gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu'ndan Erdo?an'a: 'Namusun, ?erefin ve haysiyetin varsa...'

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, "Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n yak?nlar?n?n Man Adas?'ndaki bir ?irkete para gönderdikleri ve yurt d???na para kaç?rd?klar?" iddias? üzerine ba?lat?lan soru?turman?n önceki gün görülen davas?nda mahkemenin belgeleri do?rulad???n? hat?rlatarak, "Recep Bey’e soruyorum, istifa edecek misin? Namusun, ?erefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmazs?n!" dedi.

 

CHP lideri K?l?çdaro?lu 'nun partisinin grup toplant?s?ndaki aç?klamas? ?öyle:

Man Adas? belgelerine defalarca sahte dediler. Savc?n?n iddianamesinden bir bölüm okuyorum. “CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Bülent Tezcan taraf?ndan teslim edilen dekontlar üzerinde yap?lan incelemede, dekontlardaki para hareketleriyle Halkbank’tan gelen yaz?da MASAK’tan gelen rapordaki belgeler ayn? belgeler” diyor. Recep Bey’e soruyorum, istifa edecek misin? Namusun, ?erefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmazs?n! (?stifa sesleri) Sahte diyordun, avukat?n da sahte diyordu, yanda?lar?n da sahte diyordu. Verdik savc?ya. Hiçbirisinin sahte olmad??? ç?kt? ortaya. Biz zaten 50 sefer ara?t?rmadan ç?kart?r m?y?z? Recep Bey mi bizim ad?m?z? Bizim ad?m?z Kemal K?l?çdaro?lu.

Obama seni anlat?r, YPG seni aldat?r, PKK seni kand?r?r, Nusra seni kand?r?r ama bu karde?inizi kimse kand?ramaz. Basit bir soru sordum. Hangi ?irketi satt?n? 1 sterline kurulan bir ?irkete 15 milyon dolarl?k hangi ?irketi satt?n? ?erefin ve namusun varsa bu soruya cevap verirsin. Benim sordu?um sorulara ?eref ve namus sahibiysen, oturur adam gibi cevap verirsin. Niye kaçak güre?iyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Ben biliyorum neden cevap vermedi?ini. Hangi dümenleri çevirdi?ini biliyorum. Sen bana otur, adam gibi cevap ver. Kaçak güre?me.

"Senin ne gücün, ne feri?tah?n yeter bana"

Cevap verebilir mi? Ancak yalan atar, iftira atar. Kand?r?lan bir adam bu memlekete faydal? olamaz. Kand?r?l?yor ama memleketin bir de ekonomisi var. Sen cevap verinceye kadar bu sorular? sormaya devam edece?im. Benim önüme ç?kmaktan korkuyorsun. Neden korkuyor biliyor musunuz? Her firavunun bir Musa’s? var. O firavunun Musa’s? da benim. Biz namusumuzla siyaset yap?yoruz. Yalan üzerine siyaset yapm?yoruz, cebimizi doldurmak için siyaset yapm?yoruz. Senin gibi vergiden kaçm?yoruz. Hanedan oturmu? devletin ba??na, san?yor ki ben çok ba??raca??m, K?l?çdaro?lu da susacak. Sen kim oluyorsun? Senin ne gücün, ne feri?tah?n yeter bana.

"Bu Ankara’daki beylerin ar damar? var m??"

??sizlikten insanlar kendini yak?yor. Kendisini yakan vatanda?la bunlar?n ilgisi yok. Esnaf ziyareti yapt?m, hemen gitmi? o da yapm??. Beni takip et Erdo?an. Ben seni kand?rmam. Rahmetli Ecevit’in önüne yazar kasa at?ld? diye k?yamet kopmu?tu. Ya insanlar sefaletten kendisini yak?yor. Bu Ankara’daki beylerin ar damar? var m??

1 milyon 293 bin vatanda??m?z bankalar taraf?ndan kara listeye al?nm?? durumda. Ben bunlar? söyleyince çok al?n?yorlar. Bu sefer ben de?il Yeni ?afak gazetesinde yaz?yor. Man?etten bir haber veriyor. Son 3 y?lda en büyük 1000 sanayi kurulu?u bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakas?n? tefecilere kapt?rm??. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidard?r. Seni tefeciler de kand?r?yor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin. 

Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yat?r?m yapacak. 

Sadece ?stanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve do?algaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 y?lda hangi noktaya getirdi?ini milletimin vicdan?na b?rak?yorum. Bunlar?n derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz. 

"Kerkük'te Türmenler sistematik olarak öldürülüyor"

Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli oldu?unu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onlar?n yapt??? gibi laf ebeli?i yapm?yoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir ?ekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, D??i?leri Bakan? da duysun. Ocak ay? içinde 2 de?erli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir ?ey söyledi mi? Haberi bile yoktur. 

Bir devleti güçlü k?lan ekonomisidir. Ekonominiz güçlüyse güçlüsünüz. 

"Vatani görevdir bunun ad?, parti göreci de?i?dir"

Ordumuzun Afrin'de yapt??? harekat? destekledik. Ordumuzun yapt??? mücadele Türk halk?n?n mücadelesidir, Erdo?an'?n mücadelesi de?ildir. Vatani görevdir bunun ad?, parti görevi de?ildir. Siz vatani görevi parti görevine dönü?türüyorsunuz. Son 13 y?lda Türkiye'nin DNA's? ile oynand?. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlar?n? kim yapt?? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmas?n? sa?layanlar hangi ?erefsizlerdi? Genelkurmay Ba?kan?'n? terörist diye hapse att?lar. Devletin bütün s?rlar?na vak?f olan bir adam? terörist diye hangi ?erefsizler hapse att?lar. Kalkm?? bana ?ereften namustan bahsediyor. ?eref ve namus yoksunu bir insan, ?eref ve namustan söz edemez. Her türlü deste?i verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kald?. 

"Süleyman ?ah Türbesi"

Neymi? Recep Bey kahramanm??. Ne kahraman?? Kendi topra??nda I??D'in deste?i ile kaçan korkakt?r. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmi? geçmi? en korkak adam?s?n. Sen Süleyman ?ah Türbesi'ni kaç?r?rken I??D'le i? birli?i mi yapt?n, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen I??D'den mi korktun, yoksa i? birli?i mi yapt?n? 

"Afrin devletin operasyonudur, siyasetin de?il"

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin de?il. Muhataplar? ile gidip görü?en iki önemli devlet bürokrat? vard?r. Genelkurmay Ba?kan? Hulusi Akar'd?r ve Hakan Fidan'd?r. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava deste?ini de bunlar?n sayesinde ald?lar. Dünyan?n en korkak adam? kahraman olacak. 

Devleti yönetenler az ve öz konu?urlar. Sabah, ak?am, ö?le, ikindi, yats? konu?mazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez. 

 

0 Yorum