gündeminiz
Image
medya yazarları

Soner Yal??n'dan Nagehan Al?? ve Cem K???k'e: Cahil piyonlar..

gündeminiz

 

Soner Yalç?n dünkü yaz?s?nda Nagehan Alç? ve Cem Küçük'e, "cahil piyonlar, FETÖ art?klar?, hesapla?mam?z bitmeyecek!" ifadelerini kulland?.

Sözcü yazar? ve Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalç?n,  dün Star gazetesindeki kö?esinde "FETÖ'ye yard?m ve yatakl?k yapt???n?" iddia eden Cem Küçük'e, "17-25 Aral?k'tan sonra FETÖ'yü savunmu?um! Yuh art?k! Yalanda s?n?r tan?m?yorlar! Ama. Meselem bu “kullan??l? çocuklar” de?il! Bunlar cahil piyonlar…" ?eklinde kar??l?k verdi.

Yalç?n, "Habertürk'ten Türkiye'ye medya organlar? Odatv kumpas?nda da ayn? rolü oynad?. Hâlâ  utanmadan “Küçük Nagehanlar?” bize sald?rt?yorlar. Yurt savunmas?nday?z: Parayla-yal?yla istihbarat örgütlerine yenik dü?enlerle hesapla?mam?z bitmeyecektir… Art?k cezaevinde de?iliz, elimizde kalemimiz var! Hodri meydan FETÖ art?klar?..." ifadelerini kulland?. 

Cem Küçük dünkü yaz?s?nda "Ankara ve ?stanbul’da görü?tü?üm yarg?m?z?n üst düzey isimleri Sözcü’nün bir di?er eleman? Soner Yalç?n ve emrindeki karanl?k sitenin de t?pk? Sözcü ve Cumhuriyet gibi 17-25 Aral?k darbe te?ebbüsünde Erdo?an’?n devrilmesi için FETÖ’ye aç?kça yard?m ve yatakl?k etti?inin tespit edildi?ini ifade ediyorlar" ifadelerine yer vermi?ti.

Yalç?n'?n "FETÖ art?klar?" ba?l???yla yay?mlanan (13 ?ubat 2018) yaz?s? ?öyle: 

ABD…

Önemli müttefiki Türkiye'yi kar??s?na alma pahas?na PKK/YPG'yi neden destekliyor? FETÖ'ye niye arka ç?k?yor? Bugün… Bu sorunun yan?t?n? tarihsel süreciyle ele alacakt?m. II. Dünya Sava??'ndan sonra -?ngiltere'nin de kurnazl???yla- ABD d?? politikas? öylesine de?i?ti ki, ilk Savunma Bakan? James Forrestal, “Ruslar geliyor” diye akl?n? kaç?r?p intihar etti! Keza… CIA'n?n – ?ran'da Musadd?k'? devirmesi gibi- gizli operasyonlar?n? yürüten “planlama müdürü” Frank Wisner av tüfe?iyle can?na k?yd?… O y?llar… CIA kadrolar? aras?nda -Sovyetler Birli?i'ne bak?? konusunda- sert ayr??malar ya?and?. Örne?in…

CIA içinde olu?turulan “Team B”/Tak?m B, silahlanman?n elzem oldu?unu savundu. Ba??nda, So?uk Sava? politikalar?n? ?ekillendiren Harvardl? tarihçi Richard Pipes vard?! Ekibine, ileri de savunma bakan yard?mc?s? olacak P. Nitze, P. Wolfowitz gibi isimleri ald?. Ba?kan Nixon'?n “ac?mas?z küçük piç” dedi?i Savunma Bakan? Donald Rumsfeld de bu ekip içindeydi. (Bugünlerde s?k s?k Fetullah Gülen'e destek verip, Erdo?an aleyhine konu?an -Ortado?u Forumu kurucusu ve ba?kan?, ?srail destekçisi- tarihçi Daniel Pipes, Richard Pipes'in o?ludur!) Evet… Amerika'n?n gizli tarihini bilmeden, bugün CIA'n?n PKK/ YPG ya da FETÖ'ye neden destek verdi?ini kavrayamazs?n?z. Bugün bunu yazmak istiyordum. Ama yazd?rm?yorlar!

Kim mi? CIA ÇÖMEZLER? Kahraman Mehmetçik… Türkiye ve Suriye'yi bölmek isteyen emperyalizme kar?? sava??yor. Aral?ks?z bu hakl? mücadeleyi yaz?yorum. Sa??ndan soluna herkesi “yurtsever cepheye” ça??r?yorum. Ama… “?imdi karde?lik zaman?” derken aniden sald?r?ya u?rad?m! Önce… Patronu Amerikan vatanda?? olan I??kç?lar tarikat?n?n yay?n organ? Türkiye'de yazan Cem Küçük, Osman Kavala ile ili?kim oldu?unu yazd?! Birazc?k sol tarihi bilen biri, Osman Kavala/ Birikim tayfas?yla yan yana gelmeyece?ini bilir. Tan??may?z bile… Bitmedi… Ard?ndan… Turgay Ciner'in yay?n organ? Habertürk'te yazan Nagehan Alç? FETÖ döneminden kalma hakaretlerine yine ba?lad?; bana “fa?ist lider” dedi.


