gündeminiz
Image
medya yazarları

Ahmet TAKAN: Afrin'e beton malzemesi Serengeti'den mi gitti"..

gündeminiz

Yüzde bin 500 do?ru... Müthi? bir tespit... Siyasette bugüne kadar böyle bir saptaman?n e?i benzeri görülmü? de?il!.. Yemin olsun, üniversitelerde ders kitab? olarak okutulur...

"Fok bal?klar?n?n nas?l ya?ad???n? m? konu?al?m."

"Nesli tükenen balinalar? m? tart??al?m."

"Serengeti Park?'ndaki safarileri mi izleyelim."

Doktor, yaram?za parmak bast?!.. Üstüne ilave edelim;

"Bilge lider dedi ki" mi diyelim?.. "Say?n Genel Ba?kan?m?z bundan y?llar önce ?öyle buyurmu?tu" mu diye söze ba?layal?m?.. "Say?n Genel Ba?kan?m?z?n da defaetle i?aret buyurdu?u gibi" diye mi kendimizi sa?a sola vural?m... Dün, "böyle" diyordu bugün, "?öyle" diyor, "sor bakal?m ama  niye" diye yalamaya ba?lay?p da arkas?ndan "büyük oyunu gördü ve bozdu" diye masallar m? uydural?m?..  "Reis, hal? saha maç?nda nefis oynad?, harika goller att?, topu doksana takt?" diye methiyeler mi düzelim?..

Yoksa!..

Orhan Abiden tam destek... ?eytan R?dvan, Afrin operasyonunu çok önceden bildi... Melahat Abla ?le ?zdivaç program?nda ülkenin ekonomik sorunlar? masaya yat?r?ld?... Survivor'da nefes kesen tart??ma... Çukur dizisinde Cüneyt Ark?n'a neden rol verilmedi... O Ses Türkiye'de Ebru Günde? neden görünmüyor... Saray Hülya Av?ar'a küstü mü?... Abdurrahim tak?m? saraya götür, diye mi yazal?m?... Kediciklere ne oldu?.. Dün süt dökmü? gibiydiler, bugün ne oldu da saray?n duvarlar?n? t?rmalamaya ba?lad?lar, diye garip garip i?lerin pe?ine mi dü?elim?..

Doktor beyin te?hisi cuk oturdu!.. Hepimizin yaras?na merhem oldu...

Suriye'yi konu?mayaca??z, Afrin'e bakmayaca??z, Zeytin Dal? harekat?n? yazmayaca??z da ne yapaca??z?... Kelli?e bulunan çözümleri mi tart??aca??z? Saç ektiren Bakanlardan, mebuslardan doktor adresleri al?p okurlara m? iletece?iz?... Kruvaze tak?m elbiseden sallanan köstekli saatin foto?raf?n? çekip, yüzüklerin efendisinin takt??? son yüzü?ün i?aretinin ne manaya geldi?ini uzman falc?lardan m? soraca??z?.. Keto'nun pe?ine mi dü?ece?iz?..

Doktor beyden ald???m?z cesaret ve feyiz ile o zaman soral?m;

Hainlerin, "tüneller, beton korugan ve hendekler in?a etmeyi müteahhitlik ile gerçekle?tirmedikleri a?ikârd?r." Doo?ru!.. Kahpelere, TIR'larla yap?lan a??r silah yard?mlar?n? sa??r sultan bile duydu.. Pekii o zaman!.. Y?llard?r Türkiye'den s?n?r kap?lar?m?zdan TIR'larla Suriye'ye demir ve çimento geçiriliyor. Bu sevkiyat, Zeytin Dal? harekat?ndan sonra da kesilmedi hâlâ Çobanbey kap?s?ndan devam ediyor. Bizim bilmedi?imiz bir ?ey mi var?.. Zeytin Dal? harekat?ndan önce Suriye her gün bombalan?yordu... Hâlâ da bombalan?yor. Yoksa Suriye'de sava? bitti de biz mi hayal görüyoruz. Bar?? döneminde Suriye yeniden imar m? ediliyor?.. S?n?r?m?zdan geçirilen demir ve çimento imar i?lemlerinde mi kullan?l?yor?.. Bu hayas?z ticaretten kimler hangi çimento fabrikas? sahipleri nemalan?yor?.. Yoksa... Yoksa... O hainler için ABD'lilerin in?a etti?i, tünellerin, beton koruganlar?n malzemeleri Türkiye'den gitmi? olmas?n!.. Dini iman? para olan bu soysuzlar?n pe?ine neden dü?ülmüyor?.. Mehmetçi?e mezar olan bu beton tünellerin yard?m ve yatakç?lar? neden if?a edilemiyor?..

Geçen günlerde, Azez'de Türkiye'den geçirilen TIR dolusu rafineri malzemesi yakaland??? kula??ma geldi. Hay?rd?r!.. Kim göndermi? bu malzemeleri?.. Kime gidiyordu?.. Kestirme olsun diye Azez üzerinden Serengeti'ye mi gidiyorlard??..

Mehmetçik, ülke bekas? için Afrin'de can veriyor. S?n?rlar?m?z ne alemde?.. Kaçak geçi?ler için ne önlemler al?n?yor?.. Baz? noktalarda PKK/YPG'ye kat?lmak için kaçak geçi? yapan kahpeler yakalan?yor. Adamlara sorguda "ne için Afrin'e gidiyorsunuz" diye sorduklar?nda "anam? babam? çok özledim onun için gidiyorum", "evlenece?im dü?ün yapmak üzere gidiyorum" diyorlarm??. Biraz s?k??t?r?ld?klar?nda ise ba?l?yorlarm?? ötmeye... PKK'n?n Türkiye'de uyutulan bu hücrelerini birden bire ana baba, yavuklu hasreti mi sarm???.. Kimsenin akl?na ?u soru geliyor mu; "çözüm süreci"nde uyutulan hücreler harekete geçiriliyor, ya bunlar ülke içinde kanl? eylemlere imza atmaya ba?larsa?...

Bu sorular? dile getirmeyelim de Serengeti düzlü?ünde vah?i aslanlar?n yavru ceylanlar? nas?l ham etti?ini mi izleyelim?..

Serengeti düzlü?ünde, daldan dala s?çrayan maymunlara özenip üç maymunu mu oynayal?m?..

"Reis bizi Afrin'e götür" sloganlar?na tempo tuttuktan sonra pi?mi? kelle gibi s?r?t?p Belediye ihalelerinin pe?inde mi ko?al?m?..

Birileri çok seviyor, kolluyor diye betoncu, demirci i? adamlar?n?n bas?n mü?avirli?ini mi yapal?m?..

Haydi bakal?m!.. Saraydan sesler korosu, bu sorulara cevap verin de görelim...

Kaynak Yeniça?: Afrin'e beton malzemesi Serengeti'den mi gitti?.. - Ahmet TAKAN

 

0 Yorum