gündeminiz
Image
dış haberler

"T?rkiye kontrolden ??kt? ABD'nin bunu s?yleme zaman? geldi"

gündeminiz

Eric Edelman, Politico dergisinde eski Ba?kan Yard?mc?s? Joe Biden'?n ulusal güvenlik dan??manl???n? yapan Jake Sullivan ile birlikte kaleme ald??? makalede, Beyaz Saray yönetiminin Türkiye'ye daha sert bir tutum tak?nmas? gerekti?ini söylediler.

 

 

ABD'nin eski Ankara Büyükelçilerinden Eric Edelman, Politico dergisinde eski Ba?kan Yard?mc?s? Joe Biden'?n ulusal güvenlik dan??manl???n? yapan Jake Sullivan ile birlikte kaleme ald??? makalede, Beyaz Saray yönetiminin Türkiye'ye daha sert bir tutum tak?nmas? gerekti?ini söylediler.

BBC Türkçe’nin aktard???na göre; "Türkiye kontrolden ç?kt? ve ABD'nin bunu söyleme zaman? geldi" ba?l?kl? makalede Türkiye'nin Suriye'de ba?latt??? Zeytin Dal? Harekât?'n?n ard?ndan "daha önce akla gelmeyecek" Türk ve Amerikan askerleri aras?nda do?rudan çat??ma ihtimalinin kayg? verecek derecede yak?nla?t??? vurguland?.

“TÜRK?YE’YE KAR?I NET VE SERT B?R TUTUM”

Türkiye'nin "Kuzeybat? Suriye'de ABD destekli Kürt güçlerine kar?? giri?ti?i operasyonun yeterince istikrars?zla?t?r?c?" oldu?u savunulurken, "Ancak as?l risk Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an birçok kez tekrarlad??? vaadini gerçekle?tirip, daha do?uya Kürtlerin kontrolündeki, ABD'nin devriye gezdi?i Menbiç'e do?ru bast?r?rsa gelecek. Bir çat??may? önlemenin tek yolu, ABD'li siyasetçilerin ?imdi, i?ler daha da kötüle?meden Türkiye'ye kar?? net ve sert bir tutum tak?nmas?" denildi.

“ANKARA’YA MENB?Ç’E SALDIRMANIN ÇOK A?IR SONUÇLARI OLACA?I ANLATILMALI”

Yaz? ?öyle devam etti:

 

"Menbiç'teki ABD güçlerini tehdit etmek - Erdo?an onlar? 'gömmeye' zorlanaca??n? söyledi. 'Bize Menbiç'e gelme diyorlar' Türkiye 'Menbiç'e gelecek' dedi- zaten Erdo?an'?n büyüyen otoriterli?i, Rusya'yla flörtü ve Suriye'de çat??an ç?karlar nedeniyle bask? alt?nda olan onlarca y?ll?k ABD-Türkiye ittifak?na geri dönü?ü olmayacak ?ekilde zarar verebilir. ABD'nin bunun ho? görülmeyece?ini net bir ?ekilde söylemesi ve bunu cayd?r?c? bir duru?la desteklemesi, ABD-Türkiye aras?nda do?rudan çat??may? önlemek ve gelecekte i?levsel bir ili?ki umudunu korumak için gerekli. Ancak ?imdiye dek kar???k Amerikan mesajlar?n?n kakafonisi ve uzun süredir devam eden Türkiye'ye yumu?ak davranma e?ilimi Erdo?an'? Washington'?n bu ili?kiyi kaybetmek için çok önemli diye gördü?ü konusunda ikna etti. Bu durum sadece onun risk alma i?tah?n? ve dolay?s?yla çat??ma potansiyelini artt?r?r. Ankara'ya Menbiç'e sald?rman?n çok a??r sonuçlar? olaca?? ve Wahington'?n gerekeni yapmaya haz?r oldu?u anlat?lmal?."

“F??LEN ERDO?AN'IN REH?NELER?”

Makalede Türkiye'nin Erdo?an döneminde, "?ran'a yönelik Amerikan ambargolar?n? en büyük delme operasyonunu yapt???, medyas?n?n Suriye'deki gizli ABD üslerinin yerlerini yay?nlad???, uydurma suçlamalarla Amerikal? bir papaz?, bir NASA çal??an?, ABD D??i?leri Bakanl???'n?n iki Türk personelini düzmece suçlamalarla gözalt?na al?p, fiilen Erdo?an'?n rehineleri olarak tuttu?u" iddia edildi.

"Geçen bahar aylar?nda Erdo?an'?n otoriter kanunsuzlu?u, Washinton'da korumalar?n?n protestoculara sald?rmas?yla Amerikan k?y?lar?na da geldi"denilirken, "Türkiye'nin Rusya'dan NATO sistemleriyle uyumsuz son teknoloji bir hava ve füze savunma sistemi ald??? ve ABD'nin Suriye'deki ortaklar?na sald?rd???" vurguland?.

Ayr?ca bu ikisinin "ülkenin ABD emperyalizmine kar?? kahramanca direni?i" olarak sunuldu?u savunuldu.

"EN AZINDAN AMBARGO KONMALI"

Yaz?da mevcut Beyaz Saray yönetiminin ABD'nin ald??? tutumu yans?tmaktaki kabiliyetsizli?inin durumu daha kötüle?tirdi?i iddia edilirken, yönetime Türkiye'yle ili?kilerde ?u ad?mlar? atmas? öneriliyor:

"Washington Türkiye'nin ABD askerlerinin bulundu?u mevzilere sald?rmas?n?n ortaya ç?kartaca?? sonuçlar? net bir ?ekilde ifade etmeli. Bu, son bir kaç y?ld?r Rusya-Türkiye ili?kilerini karakterize eden sert ve kar??l?kl? bir yakla??mla yap?lmal?. En az?ndan Türk savunma sanayi, mali sektör ve yolsuzluklara bula?m?? yetkililerini hedefleyen ambargolar konulmal?. Washintgon'?n amac? Ankara'yla s?rf çat??mak için çat??mak, ya da Erdo?an'a 'k?zg?n' oldu?u için çat??ma ç?kartmak olmamal?. Amaç yap?c? bir yakla??m için ko?ullar? ve kurallar? olu?turmak olmal?. Kürt ve ABD'li güçlere sald?ran Suriye yanl?s? güçlere geçti?imiz günlerde yap?lan Amerikan sald?r?lar? Türkiye'ye Amerika'n?n kendisini ve ortakl?k yapt??? güçleri korumak için kararl???n? göstermek için kullan?labilir. Ancak sadece Türkiye'nin lider kadrosuyla do?rudan ve net bir diyalogla ifade edildi?inde."

Odatv.com

 

0 Yorum