gündeminiz
Image
Siyaset

Ak?ener: "So?an ithal ediyoruz, kime kafa tutuyorsunuz""

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, partisinin il ba?kanl??? binas? aç?l??? için Kastamonu'da vatanda?larla bir araya geldi. Burada yapt??? konu?mada hükümeti ele?tiren Ak?ener, "So?an ithal ediyoruz, kime kafa tutuyorsunuz?" dedi.

Ümit Karada? / ?STANBUL

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Kastamonu ?l Ba?kanl??? binas? aç?l??? için vatanda?larla bir araya geldi.

Yo?un kat?l?m?n oldu?u program miting havas?nda gerçekle?irken Ak?ener, gündeme ili?kin önemli aç?klamalarda bulundu.

Ak?ener'in aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar? ?öyle:

"Bugün tam 34 il tamamlam?? olaca??m. Partimiz 25 Ekim’de kuruldu… Türkiye’nin ayaka bas?lmad?k yeri kalmayacak. ?nsan zorluklarla kar??la?t??? zaman çözüm buluyor. Onun için ?Y? Parti milletinin kurdu?u bizi de ba??na geçirdi?i bir cesurlar hareketidir.

Kastamonu özel bir yer… Bir taraf? da?, bir taraf? deniz, bir taraf? da tar?m kenti… Bir taraf? da sanayi olmal?. Bugün vaaz günü… Meclis’te vaaz veriliyor. Bugün Türkiye’nin büyüdü?ünü iddia edenler, gelsin görsünler. Büyüme rakamlar? artsa da kalk?nma art?yor mu?

?eker fabrikan?z var. 163 ki?iye dü?mü?… 630 ki?inin çal??t??? fabrika dü?e dü?e 163 ki?iye dü?mü?. SEKA’ya da ayn? ?eyi yapt?lar, bütün fabrikalara ayn? ?eyi yapt?lar. Büyük ?ehirlerde bu fabrikalar?n yerlerini kupon gibi da??tt?lar, arazileri ald?lar, TOK?’ye verdiler, yanda?lara verdiler.

"SO?AN ?THAL ED?YORUZ, K?ME KAFA TUTUYORSUNUZ"

Türkiye’nin en büyük sorunu i?sizlik. Tar?m?n yüzde 33’ü ekilecek yerler bo?. Amerikan çiftçisi zengin oluyor, 1 liraya mazot kullan?yor. Kastamonu’nun ?eker pancar? de?il sar?msa??n da merkezi. Sar?msa?? nereden al?yorlar, Çin’den! Neymi?, Kastamonuda çiftçi pahal?ya üretiyormu?. Hayvanc?l?k öldü gitti. S?rbistan’dan et ithal ediyoruz. ?çinden kurt ç?kar, çürük ç?kar. Bu mant?k ?ehir ?ehir fakirle?tiriyor. Çocuklar?m?z?, gençlerimizi ümitsizli?e, karamsarl??a sevk ediyor. Eskiden derdim ki bilmedikleri için yap?yorlar, ?imdi diyordum ki bilerek yap?yorlar. Her yeri beton y???n?na çevirdiler. So?an?n?, pirincini ithal eden bir ülkenin ba?kas?na kafa tutmas? mümkün müdür?

"ALTIN GÜNÜNDE KADINLAR KONU?AMIYOR"

Türkiye korkuyor… Alt?n gününde kad?nlar konu?am?yor. Belediye ba?kan?n?n, il ba?kan?n?n kula??na gider mi diye konu?ulmuyor, konu?turulmuyor. Çocu?um i?siz kal?r m? diye… Biz konu?an, konu?turan bir Türkiye için yola ç?kt?k. Partimiz kurulmadan önce kurdurmazlar dediler, hadi kurdurmay?n dedik görelim. ?imdi de seçime sokmayacaklar diyorlar, seçime sokmas?nlar da görmeyelim.

"ABD ?LE DOST MUYUZ DÜ?MAN MIYIZ?"

