gündeminiz
Image
gündem

Muamma s?r?yor... KAYIP S?LAHLAR nerede"

gündeminiz

 

CHP'L? TÜZÜN: KAYIP S?LAHLARIN SAYILARI B?L?N?YOR, AMA SÖYLENM?YOR

Tam bir y?l sonra 15 Temmuz darbe giri?imindeki kay?p silahlar hakk?nda verdi?i soru önergesine yan?t alan TBMM Ba?kanvekili Ya?ar Tüzün, “Say?l?yor biliniyor, ama kamuoyu ile payla??lmad???, bize do?ru yan?t verilmedi?i konusunda ciddi kayg?lar?m var” dedi.

TBMM Ba?kanvekili Ya?ar Tüzün, 1 ?ubat 2017’de dönemin Milli Savunma Bakan? Fikri I??k’?n yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru önergesinin yan?t?n? 1 y?l sonra 2 ?ubat 2018’de yeni alabildi. Yan?t? veren de Fikri I??k de?il, yeni Milli Savunma Bakan? Nurettin Canikli oldu.

Tüzün, önergesinde 15 Temmuz darbe giri?iminin ard?ndan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanl??? ile Jandarma Genel Komutanl??? ve Sahil Güvenlik Komutanl??? envanterinde kay?p - eksik silah, mühimmat ve araç gereç olup olmad???n? sordu. TSK envanterinde kay?p-eksik silah ve mühimmat?n bulunmas? için ne gibi çal??malar yürütüldü?ünü soran Tüzün, “Kuvvet Komutanl?klar?’nda, kullan?m d??? kalan, silah, mühimmat, araç ve gereç var m?d?r; Bunlar?n yeniden TSK envanterine kat?lmas? için giri?imlerde bulunulmu? mudur; bunun için ne kadar süre gereklidir” sorusunun da yan?t?n? arad?.

BAKAN CAN?KL?: TÜM YURTTA ARANIYOR

Canikli, yan?t?nda, “Kay?p durumundaki silahlar?n Türk Silahl? Kuvvetleri Kay?p Çal?nt? Gasp Edilen Silah Takip Sistemi ve ?çi?leri Bakanl??? Kaçakç?l?k, ?stihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama sistemine giri?leri yap?larak tüm yurtta aranmas? sa?lanm??t?r. Ayr?ca konu adli makamlarca da soru?turulmaktad?r” dedi.

Canikli, “Kay?p silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/ mühimmat ile kar??la?t?r?lmakta, seri/lot numaras? tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere kaydedilmektedir” dedi.

 

TÜZÜN: DO?RU YANIT VER?LMED??? KONUSUNDA KAYGILARIM VAR

TBMM Ba?kanvekili Ya?ar Tüzün, “Daha önce TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeli?i görevinde bulundu?um zaman böyle bir aç?k oldu?unu tahmin ettim, konu?malar?m?zda, komisyon çal??malar?nda cevap alamad?m. Say?l?yor biliniyor, ama kamuoyu ile payla??lmad???, bize do?ru yan?t verilmedi?i konusunda ciddi kayg?lar?m var” dedi.

http://www.gercekmuhabir.com/parlamento/muamma-suruyor-kayip-silahlar-nerede-h65562.html

0 Yorum