gündeminiz
Image
gündem

PKK?dan 13 y?l yatan yanda?, ?lker Ba?bu??a ?askerlikten anlamaz? dedi

gündeminiz

PKK'dan 13 y?l hapis yatan Kurtulu? Tayiz, eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'a, "askerlikten anlamazd?" dedi.

 

 

 

 

Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?, TSK’n?n ba?latt??? “Zeytin Dal? Harekat?”na ili?kin yapt??? aç?klamada ?öyle demi?ti: “Afrin'de Mehmetçik çat???yor, askerimiz çat???yor, ?ehit oluyor. Asker çat???rken, ?ehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tart???lma zamanlar? de?il. Asker can?n? alm??, görevini alm??, görev için çat???yor. ?ehit oluyor, kan?n? ak?t?yor. Böyle konular?n gündeme getirilmesini do?ru bulmuyorum.”

Bu ifadelerinin ard?ndan önce MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, sonra Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Tayyip Erdo?an, ?lker Ba?bu?’u hedef alm??t?. Devlet Bahçeli, Ba?bu?’a, “Partimizin Afrin üzerinden siyasi hesaplar yapt???n? söyleyenler karaktersizdir. Neymi?, Zeytin Dal? Harekât? siyasete alet edilmemeliymi?. Bunu söyleyen eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'a sormak laz?m. Afrin'i siyasete alet edenler kimlerdir? Kimi kastediyorsun?”derken, Cumhurba?kan? Erdo?an ise, “Yaz?klar olsun, gereken cevab? alacakt?r”demi?ti. Ba?bu? da, Erdo?an ve Bahçeli ikilisinin bu tepkilerine yan?t vermi?ti.

Tart??maya AKP’ye yak?nl???yla bilinen Ak?am gazetesinin yazar? Kurtulu? Tayiz de girdi.

PKK terör örgütünden 13 y?l hapis yatan Ak?am yazar? Kurtulu? Tayiz,Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?’a, “askerlikten anlamazd?, siyaseti de bilmiyor” dedi. PKK’dan hapis yatan Tayiz, yaz?s?n?n devam?nda Ba?bu?’a, “bozgunculuk, fitne ç?karma” gibi suçlamalarda bulundu.

Kurtulu? Tayiz’in ?lker Ba?bu?’a ili?kin yaz?s?n?n ilgili bölümü ?öyle:

“FETÖ’nün Genelkurmay Karargah?’n? ele geçirdi?i dönemde ?lker Ba?bu?, Genelkurmay Ba?kan?’yd?. FETÖ’nün oynad??? oyunlara, çevirdi?i dolaplara akl? ermeyince talihsiz bir ?ekilde gözünü hapishanede açm??t?. Dönemin Ba?bakan? Erdo?an, FETÖ’yü tarumar etmeseydi hapishane kap?lar? ona ömür boyu aç?lmayacakt?.

 

 

?imdi bu çok bilen general, kalk?p ‘Afrin operasyonunu siyasete alet etmeyin’ gibi ucuz laflarla devlet içindeki birli?i, milli beraberli?i bozmaya çal???yor. ?lker Ba?bu?, CHP’nin 2019’daki cumhurba?kan? aday? olmak için mesaj veriyor herhalde kendince. Bu millet biliyor ki ?lker Ba?bu? ne devlet yönetiminden, ne askerlikten, ne stratejiden anlayan bir isim. Siyasete girmek istiyorsa illa bozgunculuk yapmas?, devlet içinde fitne ç?karmas? gerekmiyor. 2019’a herkes gibi aday olabilir, siyasete girebilir; ama ülkenin beka mücadelesini buna alet etmese iyi olur.”

?LKER BA?BU? NE DEM??T?

Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu? Ad?yaman ziyareti s?ras?nda, Türk Silahl? Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta ba?latt??? “Zeytin Dal? Harekat?”n? de?erlendirmi?ti. Türk Silahl? Kuvvetleri'nin harekattan ba?ar? ile ç?kaca??n? ve bundan kimsenin ?üphesi olmamas? gerekti?ini belirten ?lker Ba?bu?, "Tabi Afrin denildi?inde Afrin’de bir yerle?im yeri var. Nüfusunun 180 bin civar?nda insan?n ya?ad??? bir ?ehirden bahsediyoruz. Elbette bu harekat en ince detaylar?na kadar planlanm??t?r. Planland??? ?ekilde icra edilecektir" demi?ti.

“HAREKATTA ?K? DURUM ÇOK ÖNEML?”

Operasyondaki zayiat ve bölgenin yerle?im olmas?n?n önemine de?inen Ba?bu?, "Bu harekatta iki durum çok önemli. Bunlardan bir tanesi tabi her komutan bu harekatlarda hep ?unu dü?ünür; 'Birinci olarak ben bu harekat? en az zayiatla yapay?m.' Çünkü o Mehmetçikler, subay, astsubay?, o komutanlara emanet edilmi?, onlara canlar? emanet edilmi?. Dolay?s?yla birinci amaç yani hedef gözlemledi?iniz husus, bu zor bir harekatt?r. Ama bu harekat? dedi?im gibi en az can kayb? ile en az yaral? vererek yapmam?z laz?m. Bu biraz yava?lat?r harekat? otomatik olarak. Bu önemli bir husus. ?kincisi de tabi bir yerle?im yeri, ?ehrin içindeki harekat ?uanda o safha da de?iliz. ?leriki günler de nas?l olacak görece?iz. Onlar? bekleyece?iz. ?kinci önemli olan husus da bu harekatlarda orada ya?ayan masum insanlar. Di?er YPG ba?ta olmak üzere terörist, yani onlar? ay?rt etmek, onlar da isterler ki halka zarar verilsin. Tabi bu halka zarar vermekten kaç?nmam?z laz?m. Bu tip harekatta halka zarar vermekten kaç?nmak derken, ?ehit de verirsiniz, bu böyle zor bir harekatt?r" diye konu?mu?tu.

BA?BU?: TÜRK?YE KARARLI

Türkiye'nin terörle mücadelede kararl? oldu?unu kaydeden Ba?bu?, "Türkiye kararl?d?r. Çünkü dibimizdir. Hatay s?n?r?m?zda bir noktadan bahsediyoruz. Sab?rl? olaca??z. Silahl? Kuvvetlerimiz daha önce oldu?u gibi bu harekattan da ba?ar? ile ç?kacak. Bu s?n?r ötesi harekatlarda kar??la??lan durumdur. Bir süre geçtikten sonra harekat? bitirin, yok ç?k?n. Bunlar hep ya?anan olaylar, söylenir bunlar. Siz planlad???n?z ?ekilde bunlara biraz kulaklar?n?z? t?kayarak ama dedi?im gibi oradaki sivil halka zarar vermeden Mehmetçi?imizin, askerimizin, subay?m?z?n, canlar?n? koruyarak askeri zayiatla bu harekat ümit ediyorum planland??? gibi yap?lacak" ?eklinde konu?mu?tu.

Bu konular?n siyasete alet edilmemesi gerekti?inin alt?n? çizen Ba?bu?, ?öyle devam etti: "Afrin'de Mehmetçik çat???yor, askerimiz çat???yor, ?ehit oluyor. Asker çat???rken, ?ehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tart???lma zamanlar? de?il. Asker can?n? alm??, görevini alm??, görev için çat???yor. ?ehit oluyor, kan?n? ak?t?yor. Böyle konular?n gündeme getirilmesini do?ru bulmuyorum. Türkiye gelece?in güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada, böyle bir devlet varken, siz küçük emeller pe?inden gidip bunu YPG'ye, PYD'ye adeta Türkiye kar??s?nda böyle bir tart???lmas? bile çok rahats?z ediyor. Bu rahats?z edici bir ?ey, bu mukayese edilecek, kar??la?t?r?lacak bir konu de?il. Bunu daha evvelde söyledik, ümit ediyorum sa?duyulu hareket, sa?duyulu bu olaya bak?? nerede? Amerikan Birle?ik Devletleri ba?ta olmak üzere hakim olur ve bu yanl?? maceradan vazgeçilir. Çünkü ayn? ?ey devam ederse bak?n Amerika Birle?ik Devletleri çok ?ey kaybeder."

