gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu: Erdo?an d?nyan?n en korkak adam?d?r

gündeminiz

CHP Lideri K?l?çdaro?lu: “Her Firavun’un bir Musa’s? vard?r. O Firavun’un da Musa’s? benim.Arkamdan konu?ma kar??ma ç?k. ?nsanlar i?sizlikten, sefaletten kendilerini yak?yorlar. Sen faiz lobisinin  liderisin onlara çal???yorsun. ?eref ve namus yoksunu bir insan, ?eref ve namustan söz edemez. Recep Bey, sen terör örgütüne yard?m ve yatakl?k yapt?n”

 

 

K?l?çdaro?lu, Cumhurba?kan? Erdo?an'a MAN adas? belgelerini hat?rlatt?. CHP lideri "Diyor ki savc?, ilgili genel ba?kan yard?mc?s?n?n belgeleri ile MASAK'?n verdi?i belgeler ayn? belgelerdir diyor. Ben Recep Bey'e soruyorum. ?stifa edecek misin? Namusun, ?erefin ve haysiyetin varsa 1 dakika o koltukta oturmazs?n. Avukat?n, yanda?lar?n sahte diyordu. Verdik savc?ya." diye konu?tu.

??te K?l?çdaro?lu’nun konu?mas?ndan önemli sat?rba?lar?;

Hat?rlar m?s?n?z, 17 Aral?k 2017’deki  grup toplant?s?nda Man Adas? belgelerini aç?klam??t?m. Bunlar? Recep Bey’e sormu?tum. Savc? diyor ki bize veriler belgelerle MASAK’?n ara?t?rd??? belgeler ayn?d?r. ?stifa edecek misin? Seni önüne gelen herkes kand?r?r ama bu gariban karde?inizi kimse kand?ramaz. Hangi ?irkete satt?n? Bir dolara kurulan bir ?irkete 15 milyon dolarl?k ?irketi nas?l ve hangi gerekçelerle satt?n?

Veremez veremez efendim, ne cevab? verecek. Ancak oturur karalama yapar.

Sanmas?n ki Erdo?an sorular? burada kesece?im, sen cevap verene kadar devam edece?im. Adamlar?n? da al kimi istersen al ya.

Her Firavun’un bir Musa’s? vard?r. O Firavun’un da Musa’s? benim. Hanedan oturmu? devletin ba??na istedi?i gibi ahkam kesiyor. san?yor ki K?l?çdaro?lu geri adam atacak. Sen kimsin de bana geri ad?m att?racaks?n. Beni takip et Erdo?an, bu karde?in seni kand?rmayacak.

En son Antalya’daki bir  vatanda??m?z kendini yakmaya çal??t?. ?nsanlar i?sizlikten, sefaletten kendilerini yak?yorlar.

KRED? KARTINDAK? BORÇ YÜKÜ 5 M?LYAR L?RA

1 milyon 239 bin karde?imiz bankalara kredi kart? borcunu ödeyemedi?i için kara listele al?nm?? durumda. Ben daha taksi ?öfförünün T?r ?oförünün dünyan?n en pahal? mazatonu kulland???n? biliyorum. O mazotu onlara yedirece?im. Size bir sürpriz yapay?m. Bu sefer Yeni ?afak’ta yaz?yor. Manyetten bir haber yap?yor. Son bir y?lda ?irketler bankalara 10 katrilyonluk faiz ödedi. Kar?n?n yüzde 11’ini faiz olarak ödüyor. Erdo?an bu haberi görmemi? görse kesin diyecek ki ‘bu faizleri CHP yükseltmi?tir’.

Sen faiz lobisinin ba?bakan?s?n, liderisin onlara çal???yorsun. Sen hala bu ülkede tefecilere çal??an bir adam de?il misin, milletin kan?n? emdin. Bir KHK ile adamlar?n mal?na el koyuyorsun. Ç?kar bir KHK de ki ‘faiz s?f?r olmu?tur’ seni kutlar?m o zaman. Yapabilir mi yapamaz çünkü yakas?n? tefecilere kapt?rm??. Tefecilere hizmet eden iktidar bu iktidard?r. Sevgili Recep Bey, seni tefeciler de kand?r?r. Sen tefecilere 149 milyon dolar bir avuç tefeciye ödersen bu ülkede kim yat?r?m yapacak.?”

KERKÜK’TEK? TÜRKMENLER?N ÖLDÜRÜLMES?

Kerkük’ün bizim için ne kadar önemli oldu?unu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onlar?n yapt??? gibi laf ebeli?i yapm?yoruz. Kerkük’te Türkmenler sistemli bir ?ekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, D??i?leri Bakan? da duysun. Ocak ay? içinde 2 de?erli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir ?ey söyledi mi? Haberi bile yoktur.

