gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu: T?rkiye ABD?ye en net, en sert tepkiyi g?stermeli

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu yar?n gerçekle?ecek Türkiye ABD yetkilileri görü?mesi öncesinde "Türkiye en net, en sert tepkiyi göstermeli. Tavr?n? da almal?. ?ncirli?i kapat?rlarsa kapats?nlar. ABD terör örgütlerine deste?ini bitirmeli" dedi.

 

??te K?l?çdaro?lu’nun konu?mas?ndan önemli sat?rba?lar?;

‘EN?S BERBERO?LU BERAAT EDECEK’

“Enis Bey’i gerçekten mahkum edecek bir belge yok. 18 internet kanal?nda yay?nland?, bu mu gizli belge? Her ?eye kar??n adaletten umudumu kesmeyece?iz. Enis Berbero?lu beraat edecek. Kald? ki o belgelerin Enis Berbero?lu taraf?ndan payla??ld???na ait bir belge yok.

?lker Ba?bu?’u terörist diye hapise atmad?lar m?? Kumpas oldu?u zaman ‘biz rahats?z?z dedi.’ ?lker Ba?bu? ‘Afrin’de kahraman ordumuz terör örgütlerini yok etmek için çal???yor, bunu siyasalle?t?rmay?n diyor. Bunu söyledi?i için hesab?n?  verecek diyor. Ne hesab?n? verecek? Genelkurmay Ba?kanlar? günlük s?cak olaylar?n bir parças? olmazlar. Dün grup toplant?s?nda Afrin’e girerken iki aktör, Genelkurmay Ba?kan? ve M?T Müste?ar? gidip görü?tüler. Onlar?n deste?i ili büyük ölçüde hava deste?i al?nd?.

‘AFR?N OPERASYONU GEREKL?’

Erdo?an’?n tek ilgi alan? benim. Afrin operasyonu gerekli. Güvenli bir bölgeye ihtiyac?m?z var. Bunu yaparken o bölgede temel aktörlere bilgi verildi ve bunlarla yola ç?k?ld?. Evet girece?iz güvenli?imizi sa?layaca??z. Buna ordu karar verecek. Bu karar? al?rkan de ?una dikkat eceksiniz, en az zaiyatla bu bölgeden ç?kmal?y?z. Üçyüz bin nüfuslu bir yere ordu nas?l girecek? Afrin’in merkezine girmemizin hiçbir anlam? yok ve do?ru da de?ildir.

ABD’N?N PYD’YE DESTE??

Amerika PYD’ye niçin destek veriyor. Mahkeme karar? var, Yarg?tay karar? var PYD terör örgütüdür diye. Mahkeme kararlar?na göre PYD lideri Türkiye’ye davet ediliyor. Yarg?tay karar?nda diyordu ki YPG/PYD terör örgütüdür. Bu karara ra?men getirdiler Ankara’ya. Bunun sorusun sordum Erdo?an’a yan?t yerine her türlü hakaret etti. Devlet i?i ayr?d?r, siyaset i?i ayr?d?r. Devlet ile hükümet ayr?d?r, Mahir Ünal onu da bilmiyor.

Türkiye en net, en sert tepkiyi göstermeli. Tavr?n? da almal?. ?ncirli?i kapat?rlarsa kapats?nlar. ABD terör örgütlerine deste?ini bitirmeli. Suriye’nin ana sorumlusu kim? Erdo?an. I??D’in El Nusra’n?n do?mas?na neden oldu.

Ben de YPG’ye kar??y?m, Esad da YPG’ye kar??. Beraber mücadele edelim. Suriye’de terör bitsin istemiyor musun? BM’de kim temsil ediyor, Suriye temsil ediyor.”

PART?LER?N ?TT?FAK ÇALI?MALARI

Seçim için her türlü önlemi al?yoruz. Cumhurba?kan? tarafs?z olmas? laz?m. Sen tarafs?z de?ilsin. Cumhurba?kan? Anayasa için yemin ederken ‘tarafs?z olaca??ma namusum ve ?erefim üzerine and içerim’ demedi mi? Erdo?an benim Cumhurba?kan?m de?il, Ak Parti’nin genel ba?kan?.

Siyasal partiler aras?nda i?birli?i nas?l olacak bu henüz netle?medi. Baraj var yüzde 10 baraj?, duracak m? durmayacak m? netle?medi. Baraj 50+1 oldu deniyor. 50+1 oldu?u zaman partilerin hepsini kapatmak gerek.

Biz siyasetimizi kendi partimiz do?rultusunda yapar?z. Erdo?an’da zaman zaman do?ruyu söylüyor. Benim terör konusundaki siyasi partiler ve terör konusunda duru?um net: Her siyasi parti bütün terör örgütlerine kar?? aç?k ve net tavr?n? ortaya koymay?. FETÖ AKP için düne kadar terör örgütü de?ildi de?il mi? Bunlar yapt?lar, bütün siyasi partiler terör örgütlerine kar?? aç?k ve net tavr?n? koymal?d?r.”

 

0 Yorum