gündeminiz
Image
gündem

Tantan: "NATO ve Rusya T?rkiye'yi ku?att?"

gündeminiz

Yurt Partisi Genel Ba?kan? Tantan, Rusya'n?n Karadeniz havzas?nda K?r?m'a el koyarak kuzeyden, Ermenistan'da egemenlik kurdu?u için Do?u'dan ve Suriye ile de güneyden Türkiye'yi ku?att???n? söyledi. 

Fatih Erboz / Yeniça?

Yurt Partisi Genel Ba?kan? Sadettin Tantan, Zeytin Dal? Harekat?'n?n ba?ar?l? bir ?ekilde devam etti?ini belirterek, Rusya'n?n Karadeniz havzas?nda K?r?m'a el koyarak kuzeyden, Ermenistan'da egemenlik kurdu?u için Do?u'dan ve Suriye ile de güneyden Türkiye'yi ku?att???n? söyledi. "Güneyimizde de Rusya kom?umuz oldu" diyen Tantan, ?öyle konu?tu: "Türkiye di?er taraftan NATO'dan dolay? k?p?rdayam?yor. NATO'nun Türkiye ile istihbarat kaynaklar?n? ne kadar payla??p payla?mad??? da bilinmiyor. Türkiye'nin bu ku?at?lm??l??a çözüm bulmas? gerekir. Afrin'de ba?lat?lan operasyon çok önemli, ba?ar? ile bitecek ve amaca ula??lana kadar gidilmelidir."
 
Bölgede ya?ananlar?n hepsinin planl? oldu?unun büyük tabloya bak?ld???nda ortaya ç?kt???n? ifade eden Sadettin Tantan, Türkiye'nin özellikle Afrin operasyonuyla Suriye'ye çekildi?ini belirtti. Buradaki sava??n nedeninin enerji oldu?unu ifade eden Sadettin Tantan, ?öyle devam etti: "Asl?na bakarsan?z F?rat'?n do?usundaki enerji bölgelerine ABD, PKK'y? kullanarak el koydu.

Oradaki a?iretleri PKK'ya boyun e?dirip sürdürdü. Türkiye, ba?lang?çta sürdürdü?ü politikas?yla 3.5-4 4 milyon Suriyeliyi zorla Türkiye'ye çekti. Türkiye asl?nda orada kaybetti. Hem Türkiye'de, hem Suriye'de demografik yap? böyle de?i?ti. Suriye'deki enerji yataklar? ile Do?u Akdeniz'deki hidrokarbon yataklar?n? ayr? dü?ünmemek gerekiyor. Mavi Marmara olay?yla Türkiye Do?u Akdeniz havzas?ndan uzakla?t?. ABD'nin emperyalist yakla??m? yani Irak'ta, Pakistan'da, Afganistan'da de?i?ik yerlerde uygulad??? insanl?k suçlar?n? da dikkate al?nd???nda, bölgede ve dünyada ABD ciddi oranda güç kaybetti. Bu gücünü ve prestijini kaybetti?i için hakimiyet alan?n? yeniden yap?land?rmak için ?imdi Türkiye'yi kullan?yor."

ABD'nin özel sava? ordular?n?n Kandil'de ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'l?lar? e?itti?ini an?msatan Tantan, o zaman bütün bu bilgiler ar?ivde oldu?u halde iktidar?n sanki bunu yeni ö?renmi? gibi hayk?rd???n? da kaydetti.

AKP iktidar?n?n ülkeyi Afrin'e sokmak zorunda kald???n? söyleyen Tantan, ?unlar? söyledi: "O zaman ?unu sormak gerekiyor:  Afrin operasyonunda Türkiye'nin ulusal güvenlik strateji belgesi nedir? Türkiye, burada Afrin operasyonuyla egemenlik ve güvenlik ku?a??n? nereye çekecek? Y?llarca Türkiye Amanos Da?lar? üzerinden insan kayb?na u?rad?, daha da a??r? maddi ve manevi de?erlerini kaybetti. Bu bölgede PKK sürekli sald?r? içindeydi. Özellikle arazinin alt?nda yap?lan beton dökmeli tünellerle, bombaya dayan?kl? tüneller var. Anla??lan o ki ABD, bir taraftan da Türk ordusunun böyle bir sava?ta durumunu tespit etmeye çal???yor. Akla bu ihtimaller geliyor. Özellikle Ergenekon, Balyoz kumpas davalar?, 15 Temmuz Fethullah Gülen operasyonuyla kurumsal kimli?i içeriden bo?alt?lmak istenen TSK'n?n lojistik, sava? ve harekât kabiliyeti, kurmay kabiliyeti, istihbarat kabiliyeti mi test ediliyor?"

"Türkiye'nin bir beka sorunu yok. Beka sorunu asl?nda iktidar?n kendi sorunu" diyen Sadettin Tantan, iktidarda "Bir daha seçilemezsem halk beni yarg?layacak korkusu" oldu?unu belirtti. Daha önce eski Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet Özel'in müdahale edilmesi önerisinin hep geri çevrildi?ini ifade eden Tantan, "Uzun süredir de TSK batakl??a girmeyelim diyordu bana göre. Ancak iktidar öyle bir zemin içinde buldu ki kendini girmek mecburiyetinde kal?nd?. Türkiye, planl? bir ?ekilde Bat? emperyalizminin, ABD, ?ngiltere, ?srail ve Bat?l? servislerin enformasyonel sava?lar?nda kullan?lan medya ve sosyal medya üzerinden tahrik edilerek buraya sokuldu. Afrin'e girilmeden önce Ege Denizi'nde i?gal edilen adalar?m?z geri al?namaz m?yd?? Neden al?nm?yor?" diye konu?tu.

Kaynak Yeniça?: Tantan: "NATO ve Rusya Türkiye'yi ku?att?"

 

0 Yorum