gündeminiz
Image
Siyaset

?Y? Parti'li Dervi?o?lu: Aldat?ld?k, kand?r?ld?kla olmuyor!

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Müsavat Dervi?o?lu, erken seçim ihtimali hakk?nda konu?tu.

?Y? Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Müsavat Dervi?o?lu, partisinin tüm seçimlere girmeye hak kazand???n? belirterek, "Geçmi? dönemde baz? partilere tan?nan haklar?n bize tan?nmayaca??na dair emareler gördük ki kongrelerimizi tamamlama ihtiyac? hissettik. Art?k hiçbir mazeretleri kalmam??t?r. ?Y? Parti art?k ?art ne olursa olsun mahalli ve genel seçime girmeye haz?rd?r" dedi. 

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, cumartesi günü il ba?kanl??? binas?n? açmak için ?zmir'e gelecek. Ak?ener'in ?zmir program?n?n detaylar?n? payla?mak için il binas?nda bas?n toplant?s? düzenleyen ?Y? Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Müsavat Dervi?o?lu, siyasi rakiplerini ele?tirdi. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ?Y? Parti'nin seçimlere girmemesi için çe?itli zorluklar ç?kard???n? savunan Dervi?o?lu, "?ekil ?art?n?n yerine getirilmesi aç?s?ndan kongrelerin tamamlanmas?na ihtiyaç vard?. YSK, ?Y? Parti'nin önüne baz? zorluklar ç?karmak üzere ad?mlar at?yordu. Geçmi? dönemde baz? partilere tan?nan haklar?n bize tan?nmayaca??na dair emareler gördük ki kongrelerimizi tamamlama ihtiyac? hissettik. Art?k hiçbir mazeretleri kalmam??t?r. ?Y? Parti art?k ?art ne olursa olsun mahalli ve genel seçime girmeye haz?rd?r" dedi. 

Partilerinin seçimlere giremeyece?ine dair çe?itli spekülasyonlar?n yap?ld???n? belirten Dervi?o?lu, ?unlar? söyledi: 

"?Y? Parti'yi seçime sokamayacaklar, onlara sorarsan?z. ?Y? Parti'yi kurdurmayacaklard? ama parti kuruldu. Seçime de girecek. Olur da hukuku çi?nemeye kalkarlarsa bunun da çaresi vard?r. Say?n Genel Ba?kan?m?z oldukça aç?k ve net biçimde ifade etmi?tir: Güçleri yetiyorsa engellemeye çal??s?nlar görelim bakal?m."

'B?Z TÜRK?YE'YE ?Y? GELD?K'

Türkiye'nin zor günler geçirdi?ini kaydeden Müsavat Dervi?o?lu, bunlar?n a??lmas? için birlik ve beraberli?e ihtiyaç duyuldu?unu dile getirdi. Y?llard?r kutupla?t?rma politikalar? izlendi?ini belirten Dervi?o?lu, ?öyle konu?tu: 

"Bir rahatlamaya ihtiyaç var. ?Y? Parti her yere bunu götürmek istiyor. Biz Türkiye'ye iyi geldik. Genel Ba?kan?m?z 35 ile ziyareti tamamlam?? olacak. Allah nasip ederse 17'sinde ?zmir'de olaca??z. Türkiye'yi dola?maya ve her yerde ?Y? Parti'yi anlatmaya devam edece?iz. Bu ülke ayr??mak ve farkl?la?maktan yoruldu. ?Y? Parti, Türkiye'nin birli?i için siyaset sahnesinde yerini ald?. ?Y? Parti'yi biz kurmad?k, millet kurdu. ?zmir'de de bunun izlerini görüyoruz. ?zmir halk?n?n ?Y? Parti'ye sahip ç?kt???n? görüyor ve gurur duyuyoruz." 

