gündeminiz
Image
gündem

Gizli tan?k Lagos: Ar?n?'?n damad? bu yap? i?erisindeydi

gündeminiz

Eski Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç’?n damad? Ekrem Yeter’in FETÖ üyeli?i suçlamas?yla yarg?land??? davada tan?klar ifade verdi.

 

Ankara 19. A??r Ceza Mahkemesi’nde görülen duru?maya ses ve görüntüsü de?i?tirilerek SEGB?S arac?l???yla ba?lanan gizli tan?k ‘Lagos’, ‘Urfa’dan Ankara’ya tayini ç?kt?ktan sonra, kendisine bu yap? içinde oldu?u söylenen Ekrem Yeter’e yönlendirildi?ini’ iddia etti.

 Gizli tan?k, Ekrem Yeter’in yönlendirmesiyle de kendi evini tutana kadar bir ay FETÖ evinde kald???n? ileri sürdü. Tan?k Bülent Çanakç? ise “Ekrem Yeter bu yap?n?n içindeydi. FETÖ eleba??n?n hastal?klar?n? iyile?tirmek ve ömrünü uzatmak için kök hücre merkezi açmak istediklerini duydum” iddias?nda bulundu. Ekrem Yeter, iddialar? reddederek FETÖ ile ba?lant?s?n?n olmad???n? söyledi.

cumhuriyet

0 Yorum