?anl? ordumuzun, Mehmetçi?imizin arkas?nday?z, onlar?n duas?c?y?z. Evlerine sa? salim dönsün. Aya??na ta? de?mesin. Ama Suriye politikam?z? Meclis’te konu?sayd?k, bugün bunlar olur muydu? Bir gün Esad karde?im Esma karde?im oldu, bir gün sonra katil Esed oldu. 4 milyon mültecimiz var, onlar? yerinden yurdundan ettiler, bir ülkenin içi?lerine kar??t?lar. Bu kime yarad?? Türkiye’ye yaramad??? aç?k. Esad’?n yan?nda Rusya ve ?ran var. PYD/YPG yani PKK’n?n Suriye kolunun yan?nda ABD var. ?imdi Türkiye’yi yönetenler cevap versin karde?im, biz ABD ile dost mu dü?man m?? Yan?ndakiler derin bir dostlu?umuz var diyor. E?er dostsak ?ran, Suriye, Rusya’ya kar?? m?y?z de?il miyiz? Dü?man m?y?z, o zaman ?ncirlik ve Kürecik’i kapatsan?z? karde?im. B?kt?k sizin aldat?lman?zdan, kand?r?lman?zdan. Devlet yönetme ehliyetiniz yoksa, Türkiye için güvenlik problemisiniz. Türkiye’nin beka tehlikesi sizsiniz.

Bu nur biraz da zenginlerin evine ya?s?n karde?im. Ordu ne yap?yor? Mehmetçik sizin ülkeyi stratejik çukura dü?ürdü?ünüzü düzeltmeye çal???yoruz. Siz da??t?yorsunuz, asker can? pahas?na topluyor. Bedeli millet ödüyor, olan garibanlara oluyor.

Rusya ve ?ran’la dost muyuz dü?man m?y?z, e?er dostsak neden Esad’la dü?man?z?

"ANNELER ÇOCUKLARI ?Ç?N ÜZÜLÜYOR"

Bir yüzük ile yola ç?kt?n, gemi filolar?n var. Çocuklar?n gemicikler alm??. Gençler i?siz… Anneler çocuklar? için üzülüyor. ?? bulmak için AKP’den ka??t getirmek gerekiyor. Bu kul hakk? de?il mi? Sizin çocuklar?n?z ta?eron, kendileri bal kaymakl? maa?lar? als?nlar.

"BEN DED?M, KIZILELMA'DAN ANLAMAZLAR"

AKP Genel Ba?kan?’n?n “K?z?lelma” meselesi var. Dedim ki siz bilmezsiniz K?z?lelma falan bilmezsiniz. Bak, Kocaeli’de cami ç?k???nda elma da??tt?lar. Bin kere dedim, 100 sayfa tarih oku karde?im. Gittiler PYD’nin kontrolünde Süleman ?ah Türbesi’ni kaç?rd?lar.

"11 ?EH?T VERD???M?Z GÜN..."

Ba?bakan 11 ?ehit verdi?imiz gün kongrede konu?uyor, partililer “Ba?bakan bizi Afrin’e götür” diye slogan at?yor. Ba?bakan gülüyor, “ç?k??ta haz?r olun gidiyoruz” diyor. Böyle bir ?ey olabilir mi, 11 ?ehidimiz oldu?u gün.

"S?Z OY VER?N, NASIL G?DECEKLER GÖRÜN"

AKP te?kilatlar? eskisi gibi çal??m?yor… Kibirlendiler art?k. Dolas?yla ?Y? Parti, AK Partlilere de iyi gelecek. Kap? kap? gezece?iz, insanlar?m?za ula?aca??z. Diyorlar ki gitmez, siz oy verin, nas?l gider görürsünüz. Cenab? Hakk yüzümüzü kara ç?kartmas?n.

Kaynak Yeniça?: Ak?ener: "So?an ithal ediyoruz, kime kafa tutuyorsunuz?"

 

0 Yorum