Türkiye'nin öyle ihmal edilecek bir ülke olmad???n? aktaran Ba?bu?, "Türkiye gözden ç?kart?lacak bir ülke de?il. Bu co?rafyada siz böyle bir hata yaparsan?z, bölgeyi kaybedersiniz. Bunu söyledik, yine söylüyoruz. Ama bugün maalesef siyaset günlük hareket ediyor, günlük menfaatler, ç?karlar pe?inde ko?uyor. Günlük ?eyle i?te: 'DEA?'le mücadele ettik, bunlar? kulland?. ?yi güzel ama bunu uzun vadede al?rsan?z, bu tabi Türk halk?n? çok rahats?z ediyor. Türk halk? rahats?z oluyor ama biz bu filmi ilk defa görmedik. Pe?merge de ayn? durumda oldu yani, o da bir gerçek. Biz ?unu söyledik; 'Burada Suriye'nin kuzeyinde bir koridor olu?uyor.' Hatta bu koridora dedik ki; 'PKK terör örgütü koridoru demek laz?m ismen.’

Çünkü PKK var burada. YPG dedi?iniz nedir? YPG, PKK'n?n 8'inci kongresinde 2002 y?l?nda kurulmaya karar al?nan, 2003 y?l?nda kurulan bir yap?lanmadan bahsediyoruz. Onun silahl? gücüde YPG, bunlar PKK'n?n uzant?s?d?r. Tabi Türkiye Suriye s?n?r? boyunca gelip PKK'n?n bir topra?a sahip olmas?, buray? kontrol etmesi, orada bir idare yap? kurup, silahl? güç olu?turmas?, bu ne demektir? ?imdi Suriye'nin kuzeyinde bu olu?an koridorda tabi bu F?rat'?n bat?s? var, do?usu var. Ayr? konu, uzun konu, Türkiye bunu kabul edemez. Ama tarihsel olarak bakt???n?z zaman Paris Konferans?, Sevr anla?mas?na gidin, hep böyle. Irak'?n kuzeyinden ba?layan, Suriye'nin kuzeyine devam eden bir toprak parças?, tabi bunu denize de açman?z laz?m, denize nereden açacaks?n?z, Akdeniz'den, o zaman her aç?dan uygun bir yap?lanma olu?u."

Ordunun mayas?n?n sa?lam oldu?unun alt?n? çizen Ba?bu?, ?öyle devam etti: "Daha öncede söyledi?im gibi bu ordunun mayas? o kadar sa?lam ki kendisine yap?lan bütün hainliklere ra?men, bunu tekrar söyledim, dünyan?n hiçbir yerinde ordusuna böyle hainlik yap?lan ba?ka bir ülke yok. Bu da bir gerçek. Buna ra?men bak?n?z 2015 y?l?ndan beri silahl? kuvvetlere ne zaman görev verilse, silahl? kuvvetler her ?eyi unuttu, dikkate almad?, yap?lanlar? bir kenara koydu, yüreklerine ta? bast?. Kendisine verilen görevi en iyi ?ekilde yapmak için canla ba?la u?ra??yor, didiniyor. Kan?n? ak?t?yor, ?ehit veriyor, yani olay? böyle de?erlendirmemiz gerekiyor. 15 Temmuz FETÖ darbe giri?iminde Türkiye uçurumun kenar?ndan döndü. FETÖ'cüler temizlendi veya temizlenmeye devam ediyor. Silahl? kuvvetlerde ne kadar kalm?? onlar? ben bilemem. Onu ancak ?u anda görevde olan arkada?lar bilirler. O konular üzerinde herkes bir yorum yap?yor."

Odatv.com

 

0 Yorum