gündeminiz
Image
Siyaset

AKP'den vekil ?ocuklar?na pasaport k?ya??

gündeminiz

Torba kanundan, AKP'nin yeni bir "diplomatik pasaport hamlesi" ç?kt?. CHP vekilleri tasar?n?n 'e?itsizlik yarataca??n? ifade ederek tasar?ya itiraz etti.

 

CHP Eski?ehir Milletvekili Utku Çak?rözer, torba yasan?n ilk maddesiyle, AKP’nin “?? kuran vekil çocuklar?na diplomatik pasaport” hakk?n? gündeme getirdi?ini ifade etti.

CHP’li vekiller, ilgili maddenin torba yasadan ç?kar?lmas? için önerge verdi.

Utku Çak?rözer, “AKP hükümeti, i? kuran milletvekili çocuklar?na diplomatik pasaport verilmesi için yasa getirdi. CHP olarak TBMM plan ve bütçe komisyonunda bu ay?ba kar?? ç?kt?k. Bu e?itsizli?e ve ayr?mc?l??a herkes dur demeli” ifadesini kulland?.

Torba yasan?n ilgili maddesinde, “ö?renim gören çocuklar?n, anne veya babas?ndan dolay? kazand?klar? pasaport hakk?n?n, çal??mas? halinde de devam ettirilmesi” yer al?yor.

Mevcut sistemde, anne ya da babas?ndan dolay? çocuklar?n kazand?klar? pasaport hakk?, çal??maya ba?lad?klar?nda otomatik olarak iptal ediliyor.

 

0 Yorum