gündeminiz
Image
ekonomi

?40 milyarl?k tek hesap ?imdi nereden ??kt?"?

gündeminiz

Hükümet, kamunun ödeme ve tahsilat?n? yapt??? “Tek Hazine Hesab?”n?n kapsam?n? yeniden geni?letiyor. CHP’li Öztrak, “Kald?rd???n?z uygulamaya niye tekrar dönüyorsunuz?” diye sordu

 

 

NURCAN GÖKDEM?R / nurcangokdemir@birgun.net
@nurcangokdemir

Hükümet, devletin tüm ödeme ve tahsilat i?lemlerini tek elden yapmak, nakit yönetiminin etkinli?ini art?rmak iddias?yla kald?rd??? “Tek Hazine Hesab?”n?n kapsam?n? geni?letiyor. AKP’nin 2007’de kald?rd??? bu uygulamaya ?imdi geri dönmesini dikkat çekici bulan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik Öztrak, 40 milyar lira dolay?nda bir nakit rezervinin toplanaca?? hesapla ilgili yan?tlanmas? gereken sorular bulundu?unu bildirdi.

Eski Hazine Müste?ar? CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik Öztrak, hükümetin özel bütçeli kurulu?lar, düzenleyici ve denetleyici kurulu?lar, SGK, ??KUR, özelle?tirme, tan?tma fonu gibi bütçe d??? fonlar?n toplanaca?? “Tek Hazine Hesab?” uygulamas?n? BirGün’e de?erlendirdi.

Tek Hazine Hesab?’nda toplanacak fonun büyüklü?üne dikkati çeken Öztrak, “Özel ya da kamu bankalar?nda nemaland?rma i?in do?as?nda ancak mesele saydaml?k, saydaml?k olmazsa ?aibe do?ar. Özel fon uygulamalar?, örtülü ödenek meselesi ortada, mesele nakit yönetiminde de?il, harcamalarda hesap verilebilirli?i hakim k?lmakta” dedi.

‘Finansman s?k?nt?s? var’

Özellikle son dönemde bütçe uygulamalar?nda iki konunun dikkati çekti?ini belirten Öztrak ?unlar? söyledi:

“Nakit aç?klar? ile bütçe aç??? aras?ndaki fark giderek büyüyor, bundan nakit yönetimi ile ilgili bir sorun var öyle anla??l?yor. ?kinci önemli nokta Hazine ilginç bir ?ekilde bütçe aç???n?n çok üstünde borçlan?yor. Ocak ay? aç?k 1.5 milyar, hükümet 11.2 milyar borçland?. Tek Hazine Hesab? ile borçlanma maliyetlerini dü?üreceklerini söylüyorlar.

Bu uygulama faydal? m?d?r diye bakt???n?zda, evet faydal?d?r. Ancak ?u soru da yan?t bekliyor; ‘Bu uygulama daha önce vard?, niye kald?rd?n?z, ?imdi niye geri dönüyorsunuz ve niye olandan daha geni? bir yap?y? hedefliyorsunuz?’ Demek ki bir s?k?nt?, bir ihtiyaç var bunun ne oldu?unu bakanlar?n aç?klamas? gerekir.

Türkiye için finansman bulmak giderek zorla??yor. Hem dünyada ya?ananlar hem de özellikle hukukun üstünlü?ü ilkesinden vazgeçmesi nedeniyle Türkiye’de ya?ananlar finansman kirizinin en önemli nedenlerinden biri. Dolay?s?yla bir sürü önlem al?yorlar. Ancak yap?lmas? gereken süratle hukukun üstünlü?ünün ko?ullar?n?, demokrasinin standartlar?n? yükselten bir rejime geri dönmektir.”

 

0 Yorum