?zmir'in bir be?ik oldu?unu ve kendi içinde kimi sallad?ysa onu iktidara getirdi?ini ifade eden Dervi?o?lu, "?zmir'in vicdan?nda ?imdi ?Y? Parti var. ?Y? Parti ?zmir'e iyi gelecek. ?zmir de ?Y? Parti'ye ?ans getirecek. Meral Ak?ener'in geldi?i gün ?zmir bir i?aret fi?e?i patlatacakt?r. ?zmir kaç ki?iyi al?rsa o kadar ki?i bekliyoruz. Bu kentten çok yüksek bir oy bekliyoruz. Yapt???m?z kamuoyu ara?t?rmalar? var. ?zmir'de birinci parti olaca??z. ?ktidar partisinin manipülatif anket sonuçlar?n? payla?mayaca??z. Tayyip Erdo?an art?k anket yapt?rmayaca??n? söylüyor" dedi.

'GÖMLEK DE???T?REN YOK'

MHP'den istifa etti?inin hat?rlat?lmas? üzerine aç?klama yapan Dervi?o?lu, "MHP'den istifa ettim. ?stifa etmeden önce de yap?lmas? gereken ne varsa yapt?m. Art?k ba?ka bir partinin mensubuyum. Geçmi?te görev yapt???m bir partinin iç meseleleri üzerine partimi ilgilendirmedi?i müddetçe konu?mak istemiyorum. Ba?ka siyasi partilerde oldu?u gibi bir ki?inin iki duda?? aras?ndan ç?kan sözlerle siyaset yapm?yoruz" ifadelerini kulland?. 

ERKEN SEÇ?M

Erken seçim ihtimali üzerine de de?erlendirmelerde bulunan Dervi?o?lu, ?unlar? kaydetti:

"Erken seçim bekliyor musunuz diye sorarsan?z; Türkiye'de her ?ey olabilir. Seçim karar?n? almak TBMM'nin i?idir. Bizim 5 milletvekilimiz var. Karar alacak sandalye say?s?na sahip de?iliz. ?ktidar partisi ne zaman seçim yapmaya karar verirse biz iktidar olmak için haz?r?z. Biz so?uk sava? dönemi siyasetçisi de?iliz. ?Y? Parti'yi millet kurmu?tur. Bu partide gömle?ini de?i?tiren kimse yok. Herkes kendi kimli?iyle bu partide siyaset yap?yor. Görü?lerini ifade ediyor ama tüm görü?lerin ifade edilmesi sonras?nda ortaya ç?kan karar ne olursa olsun buna uyuyor."

'ALDATILDIK, KANDIRILDIKLA OLMUYOR'

?ktidar partisinin ?Y? Parti ismini telaffuz etmedi?i sorusu üzerine ise Müsavat Dervi?o?lu, "Saray bir koalisyon kurdu. Saray?n orta??, di?er orta?? ad?na sürekli aç?klamalar yap?yor. Biz saraydan görülmüyoruz ama ?atodan takip ediliyoruz" kar??l???n? verdi.

?zmir'de ve Türkiye'de birinci parti olacaklar?n? savunan Dervi?o?lu, Meral Ak?ener'i de Cumhurba?kan? yapmak istediklerini kaydetti. Aç?klamas?nda Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n seçim zamanlar?nda ittifak yapmaya al??k?n oldu?unu ileri süren Dervi?o?lu, "Onlar?n yapt??? ittifak? tan?ml?yorum. Ak trollerle bizim eski partimizin mensuplar? o alanda ilk ittifak? kurmu?lar. Söyledi?imiz laf?n arkas?nday?z. 'Aldat?ld?k, kand?r?ld?k' demekle olmuyor. Devlet adam?ysan?z, ehliyet sahibi olup aldat?lmayacaks?n?z. Do?rular? söylememiz onlar? biraz h?rç?nla?t?r?yor. Biz sakiniz, onlar niye h?rç?nla??yor" ifadelerini kulland?. 
 

 

0 Yorum