gündeminiz
Image
gündem

ABD M?nbi??te iki ?s kuruyor

gündeminiz

 

ABD, Zeytin Dal? Harekat?’n?n Afrin’den bir sonraki hedefi olarak görülen Münbiç’teki PKK’l?lar? korumak için haz?rl?k yap?yor

 

 

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya kar?? Zeytin Dal? Harekat?'n? ba?latan Türk Silahl? Kuvvetleri, Hatay ve Kilis'e kom?u olan Afrin bölgesinin temizlenmesinin ard?ndan hedef olarak Münbiç'i belirledi. Gaziantep'in Karkam?? ?lçesi'nin yakla??k 30-35 kilometre güneyinde yer alan Münbiç, A?ustos 2016'da ABD'nin deste?i ile PKK taraf?ndan dinci terör örgütü I??D'in elinden al?nm??t?. Bu durum F?rat Nehri'nin bat?s?n? “k?rm?z? çizgi” ilan eden Ankara'da büyük rahats?zl?k yaratm??t?.

TEHD?T ETM??T?

Afrin'den bir sonraki hedefin Münbiç oldu?unun bizzat Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan dile getirilmesinin ard?ndan ABD'den ard? ard?na aç?klamalar geldi. Amerikal? üst düzey yetkililer Münbiç'teki askerlerini çekme niyetleri olmad???n? tekrarlarken, ABD'nin Suriye'deki en üst düzey komutan? Korgeneral Paul E. Funk geçen hafta Münbiç'e giderek, PKK'l?larla poz verdi. Funk, “Türkiye'nin tehditlerinden çekinmiyorum. Benim i?im endi?elenmek de?il sava?mak” diyerek küstahça tehdit savurmu?tu.

MODEL OLACAK

Amerikal? generalin ziyaretinin as?l amac? ortaya ç?kt?. ABD Özel Kuvvetleri'nin PKK ve onun Suriye uzant?s? YPG'ye ba?l? teröristleri koruma alt?na almak için bölgede iki küçük üs kuraca?? belirtildi. Daha önce Münbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu. ABD askerlerinin bulundu?u noktalar yer al?yordu. Konuyu yak?ndan izleyen bir kaynak, “Bunlara askeri kamp da denilebilir. Bu çal??man?n ard?ndan alt birimler de h?zla olu?turulacak” diye konu?tu.

 

Böylece, Türkiye'nin uzun süredir talep etti?i “güvenli bölge”nin uygulamas?n?n bir benzeri, Münbiç'te PKK'l?lar için denenmi? olacak. Bu model ba?ar?l? olursa, ABD'nin F?rat'?n do?usunda bulunan terör kantonlar?nda da benzer düzenlemeler yapabilec?i belirtiliyor.

Bu geli?menin, ABD D??i?leri Bakan? Rex Tillerson'un bu hafta yapaca?? Türkiye ziyareti s?ras?nda gündeme getirilmesi bekleniyor.

(Sayg? Öztürk / Sözcü Gazetesi)

 

0 Yorum