gündeminiz
Image
gündem

Ahmet Davuto?lu okuldan att?racakt?, Google'a m?hendis oldu

gündeminiz

Eski Ba?bakan Ahmet Davuto?lu'nun üniversitede hocayken, para kar??l??? ba?kalar?n?n ödevlerini yapt??? için okuldan att?rmak istedi?i Hale Dönerta?l?, Google'da 7 y?l mühendislik yap?p Türkiye'ye döndü.

 

15 y?ld?r Amerika'da ya?ayan ve 7 y?l?n? Google'da mühendislik yaparak geçiren dönerta?l?, Türkiye'ye döndü.

Silikon Vadisi'ni Türkiye'ye ta??mak istedi?ini ifade eden Dönarta?l?, "Google'dan ö?rendi?im felsefeye göre, mükemmeli haz?rlamaktan çok, i?in bitmi? olmas? önemli. Hedef de sürekli hareket halinde ve bizim bili?im ça??nda kaybedecek daha fazla zaman?m?z yok. Bu bir ekip i?i, ben Türk gençli?ine güveniyorum" dedi.

'DAVUTO?LU D?S?PL?NE VERD?, HOCALARIM YALVAR YAKAR KURTARMAYA ÇALI?TI'

Ay?e Arman'a konu?an Dönerta?l?, doktoradan önce 2 üniversite ve 3 Master bitirme nedenini ?öyle anlatt?:

"Özel bir üniversitede Matematik-Bilgisayar bölümünde burslu okurken, paraya ihtiyac?m vard?. Arkada?lar?m?n ödevlerini yaparak para kazand???m? MIS Bölüm Ba?kan? (Ahmet Davuto?lu) duyunca, disipline verildim. Tüm bursum iptal edilecek ve okuldan at?lacakt?m. Kendi bölümümdeki hocalar?m beni yalvar yakar kurtarmaya çal???rken, af için ?art ko?uldu. Bana ayl?k harçl?k verilecek, ben de kar??l???nda 2 bölüm bitirecektim ve bir daha ba?kalar?n?n ödevlerini yaparak para kazanmayacakt?m. ?ki?er üçer bitirmeye al???nca master'da da böyle devam etti."

 

0 Yorum