Bir devleti güçlü k?lan ekonomisidir. Teknoloji üreteceksiniz. Dünyada söz sahibi olacaks?n?z. Bunu yapaca??z, Elbetteki Türkiye üretti?i zaman uluslararas? arenada sayg?nl?k kazanacakt?r.

Bir konuyu hiç kimsenin unutmamas? gerekir o da ülkenin bekas?d?r. Biz kendi ordumuzu peygamber oca?? olarak tan?mlar?. Biz ordumuzu Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusu olarak tan?mlar?z.

“VATAN? GÖREVD?R BUNUN ADI, PART? GÖREV? DE??LD?R”

Ordumuzun Afrin’de yapt??? harekat? destekledik. Ordumuzun yapt??? mücadele Türk halk?n?n mücadelesidir, Erdo?an’?n mücadelesi de?ildir. Vatani görevdir bunun ad?, parti görevi de?ildir. Siz vatani görevi parti görevine dönü?türüyorsunuz. Son 13 y?lda Türkiye’nin DNA’s? ile oynand?. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlar?n? kim yapt?? FETÖ’nün ordunun içinde yuvalanmas?n? sa?layanlar hangi ?erefsizlerdi? Genelkurmay Ba?kan?’n? terörist diye hapse att?lar. Devletin bütün s?rlar?na vak?f olan bir adam? terörist diye hangi ?erefsizler hapse att?lar. Kalkm?? bana ?ereften namustan bahsediyor. ?eref ve namus yoksunu bir insan, ?eref ve namustan söz edemez. Her türlü deste?i verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kald?.

Neymi? Recep Bey kahramanm??. Ne kahraman?? Kendi topra??nda I??D’in deste?i ile kaçan korkakt?r. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmi? geçmi? en korkak adam?s?n. Sen Süleyman ?ah Türbesi’ni kaç?r?rken I??D’le i? birli?i mi yapt?n, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen I??D’den mi korktun, yoksa i? birli?i mi yapt?n?

“AFR?N DEVLET?N OPERASYONUDUR, S?YASET?N DE??L”

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin de?il. Muhataplar? ile gidip görü?en iki önemli devlet bürokrat? vard?r. Genelkurmay Ba?kan? Hulusi Akar’d?r ve Hakan Fidan’d?r. Bu ikisi Moskova’ya da gittiler, Amerika’ya da gittiler, Avrupa’ya da gittiler. Hava deste?ini de bunlar?n sayesinde ald?lar. Dünyan?n en korkak adam? kahraman olacak.

Devleti yönetenler az ve öz konu?urlar. Sabah, ak?am, ö?le, ikindi, yats? konu?mazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez.

15 y?l önce Türkiye’nin beka sorunu yoktur. ?imdi bekadan söz ediliyor. Türkiye liyakatla yönetilmiyor ve bu Türkiye’nin ba??n? yak?yor. A?z?mdan ç?kan belli duymuyorsan ne yapal?m? Sen kula??nla dinlemiyorsan ben kime anlataca??m? K?zmas?n?n nedeni, PYD liderini Yarg?tay karar?na ra?men Ankara’ya davet etti. Alt?na k?rm?z? hal?lar serdi ve terör örgütü lideri, oturdu konu?tu. Mahmut Tanal da gitti suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü propagandas?, terör örgütü liderine yard?m ve yatakl?k yapt?lar. Recep Bey, sen terör örgütüne yard?m ve yatakl?k yapt?n. Dava açam?yor, açsa rezil olacak. Suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur?

Dut yemi? bülbüle dönüyor bu sorular? duyunca. Seni dut yemi? bülbüle döndürece?im. Senin ne i?in var Suriye batakl???nda. Süleyman ?ah Türbesi’ni neden kaç?rd?n arkada?. Oras? bizim topra??m?z ya.

En sonunda ?çi?leri Bakanl??? terör listesine ald?. Bunu da dilekçene ekleyeceksin. Art?k ?çi?leri Bakanl??? da kabul etti. Ben bunlar? söyleyince Bremen M?z?kac?lar? gibi sald?r?yorlar. Siz i?birli?i mi yapt?n?z, nedir bu sald?r?? PKK sald?r?yor, I??D sald?r?yor. FETÖ sald?r?yor.

Bu Kemal’in tak?m? bir yana geri kalan herkesi Afrin’e götürece?iz. Bu orda senin ordun de?il bu milletin ordusudur. Neymi? benim o?lum asker, benim o?lum askerlikten kaçmad?, benim o?lum çürük raporu almad?. ?imdi ben sana soruyorum, senin çocuklar?n ne oldu. Garibin gureban?n yan?nda edebiyat yapars?n kö?eyi de dönünce kaçars?n. Sen benim ayar?m de?ilsin. Çocuklar?n? askerden kaç?ran adam milliymi?. Gayri milli adam millilik edebiyat? yap?yor Vallahi de billahi de gayri milli.

 

0 Yorum