gündeminiz
Image
medya yazarları

Ufuk S?ylemez: Ver emri, indir faizi kim tutar seni!

gündeminiz

Ne demi?ler, emir demiri kesermi?! T. Erdo?an ki, bir sözü ile cihan? titretir.

Bir bak??? ile 7-8 belediye ba?kan? ayn? anda devrilir.

Hele ey Amerika, ey Merkel, ey Esad vb diye hayk?rd???nda yeri gö?ü inletir.

Ama gelin görün ki ?u “hain faiz lobisine” bir türlü söz geçmiyor, geçirilemiyor nedense?

Hâlbuki her f?rsatta “faizi indirin, faiz bütün kötülüklerin anas?d?r” mealinde konu?uyor, söylüyor aylard?r hatta y?llard?r.

Ama faizler inmek bir yana, yükseldikçe yükseliyor. Öyle ki, Türkiye’de faiz oranlar? geli?mi? ve geli?mekte olan toplam ilk 50 dünya ekonomisi aras?nda en yüksek, yani en fahi? seviyeye gelmi? durumda.

?aka bir yana, T. Erdo?an, hempalar? ve de baz? dan??manlar? hala faizin bir “sebep” oldu?unu dü?ünüyor olmal?lar herhalde. Hâlbuki faiz ekonomi literatüründe bir “sonuç” olarak nitelenir.

Neyin sonucu, yüksek enflasyonun, tasarruf yetersizli?inin, sermaye eksikli?inin, siyasal istikrars?zl???n, hukuk devletinden uzakla?man?n, yat?r?m ikliminin ve beklentilerinin bozulmas?n?n ve daha birçok iç ve d?? ekonomi-politik etkenin sonucudur faiz.

Reklamdan sonra devam ediyor 

O nedenle, emir-komuta ile faizler inmez-indirilemez. Denemesi bedava.

Verin emri indirin faizi, görün bakal?m dünyan?n kaç-bucak oldu?unu.

Faizler bu ortamda ve ko?ullarda zoraki indirilmeye ve bask?lanmaya çal???l?rsa, sonuç, yüksek enflasyon ve patlayan döviz kurlar? ve onu takiben kredi bat?klar? ve ?irket iflaslar? olur büyük olas?l?kla!

Faizlerin yüksekli?inden yak?nmak ayr? bir ?ey, emir-komuta ile faizleri indirmeye çal??mak ba?ka bir ?eydir.

Elbette ülkenin kaynaklar?n?, yat?r?m-üretim yerine, yüksek faiz olarak d??ar?ya ödemek kötü bir ?eydir.

Ama faizleri dü?ürmenin yolu, il veya ilçe kongrelerinde ya da muhtarlara at?lan hamasi nutuklarda “faizler indirilsin” diye ba??r?p-ça??rmak olamaz.

Ülke toplam 438 milyar dolar (iç ve d??) a??r borç yükü alt?ndayken, turizm gelirleri ve turist say?s? h?zla dü?erken, do?rudan yabanc? yat?r?mc? sermaye giri?leri yar? yar?ya dü?erken, TÜ?K’in aç?klad??? veriler ve yapt??? düzeltmeler ku?ku ve ?a?k?nl?k yarat?rken, ülkenin d?? borçlanma kapasitesi ve limitleri, astar? yüzünden pahal? büyük alt yap? yat?r?mlar? için yanda? müteahhitlere tahsis edilerek, özel sektörün kredi imkânlar?na el konulurken, yüz k?zart?c? yolsuzluk ve haks?z iktisap iddialar? ve görülmemi? partizanl?k ve kay?rmac?l?k ayyuka ç?km??ken, OHAL ad? alt?nda demokrasiden ve yobaz-gerici icraatlarla laiklik ve ça?da?l?ktan h?zla uzakla??l?rken, i?sizlik ve enflasyon çift haneye f?rlam??ken, faizleri emir-komuta ile dü?ürmek mümkün de?ildir.

?sviçre’de, Japonya’da, avro bölgesi ülkelerinde ve ABD’de, faiz oranlar? (10 y?ll?k Hazine tahvilleri) s?f?r ile yüzde 2 aral???nda, Çin’de yüzde 3, G. Kore’de yüzde 2, ?srail’de yüzde 1, ?ili’de yüzde 4, Arjantin’de yüzde 5, Rusya, Brezilya ve G. Afrika’da yüzde 8’ler seviyelerindeyken Türkiye’de resmen yüzde 13’lere fiilen yüzde 20’lere ç?km?? olan fahi? faiz oranlar?n?n müsebbibi, siyasetten, diplomasiye, e?itimden-ekonomiye ülkeyi bu hale, üstelik 16 y?ld?r tek ba??na iktidar oldu?u halde sürükleyen, ba?ar?s?z ve beceriksiz zihniyettir. Nokta

AYDINLIK

0 Yorum