gündeminiz
Image
ekonomi

?hale pastas?n? en ?ok ?yanda?? yedi

gündeminiz

 

Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin firmalar?n?n 2017’de ald??? devlet i?lerinin toplam tutar? 30 milyar liraya yakla?t?

 

 

MUSTAFA MERT B?LD?RC?N- birgün

?ktidara geldi?i 2002 y?l?nda, ‘Kamu ?hale Kanunu’nda de?i?ikli?e giderek ihale düzenini uluslararas? standartlardan uzakla?t?ran AKP’nin, 2017 y?l?nda kamu ihalelerinin neredeyse tamam?n? kendisine yak?n olan ?irketlere verdi?i ortaya ç?kt?. AKP iktidarlar? döneminde servetine servet katan hükümetin ‘gözbebe?i’ konumundaki Makyol ?n?aat, Cengiz ?n?aat, Kalyon ?n?aat ve Kolin ?n?aat’?n 2017’de kamudan ald?klar? in?aat i?lerinin toplam bedeli 30 milyar liraya yakla?t?. AKP’nin ‘dev proje’lerini kimseye kapt?rmayan Makyol-Cengiz-Kalyon-Kolin dörtlüsünün 20 bin 851 ?irketin bölü?tü?ü 97 milyar 800 milyon liral?k pastadan ald??? pay yüzde 30’a ula?t?.

Makyol zirvede

Hükümete yak?n ?irketlerin AKP döneminde artan etkinlikleri Elektronik Kamu Al?mlar? Platformu’nun (EKAP) istatistiklerine yans?d?. 2017 y?l?nda toplam mali büyüklü?ü 97 milyar 800 milyon liraya ula?an in?aat i?lerinin dörtte biri hükümete yak?n ?irketler aras?nda payla??ld?. Pastadan en büyük pay ise Devlet Hava Meydanlar? ??letmeleri (DHM?) tarihinin en büyük i?i olarak tan?mlanan Sabiha Gökçen Havaliman? (SGH) Geli?im Projesi ihalesini tart??mal? biçimde alan Makyol Holding’in oldu. Karayollar? Genel Müdürlü?ü’nün ihalelerini kimseye kapt?rmayan holdingin 2017 y?l?nda devletten ald??? ihalelerin bedeli 10 milyar 665 milyon liraya ula?t?. Yedi y?lda ald??? kamu ihaleleri say?s?nda yüzde 350 art?? olan Makyol, 2017 y?l?nda ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi için yap?lan in?aat i?lerinin bir numaral? aktörü oldu.

2017 Cengiz’in y?l? oldu

Pastadan ikinci büyük pay? alan ?irket, AKP iktidarlar? dönemindeki önlenemez yükseli?ini 2017 y?l?nda da sürdüren Cengiz Holding oldu. 2010 y?l?nda 422 milyon liral?k vergi borcu silinen ve devletten ald??? ihalelerinin bedelini alt? y?lda 10 kat art?ran Cengiz Holding’in devletten ald??? ihalelerin toplam bedeli 7 milyar 901 milyon liraya ula?t?. Kamuoyunda, ‘Hükümet müteahhidi’ denilen ve Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’a yak?nl???yla bilinen Mehmet Cengiz’in ?irket 2017’de kamudan sekiz in?aat ihalesi ald?.

Kalyon, ‘Ben de var?m’ dedi

Cengiz Holding’le beraber ?stanbul 3’üncü Havaliman? in?aat?n? yapan ortaklardan Kalyon ?n?aat da 2017’yi ‘iyi de?erlendirenler’ aras?na ad?n? yazd?rd?. AKP hükümetinin deste?ini aç?ktan ifade etti?i ?irket 2017’de in?aat alan?nda 6 milyar 972 milyon liral?k devlet i?i ald?. En son, ?stanbul Su ve Kanalizasyon ?daresi (?SK?) onayl? iki projenin rafa kald?r?lmas? üzerine yeniden ihale edilen Fikirtepe’deki yol alt yap? i?lerini üstlenen ?irketin üstlendi?i kamu in?aat?n?n say?s? alt? oldu.

Kolin kendi rekorunu k?rd?

Mersin’de yap?lmas? planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yüzde 49’luk hissesini Cengiz Holding ve Kalyon Holding’le birlikte devralmay? planlayan ancak “belirsizlik” ve maliyet yüksekli?ini gerekçe göstererek ortakl?ktan vazgeçen Kolin ?n?aat da 2017’de de?erine de?er katan ?irketler aras?na girdi. 2017’de kendi rekorunu k?ran ?irketin devletten ald??? in?aat i?lerinin toplam bedeli 4 milyar 627 milyon liraya ula?t?. EKAP istatistiklerine göre 2011’de ald??? ihalelerinin tutar?n? 2017 y?l?nda 12 kat art?ran ?irketin bugüne kadar ald??? toplam devlet i?i say?s? 27 olarak kay?tlara geçti.

 

0 Yorum