Zaten: 

– Bu ülkede Türk'ü, Türkiye'yi savunmak… – Bu ülkede yurtseverli?i savunmak…

– Bu ülkede Atatürk'ü savunmak… “Fa?ist” olman?z için yeterli! Nagehan Alç?'dan hemen sonra Cem Küçük sald?r?s?n? yine sürdürdü. 17-25 Aral?k'tan sonra FETÖ'yü savunmu?um! Yuh art?k! Yalanda s?n?r tan?m?yorlar! Ama. Meselem bu “kullan??l? çocuklar” de?il! Bunlar cahil piyonlar… Merak?m ?u: Arkalar?nda, “Tak?m B” yeti?tirmesi Graham Fuller gibi CIA görevlileri mi var? (Sahi, Fuller'in FETÖ övgüsü kitaplar?n? biz yay?nlasayd?k ba??m?za neler gelirdi?) Kim yazd?r?yor, kim koruyor bu kullan??l? elemanlar?? 

?u tesadüf olabilir mi: Herkes korkarken ?srarla FETÖ'yü yazd?k. Sonra, bilgisayar?m?za sokulan yalanlarla hapse at?ld?k. Nagehan Alç?'dan Cem Küçük'e uzanan FETÖ yanda?lar?n?n gerçek d??? yaz? ve konu?malar? sebebiyle iki y?l hapiste kald?m. ?imdi… Ben… “Mehmetçik'te birle?elim” diye yaz? üstüne yaz? yazarken, “Küçük Nagehanlar?n” bana sald?r?ya geçmelerinin bir sebebi olmal? de?il mi? ?ki haftad?r Afrin'i yaz?yorum. Bu konuyla ilgili yazd?klar?ma laf etseler hadi anlayaca??m. Hay?r! Yok ben…

17-25 Aral?k'ta FETÖ'yü savunmu?um! Yahu, FETÖ mücadelesinde be? isim saysan?z biri benimdir! Keza, 17-25 Aral?k'tan sonra yazd?klar?m SÖZCÜ ar?ivinde duruyor, ak?l d??? yalanlar yaz?yorlar… Kaç kez “FETÖ darbe yapacak” diye yazan benim… Yok ben… “Kay?p Sicil” adl? kitab?mda Erdo?an'? yazm???m. Yazd?m, yine yazar?m. Erdo?an'dan m? korkaca??m? ?ran-Rusya dü?man?, ?srail-ABD sevdal?s? FE TÖ'nün Erdo?an'a dü?manl???n?n sebeplerini yazd?m o kitapta ben… Erdo?an kand?r?lmasayd? da, FETÖ'nün içyüzünü “Küçük Nagehanlar”dan de?il, bizden ö?renseydi! Mahkeme sürecinde bile söyledim: “Erdo?an'? aldat?yorlar!” Savunmalar?m Odatv ar?ivinde duruyor… Hakikatleri iktidarlara göre konumlanarak yazmad?m/yazmam. Hâlâ da yaz?yorum gerçekleri: FETÖ ile PKK/YPG emperyalizmin Ortado?u'daki iki kuklas?d?r. Yazd?klar?m? bilmeyen mi var? Yalanc? “Küçük Nagehanlar” kurnazl?k pe?inde.

Çünkü:

– PKK/PYD ile mücadeleden rahats?zlar… 

FETÖ ile mücadeleden rahats?zlar…

– Emperyalizm ile mücadeleden rahats?zlar… “Yurtseverlik cephesini” bölmeye çabal?yorlar. ?a??rt?c? de?il. Bunlar?n ideolojik dü?ünme alt yap?s?n? FETÖ olu?turdu. Stratejilerini Pipesler, Fullerler gibi CIA belirledi. Ne yaz?k ki, AKP aldat?lmaya bay?l?yor! Keza… Suç, bu açgözlü çocuklar?n eline kalem tutu?turanlarda! Habertürk'ten Türkiye'ye medya organlar? Odatv kumpas?nda da ayn? rolü oynad?. Hâlâ  utanmadan “Küçük Nagehanlar?” bize sald?rt?yorlar. Bu ki?isel bir mesele olamaz. Elbet, sald?r?lar? maksatl?… Evet, Afrin'in bir de böyle CIA'n?n açt??? iç cephesi var! Yurt savunmas?nday?z: Parayla-yal?yla istihbarat örgütlerine yenik dü?enlerle hesapla?mam?z bitmeyecektir… Art?k cezaevinde de?iliz, elimizde kalemimiz var! Hodri meydan FETÖ art?klar?...

Kaynak: Soner Yalç?n'dan Nagehan Alç? ve Cem Küçük'e: Cahil piyonlar..

 

0 Yorum