gündeminiz
Image
gündem

MEB 1.5 milyon ??renciyi Nurculara teslim etti

gündeminiz

MEB’in e?itimi dinselle?tirmek için araç olarak kulland??? “de?erler e?itimi” kapsam?nda, dinci vak?f ve derneklerin okullara yönelik projeleri yeni y?lda h?z kazand?.

 

MEB’in e?itimi dinselle?tirmek için araç olarak kulland??? “de?erler e?itimi” kapsam?nda, dinci vak?f ve derneklerin okullara yönelik projeleri yeni y?lda h?z kazand?.

1.5 M?LYON Ö?RENC?Y? NURCULARA TESL?M ETT?LER

MEB’in kendilerini “?lim ve Kültür Derne?i” olarak tan?tan ve cübbe yerine yeni nesil sosyal medya araçlar?n? kullanan Nurcu örgütlenmelerin yan?nda, ülkenin güneydo?usundaki okullar? da Nur Cemaati’nin Diyarbak?r örgütlenmesi Hazreti Süleyman E?itim Vakf?’na (HASEV) emanet etti?i ortaya ç?kt?. Bakanl?k, Diyarbak?r, Bingöl, Hakkâri, Siirt, Batman, Bitlis, ??rnak, Mu?, Tunceli ve Mardin’deki tüm okullarda ö?retime devam eden 1.5 milyon ö?renciye Nur tarikat? propagandas? içeren konferanslar düzenlemesinin önünü açt?.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Nur cemaati odakl? di?er vak?f ve derneklerle ayn? izin metni ile MEB’e ba?vuran HASEV, daha önce valilik oluru ile okullarda faaliyetler düzenledi?ini ancak kapsam?n geni?lemesi nedeniyle bakanl??a ba?vurduklar?n? belirtti. Teknoloji ile haz?rlanm?? ders materyallerine“ruh katacak milli manevi” de?erler katmay? amaçlad?klar?n? söyleyen HASEV, okullarda “Toplumu bir arada tutan unsurlar ve De?erler E?itimi” vermek için izin istedi.

Ba?vuruyu 1 hafta bile bekletmeden onaylayan MEB Yenilik ve E?itim Teknolojileri Genel Müdürlü?ü, 10 ilin valisine resmi yaz? yazarak bu illerdeki okullarda e?itimlerine devam eden 1.5 milyonun üzerindeki çocu?u, dinci derne?in amaçlar?na terk etti.

?MAMDAN TEKN?KERE

 

 

MEB’e ba?l? pansiyonlu okullar? ve yat?l? okullar? daha çok hedef alan HASEV, ikinci dönemdeki 4 ay? içeren “De?erler E?itimi Y?ll?k Plan?”n? da bakanl??a sundu. Bakanl???n resmi ö?retmenleri taraf?ndan verilmesi gereken ve belirlenen“De?erler E?itimi” konular?n? a?an planlama kapsam?nda HASEV, bakanl??a 335 gönüllü e?itimcinin listesini verdi. Dinci vakf?n listesinde imam, ara?t?rma görevlisi, ö?retmen, di? hekimi, eczac?, memur, doktor, tekniker, in?aat mühendisi, adliye yaz? i?leri müdürü, hem?ire, veteriner, maliyeci, fizyoterapist gibi mesleklerden e?itimciler yer ald?. Bakanl???n bu kadar geni? bir e?itimci listesini inceleyerek 1 haftadan k?sa sürede onay verebilmesi de dikkat çekti.

YARI?MA KATLANDI

Nurcu vak?f, bakanl?ktan ayn? zamanda “kitap okuma yar??mas?” ad?nda dini kitaplar okutma etkinli?i düzenleme izni de ald?. Vakf?n ba?vurusunda yer alan bilgilerden, 2012 y?l?nda yar??maya kat?lan ö?renci say?s?n?n 3 binden y?llar içinde 52 bine kadar ç?kmas? bakanl???n Nurcu vakfa deste?ini de gözler önüne serdi. Bakanl???n izniyle 2012’de “Mucizat? Ahmediye”, 2013’te “Namaz Risalesi”, 2014’te “Meyve Risalesi”, 2015’te “Gençlik Rehberi”, 2016’da da “Uhuvvet Risalesi”, 2017’de “23.söz” adl? kitaplardan düzenlenen sözde yar??malara toplamda 150 binin üzerinde ö?renci kat?l?rken, Nurcu vak?f 2018’de de “Risale-i Nur Külliyat?ndan Küçük Sözler”, “?ktisat ve ?ükür Risalesi” ve “Gençlik Rehberi” adl? kitaplar? seçti. Yar??ma birincisine Umre ödülü vaad eden vak?f, tam, yar?m ve çeyrek alt?n ile 50-150 lira aras? ödüller belirledi.

Odatv.com

 

0 Yorum