gündeminiz
Image
medya yazarları

Sabahattin ?nkibar : Afrin kahramanlar?na ihanet!

gündeminiz

Ey bu ülkeyi yönetenler! Ey bu ülkenin kamuoyu! Bu rezilli?i nas?l görmezden gelir, gere?ini yapmaz ve de susars?n?z! Mehmetçik Afrin’de ?ehadete ko?arken Ankara’da ihanet bayraklar? dalgalan?yor.

HDP kongresinde olanlar? gördünüz. Afrin’deki PKK e?k?yas?n? aç?ktan sahiplendiler.

Öyle iken bunlar? derhal kapatmak bir yana, hâlâ Hazineden onlarca milyon para aktar?l?yor.

Pardon birileri ?ahadetler üzerinden oyun mu oynuyor?

De?ilse o çocuklar orada ?ehit olurken, Ankara’daki bu rezillik neyin nesidir?

Hay?r dün aç?lan iki soru?turma yetmez, önce hemen Hazine yard?m? terör gerekçesi ile bloke edilmeli, pe?i s?ra kapat?lma davas? aç?lmal?d?r.

BU ?EH?TLERE EV YOK MU?

?ehitler aras?nda ay?r?mc?l?k olmaz.

15 Temmuz ?ehitlerinin yak?nlar?na nas?l evler verildi ise ayn? ?ey Afrin ?ehitlerinin aileleri içinde yap?lmal?d?r.

Ama onlar daha mübarek ?ehit diyemezsiniz!

Hay?r ben baz?lar? gibi 15 Temmuz’da ölenler devlet için de?il AKP için öldüler diyenlerden de?ilim.

Allah korusun e?er FETÖ’cü alçaklar sonuç alsayd? Türkiye bugün Suriye’den kötü olacakt?. Dolay?s?yla 15 Temmuz’da direnip topra?a dü?enler ku?kusuz vatan için öldüler ve ?ehittir.

Ancak takdir edilece?i üzere benzer ?ey bugün Suriye’de vuru?anlar için geçerlidir.

?ktidar da böyle dü?ünüyorsa ev konusunda gere?ini yapmal?d?r.

KUTUPLA?TIRMAYIN FERYADI

Feryad eden Saadet Partisi Lideri Temel Karamollao?lu’dur.

Diyor ki, kutupla?t?rmadan medet umuluyor.

Vallahi do?ru söylüyor, niye mi?

Reklamdan sonra devam ediyor 

Türkiye ABD ile sava?ta, lam?-cimi yok. Öyle iken bizi yönetenlerin derdi konsolidasyon.

Toplum kutupla?s?n ve iki ayr? cepheye bölünsün istiyorlar. Bu ?ekilde sand?ktan ç?kman?n hesab?n? yap?yorlar. ?yi de sava?ta olan bir ülkede bunu yapmak cinayet de?il mi?

?çerde ayr??ma olursa d??ar?da kazan?labilir mi?

Birilerinin önceli?i asla Türkiye de?il, kendi iktidar?n?n devam?d?r.

BU DAVA TÜRK ORDUSUNA ZULÜMDÜR!

28 ?ubat davas? tuluat? sürüyor. Ne imi? efendim post modern darbeden hesap soruluyormu?!

?yi de bu dava o hadisenin en büyük tan??? ve ma?duru olan Erbakan Hoca ya?ad??? y?larda neden aç?lmad? da ?imdi?

Cevap net:

-Erbakan Hoca’n?n Türk Ordusundan ?ikayetçi olmayaca?? biliniyordu da ondan.

28 ?ubat olay? TSK’n?n kendine ve devlete sahip ç?kma refleksiydi ki yapt???n?n do?ru oldu?u ya?anan FETÖ ihaneti ile tescillenmi?tir.

Bugün Türk Ordusu Afrin’de ülkesi için ölürken bu dava yürek da?l?yor.

Ya?ar Büyakan?t’?n muht?ras?na susanlar?n bu dava ile amac? demokrasi olamaz.

DOLAR VE AVRO ?LE SÖZLE?ME M? M?LL?L?K?

Yerli ve milli...

?ktidar cenah? bu aralar bunu sat?yor. AB, türban, imam hatipler, askeri vesayet, PKK ile aç?l?m, abdestli cumhurba?kan?, FETÖ ?u bu derken istismar edecekleri ba?ka ?ey kalmay?nca yerlili?i ve millili?i istismar ediyorlar.

?yi de, elde avuçta ne varsa özelle?tirme diyerek gavura pe?ke? çekmek midir millilik?

Devletin yapt??? bütün sözle?melerin Türk liras? ile de?il de dolar ve avro ile yap?lmas? m?d?r millilik?

18 Türk adas?n? Yunan’a pe?ke? midir millilik?

PKK’ya 5 bin t?r dolusu silah gönderen ABD’nin ?ncirlik Üssü’nü hâlâ kapatmamak m?d?r millilik?

 

0 Yorum