k?yor.

Evet, bugün Odatv kumpas?n?n y?ldönümü.

Ve bundan 7 y?l önce Odatv kumpas?nda FETÖ’nün tetikçisi olan, FETÖ’yü “al?nlar?ndan öpmek gerekiyor” diyen, Zekeriya Öz’ün FETÖ’cü olmad???n? söyleyen, “17-25 Aral?k’?n Fethullah Gülen’le ne ilgisi var” diye “hocaefendisine”sahip ç?kan Cem Küçük yine sahnede…

17-25 Aral?k sonras? Cem Küçük’ün neler yapt???n? hat?rlamak için; a?a??daki

Ve evet, Cem Küçük FETÖ’nün intikam?n? Odatv’den almak istiyor.

Bilmez mi; Odatv onun FETÖ’cü a?ababalar?na boyun e?medi, onun gibi küçük tetikçilere mi meydan? b?rakacak…

Bugün yine tamam? yalanlarla dolu bir yaz?s? var, I??kç?lar tarikat?n?n yay?n organ? Türkiye gazetesinde…

Daha önce yan?t verdik.

Ama çok ilginç bir bölüm daha var.

Küçük FETÖ tetikçisi, aralar?nda Soner Yalç?n’?n da oldu?u Sözcü yazarlar?na dair ?unu yaz?yor:

“Burak Akbay’?n yurt d???nda kaçak olmas?, mevcut ?üpheli isimlerin de kaçma ihtimalini kuvvetlendirmektedir savc?lar?m?za göre.”

Bunu kim diyor?

ABD vatanda?? olan Mücahid Ören’in gazetesinin yazar?.

Hani, ma?dur etti?i ?hlaszedeler’den kaç?p ABD’ye s???nan Mücahid Ören…

Hani “Ça?r?ld??? takdirde ABD’de askere gidece?ine ve daha önce ba?ka ülkeler için yapt??? sadakat yeminlerinden vazgeçti?ine dair söz veren” Mücahid Ören….

Sahi…

Cem Küçük’e FETÖ tetikçili?i yapt?ran Mücahid Ören, ABD vatanda?? olmak için ne yemin etmi?ti; biliyor musunuz:

“Burada, önünüzde, ?imdiye kadar tabiiyetinde bulundu?um her türlü devlet tabiiyeti ve egemenli?ini reddetti?ime; bundan böyle ABD Anayasas?'n? ve yasalar?n? iç ve d?? dü?manlara kar?? savunaca??ma; ABD'ye ba?l?l?k ve sadakat gösterece?ime; kanunun gerektirdi?i hallerde ABD ordusuna hizmet verece?ime; kanunun gerektirdi?i durumda sivil yönetim alt?nda ulusal önemi olan i?lerde çal??aca??ma ve bu yükümlülükleri özgür bir ?ekilde, ak?l sa?l???m yerinde ve samimi olarak üstlenece?ime yemin ederim. Tanr? yard?mc?m olsun.”

 

Nas?l ki, benzer sald?r?lar? ilk yapan Ankara temsilcileri Nuri Elibol görevi “b?rakmak” zorunda kald?, bu küçük tetikçileri de ayn? son bekliyor.

CEM KÜÇÜK'ÜN ISRARLA KAÇTI?I SORULAR

Peki, Cem Küçük'ün bir türlü yan?t veremedi?i sorular neydi? Neden korkuyordu?

??te Odatv'nin her birini haberle?tirdi?i, yan?t bekleyen ve pe?ini b?rakmayaca??m?z o sorular:

- Kald???n I??k Evlerinde kimlerle birlikteydin? Kaç? ?imdi cezaevinde?

- Elinden tutarak yazar yapt???n ve ?imdi FETÖ'den içerde olan Profesör Halil ?brahim Bahar'la yaz??malar?n? sildin de, geçmi?ini nas?l sileceksin? Anlat bakal?m, çok yak?n akraban FETÖ'cü Bahar, sana ba?ka ne "fayda"lar sa?lad??

- FETÖ'den tutuklu yak?n akraban, kumpasc? polislerin hocas? Halil ?brahim Bahar'?n Giresun Üniversitesi'ndeki ekibi, sana neden hala ödüller veriyor?

- Memleketin Zonguldak'ta FETÖ'nün Memur ?mam? oldu?u için tutuklanan Orhan Küçük'le ili?kin nedir?

- Hangi i?adamlar?ndan "FETÖ'cü ilan ederim" diye tehditle para toplad?n?

- Hangi belediyelere kitab?na toplu al?m yapmas? için bask? yapt?n? Hangi belediye yönetimlerine ?antaj yapt?n? AKP'li belediyeler son zamanlarda, neden senden "kurtulduk" diye yaka silkiyor?

- Korudu?un, kollad???n, TV programlar?na ç?kard???n o avukat neden tutukland?? O avukat ad?na pe?ine dü?tü?ün "paralar", FETÖ talimat?yla Bank Asya'ya m? yat?r?ld??

- 7 y?l Tima? Yay?nevi'nde hangi "hizmet"lerde bulundun?

- Gülen'e referans veren eski CIA'c? Graham Fuller'i "çevir" diye önüne koyan kimdi?

- Ekrem Dumanl?'n?n pe?inden aylarca neden ko?tun? Ondan neler istedin?

- 17 Aral?k operasyonu oldu?u ak?am FETÖ'ye övgüler düzerken, hangi abin "sen Hizmet'e oynama" tavsiyesinde bulundu?

- Hiç ByLock kulland?n m?? Hangi yak?nlar?nda ByLock ç?kt??

- AKP içindeki kavgada Davuto?lu'na övgüler düzerken, ne oldu da dümeni k?rmak zorunda kald?n?

- Ar?ivinden ç?kan FETÖ ve terör örgütü liderine övgü yaz?lar?n? hangi imam?n emri ile yazd?n?

- Mavi Marmara ç?k???nla kimlere operasyon planlad?n?

- Cumhurba?kan? Erdo?an senin hangi görüntülerini izledikten sonra sinirlendi de birer birer sana kap?lar kapand?? Ailesinden hangi isimler sana aç?kça mesaj gönderdi?

Odatv.com

 

0 Yorum