gündeminiz
Image
gündem

AYM bireysel ba?vuru istatistiklerini a??klad?: Yarg? var adalet yok

gündeminiz

Anayasa Mahkemesi, bireysel ba?vuru istatistiklerini internet sitesinde yay?mlad?. Buna göre, bireysel ba?vuru uygulamas?n?n ba?lad??? 2012’den 2017’ye kadar toplam 173 bin 479 ba?vuru yap?ld?. 137 bin ba?vuruyu karara ba?layan AYM 2 bin 536 ihlal karar? verdi.

 

Anayasa Mahkemesi, bugüne kadar kendisine yap?lan bireysel ba?vurulara ili?kin istatistikleri aç?klad?. Veriler, Türkiye’nin en büyük sorununun “adil yarg?lanma hakk?” ihlali oldu?unu ortaya koydu. Bugüne kadar yap?lan 173 bin bireysel ba?vurunun 137 binini karara ba?layan Yüksek Mahkeme, 2 bin 536 ihlal karar? verdi. ?hlal kararlar?n?n yüzde 78’ini ise adil yarg?lanma hakk? ihlali olu?turdu. Adil yarg?lanma hakk? konusunda bin 783 ihlal ç?karken, bunun yüzde 81’i “makul sürede yarg?lanma” ihlalinden verildi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel ba?vuru istatistiklerini internet sitesinde yay?mlad?. Buna göre, bireysel ba?vuru uygulamas?n?n ba?lad??? 2012’den 2017’ye kadar toplam 173 bin 479 ba?vuru yap?ld?. AYM’ye 2012’de sadece bin 342 ba?vuru gelirken, 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376 ba?vuru oldu. 15 Temmuz darbe giri?iminin ard?ndan ilan edilen OHAL kapsam?nda ba?layan tutuklama ve binlerce kamu görevlisinin ihraç edilmesi ile 2016’da bireysel ba?vuru say?s? 80 bin 756’ya yükseldi. 2017’de ise ba?vuru say?s? 40 bin 530 oldu. Ba?vurular?n 161 bini, yani yüzde 65’i adil yarg?lanma hakk? ?ikayeti, yüzde 13’ü (33 bin) ise mülkiyet hakk? ihlaline yönelik ?ikayet olu?turdu. Tüm ba?vurular?n yüzde 9’u, (21 bin) ise ayr?mc?l?k ?ikayetiyle ilgili geldi.

2 bin 536 ihlal

Anayasa Mahkemesi, bu süreçte ba?vurular?n yüzde 79’unu, yani 137 bin 63’ünü karara ba?lad?. 36 bin 416 ba?vuru ise halen karar verilmeyi bekliyor. Ba?vurularda 2 bin 536 ihlal karar? verildi. En çok ihlal karar? verilen hak, “adil yarg?lanma” ?ikayetlerine ili?kin oldu. ?hlal karar? verilen dosyalar?n yüzde 78’ini adil yarg?lanma hakk? ihlali karar? olu?turdu. Bu konuda 2 bin 71 ihlali karar? ç?kt?. Mülkiyet hakk?nda 121, özel hayat?n ve aile hayat?n?n korunmas? hakk?nda 104, ki?i hürriyeti ve güvenli?inde 94, ifade özgürlü?ünde 53, ya?am hakk?nda 52, i?kence ve kötü muamele yasa??nda 51 ihlal karar? verildi.

Süre makul de?il

Adil yarg?lanma hakk? ihlallerinin yüzde 81’ini de makul sürede yarg?lanma hakk? ihlali olu?turdu. Bu konuda bin 783 ihlal karar? ç?kt?. 154 ihlal mahkemeye eri?im hakk?, 105 ihlal de gerekçeli karar hakk? kapsam?nda verildi. ?hlal karar? say?s?, y?llara göre de art?? gösterdi, 2015’te 544 ihlal, 2016’da 771, 2017’de ise 917 ihlal karar? verildi.

 

0 Yorum