gündeminiz
Image
medya yazarları

Ahmet G?RSOY: BOP ortakl???m?z s?r?yor mu"

gündeminiz

               Türkiye-ABD ili?kilerinin hangi düzeyde seyretti?ini, D??i?leri Bakan? Çavu?o?lu'nun sözleri üzerinden de?erlendirdi?imizde kopma noktas?na ula?m?? diyebiliriz. Acaba öyle mi?

                Suriye haritas?na bak?ld???nda yer kapma yar???n?n fiili gerçekli?e dönü?tü?ü aç?k olarak görülmektedir. ABD, Suriye'de yer kap?yor ve her zaman oldu?u gibi yine petrol bölgelerinde hüküm sürmek ad?na elinden gelini yap?yor.

                Bo? arazileri kapm?yor.

Alt? petrolle dolu alanlara yöneliyor.

                Dolay?s? ile F?rat'?n do?usunda var olmas?n?n en önemli nedeni budur. Bu durum, iki ?eye i?aret ediyor: Birincisi, ABD sava? kay?plar?n? enerji  kaynaklar?n? elinde tutarak i?gal etti?i ülkelere ödetmesini biliyor.

                ?kincisi de ABD'nin bu tutumu ister istemez hem co?rafyan?n gerçek sahipleri olan ülke yönetimini ve hem de orada olmak isteyen Rusya ve ?ran gibi ülkeleri öfkelendiriyor. Ancak bu durum ayn? zamanda ABD'nin "Arap Bahar?" söylemini çürütüyor. Çünkü enerji kaynaklar?na yönelik arazi sahiplenme çabas? ve stratejisi, ABD'nin gerçek niyetini ortaya koyuyor. ABD, demokrasi ihraç eden, terörizme kar?? sava? veren dünyaya huzur ve bar?? getirecek bir ülke de?il, Orta Do?u co?rafyas?n? kesip biçen, enerji kaynaklar?na çöken bir sömürge gücü oldu?unu tescillemi? oluyor.

                Öte yandan Rusya ise, Çar Deli Petro'dan bu tarafa "s?cak denizlere inme" plan?na ula?m?? görülüyor. 

                Sovyetlerin çökmesinden sonra, Rusya'n?n da??lma ve çökme sürecine girmesiyle, uluslararas? alan? bo? gören ABD, "ye?il ku?ak" projesinden, bu ku?a?? sahiplenme ve enerji kaynaklar?na çökerken ?srail'in amaçlar?na hizmet ederek "medeniyetler çat??mas?" ba?lam?nda ?slam dünyas?n? kendine hedef seçti.

                1991'de Sovyet Rusya dibe vururken, ABD, Irak'a "demokrasi getirme" bahanesiyle müdahale etti. Ama ne var ki Rusya küllerinden yeniden do?du ve eski gücüne ula?t?. Putin bunu ba?aran lider olarak tarihe geçti. Ve ?imdi Çar Petro'nun çizdi?i Büyük Rusya hayalinin gerçe?e dönü?mesine önemli katk? sa?layacak olan her ne pahas?na olursa olsun "Akdeniz'e inme" plan?n? gerçekle?tirdi.

                Türkiye ise ABD'nin yede?inde siyasal çat??malarla birbirini tüketmeye devam etti.

Siyasal enerjimizi siyasi çat??malara harcad?k.

Rusya ve ABD "dünya hâkimiyeti" projesi üzerinden iç ve d?? siyaseti organize ederken, Türkiye, içte kampla?ma ve z?tla?ma, d??ta, ABD ile sa?lam müttefiklik tezine sar?ld?.

Afganistan'?n Ruslar taraf?ndan i?galiyle ba?layan "dünyay? yönetme" gerilimi, ABD-Rusya aras?nda vesayet sava?lar?n?n da ba?lang?c? oldu. ABD, Ruslara kar?? El-Kaide'yi kurdu. Sava?, ABD lehine döndükten sonra s?ra tasfiye çal??malar?na gelince, bu örgüt kendi içinden bir ABD'ye de sava? açan gruplar üretti. Ancak bütünüyle tasfiye olmad?. Sürekli ?ekil, biçim ve isim de?i?tirerek Suriye iç sava?lar?na kadar geldi.

??te ?imdi de I??D (DEA?) dü?manl??? gerekçe gösterilerek PKK ve PYD devreye sokuldu. Amerika'n?n Suriye içindeki ma?as? (vesayet gücü) bunlar oldu.

Türkiye-ABD aras?nda süren gerginlik, Türkiye'nin en ba??ndan itibaren BOP projesini sahiplenmesi ve ABD'nin kurdu?u koalisyon güçlerinden biri olarak, kat?ld??? her operasyonla asl?nda kendisine zarar verdi?ini anlamas?na kadar sürdü.

Asl?nda ta ba??ndan beri i?ba??ndaki hükümet milliyetçi ve ulusalc?lar taraf?ndan defalarca uyar?lm??t?. Ancak dinlemediler. En nihayet güvenli?i tehlikeye giren Türkiye, halen daha hakk?nda tek söz söylemedi?i BOP'un (ortak m? de?il mi belli etmeden) lideri ABD ile iplerin koparma noktas?na getirmi? durumda.

Neyin nas?l olaca??n? yar?n ABD D??i?leri Bakan? Rex Tillerson geldikten sonra anlayaca??z..

Kaynak Yeniça?: BOP ortakl???m?z sürüyor mu? - Ahmet GÜRSOY

 

0 Yorum