gündeminiz
Image
gündem

17 ?irketi, 28 gemisi ve 2 s?peryat?... Binali Y?ld?r?m kimdir"

gündeminiz

Ba?bakan Ahmet Davuto?lu'nun görevden al?nmas? sürecinde kritik rol oynayan ve Erdo?an'?n verdi?i tasfiye karar?n?n uygulay?c?s? oldu?u belirtilen Ba?bakan Binali Y?ld?r?m kimdir? ??te yan?t?...

Cumhuriyet'in haberine göre; AKP'nin genel ba?kan aday? ve ba?bakan olmas? beklenen Binali Y?ld?r?m kimdir?"Yoldan ç?kar?m diye Bo?aziçi Üniversitesi'ne gitmedim" diyen Binali Y?ld?r?m, ?stanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi ?n?a ve Deniz Bilimleri okudu. Cumhurba?kan? Erdo?an'?n ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? olmas? sonras? Erdo?an'?n en yak?n?ndaki isimlerden biri oldu. 1994 y?l?nda ?DO Genel Müdürlü?ü görevine getirildi. 

2001 y?l?nda kurulan AKP'nin de kurucu isimleri aras?nda yer ald?. 2002 y?l?ndan sonra Ula?t?rma Bakanl??? görevine getirildi, Türkiye'de en uzun süreli Ula?t?rma Bakanl??? yapan isim oldu.

Y?ld?r?m'?n görev süresi boyunca birçok yolsuzluk iddias? gündeme geldi. Birçok devlet kurumu özelle?tirme ad? alt?nda pe?ke? çekildi. Y?ld?r?m ailesinin, 17 ?irketi, 28 gemisi ve 2 süperyat? oldu?u iddia ediliyor ancak gerçek gemi say?s?n?n kaç oldu?u bilinmiyor. 

BACANA?ININ YOLSUZLUK DOSYASI

Liman ??letmesi’ndeki yolsuzluk soru?turmas? için 7 Ocak’ta ?zmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü’ne operasyon talimat? verdi. Bu operasyon kapsam?nda Binali Y?ld?r?m'?n bacana??  ’?haleye fesat kar??t?rmak, irtikap, nitelikli doland?r?c?l?k, rü?vet almak ve vermek, gizli olan ihale bilgilerini ba?kalar?yla payla?mak’ suçlar?ndan gözalt?na al?nd?. 

O?LU KUMAR  MASASINDA, YE?EN? GECE ALEM?NDE YAKALANDI 

Binali Y?ld?r?m'?n o?lu Erkan Y?ld?r?m Singapur'un en büyük casinosunda görüntülendi. Y?ld?r?m, bir arkada??yla birlikte birkaç saat kumar oynarken Sözcü muhabiri taraf?ndan görüntülendi. 

AKP'nin iktidara gelmesi ile birlikte Erkan Y?ld?r?m'?n gemi sektöründeki i?leri de h?zla büyüdü. Erkan Y?ld?r?m, k?z karde?i Bahar Bü?ra Y?ld?r?m ile birlikte 2002 y?l?n?n ba??nda Derin Denizcilik Gemi Ta??mac?l?k Sanayi ve Ticaret Limited ?irketi'ni kurdu. Daha önce çe?itli acente i?leri yapan Y?ld?r?m, yeni ?irketi ile gemiler almaya ba?lad?. ?lk gemisini 2003 y?l?nda 445 bin Euro'ya alan Y?ld?r?m, 800 yolcu ve 250 araç kapasiteli feribotla ?zmir Çe?me-Brindisi (?talya) hatt?nda seferler yapaca??n? aç?klad?. Erkan Y?ld?r?m'?n ilk gemisi için ödedi?i 445 bin Euro, o dönemde tart??malara neden oldu. Y?ld?r?m, paran?n bir k?sm?n? kendisinin verdi?ini, bir k?sm?n? da acentelere pe?in yolcu bileti satarak kar??lad???n? söyledi. Binali Y?ld?r?m ise 445 bin Euro'nun çok büyük bir para olmad???n? belirtmi?ti.

Bakan Binali Y?ld?r?m'?n, o?lunun Singapur'da kumar oynarken çekilen görüntülerinin bas?na yans?mas?n?n ard?ndan, bu kez Y?ld?r?m'?n ?stanbul Ula?t?rma Bölge Müdürlü?ü'ne atad??? ye?eni Cem Murat Y?ld?r?m'?n "rak? alemi" görüntüleri s?zd?r?ld?.

KAÇ GEM?LER? VAR B?L?NM?YOR 

Sadece Erkan Y?ld?r?m de?il ailenin di?er bireyleri de gemi i?iyle u?ra??yor. Y?ld?r?m Ailesi'nin do?rudan ya da dolayl? olarak kontrol etti?i 17 ?irketi, 28 gemisi ve 2 süperyat? oldu?u iddia ediliyor. Hatta Y?ld?r?m Ailesi'nin 30 gemisi oldu?u iddias? TBMM gündemine de yans?d?. CHP ?stanbul Milletvekili Sezgin Tanr?kulu, Erkan Y?ld?r?m ile ilgili iddialar? TBMM gündemine soru önergesiyle ta??d?. Tanr?kulu sadece gemileri de?il ailenin di?er ticari ba?lant?lar? hakk?nda da sorular sormu? ancak yan?t alamam??t?. Bakan Y?ld?r?m ise çocuklar?n?n gemi sahibi oldu?unu kabul ederek, kaç gemi oldu?unu söylememi?ti.

Kaynak: Cumhuriyet

 

0 Yorum