gündeminiz
Image
gündem

?lker Ba?bu?'dan Erdo?an'a ve Bah?eli'ye yan?t

gündeminiz

?lker Ba?bu?, ki?isel web sitesinden "Zorunlu bas?n aç?klamas?" ad?yla bir aç?klama yaparak, hem Erdo?an'a hem de Bahçeli'ye bir yan?t verdi.

 

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un Afrin sözleri için, “?lker Ba?bu?’un ‘Afrin siyasete malzeme edilmesin’ sözünü tasvip etmemiz mümkün de?il. Yaz?klar olsun, gereken cevab? alacakt?r” ifadelerini kullanm??t?.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise, Ba?bu? için, “Neymi?, Zeytin Dal? Harekat? siyasete alet edilmemeliymi?, asker operasyondayken siyaset do?ru de?ilmi?.  Bunu söyleyen Genelkurmay eski Ba?kan? Say?n ?lker Ba?bu?’a sormak laz?md?r, Afrin’i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir? Kimi kast ediyorsunuz"ifadelerini kullanm??t?.

"ZORUNLU BASIN AÇIKLAMASI"

?lker Ba?bu?, ki?isel web sitesinden "Zorunlu bas?n aç?klamas?" ad?yla bir aç?klama yaparak, hem Erdo?an'a hem de Bahçeli'ye bir yan?t verdi. 

??te ?lker Ba?bu?'un o aç?klamas?:

"50 y?l hizmet etti?im Türk Ordusunun bir mensubu olarak alm?? oldu?um e?itim ve devlet adaml??? ki?ili?inin gere?i olarak bugüne kadar yapt???m bütün konu?ma ve de?erlendirmelerde hiçbir zaman ne ki?ileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmam??t?r.

Ancak, Say?n Devlet Bahçeli’nin grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada ?ahs?m? hedef alan maksatl? ve yersiz ithamlar? kar??s?nda bir aç?klama yapma gere?i has?l olmu?tur.

 

 

07 ?ubat 2018 tarihinde ?ahs?ma yöneltilen bir soru üzerine 'Afrin’de Mehmetçik çat???yor, askerimiz çat???yor, ?ehit oluyor. Asker çat???rken, ?ehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tart???lma zamanlar? de?il' ?eklinde bir yan?t?m olmu?tur.

Zeytin Dal? Harekât?na ili?kin görü?lerim, dü?üncelerim ve deste?im ortada iken, ?ahs?ma yöneltilen de?erlendirmeleri, yersiz ithamlar? ve üslubu kamuoyunun takdirine b?rak?yorum.

Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konular?n?, beka sorunlar?n? konu?mal?, de?erlendirmelidir. Bunun aksi dü?ünülemez. Önemli olan, bir harekât?n ortas?nda ülkenin bütün unsurlar?yla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman alt?n? çizmek istedi?im husus budur.

Say?n Cumhurba?kan?’n?n da konu?ma içeri?imle ilgili olarak tam ve do?ru bilgilendirilmedi?ini dü?ündü?ümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlar?nda geçen “gerekli cevab? alacak” ?eklindeki ifade ile bugüne kadar u?rad???m?z haks?zl?klara yeni bir haks?zl???n daha ilave edilebilece?inin kastedildi?ini de?erlendirmek istemiyorum."

Odatv.com

 

0 Yorum