gündeminiz
Image
gündem

Tan?klardan Ar?n?'?n damad?na a??r su?lamalar: FET? eleba??n?n ?mr?n? uzatmak i?in

gündeminiz

TBMM eski Ba?kan? Bülent Ar?nç’?n, FETÖ üyesi oldu?u gerekçesiyle KHK ile görevine son verilen damad? doktor Ekrem Yeter’in yarg?lanmas?na devam edildi.

 

Ankara 19. A??r Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuksuz yarg?lanan Ekrem Yeter ve avukatlar? kat?ld?. Duru?maya tan?klar?n dinlenmesiyle devam edildi. 

Duru?maya ses ve görüntüsü de?i?tirilerek SEGB?S arac?l???yla ba?lanan gizli tan?k ’Lagos’ Urfa’dan Ankara’ya tayini ç?kt?ktan sonra Turgay Baz adl? ki?inin kendisini san?k Ekrem Yeter’e yönlendirdi?ini ve Yeter’in bu yap?n?n içinde oldu?unu söyledi?ini belirtti. Gizli tan?k Lagos, Ekrem Yeter’in yönlendirmesiyle yakla??k 1 ay kendi evini tutana kadar FETÖ evinde kald???n? ileri sürdü.

"YETER BU YAPININ ?Ç?NDEYD?"

Tan?k Bülent Çanakç?, 2009 y?l?na kadar bu yap? içinde bulundu?unu belirterek, "Ben D??kap? Çocuk Hastanesinde Ba? Hekim yard?mc?s?yd?m. Ekrem Yeter Kardiyoloji Anabilim Dal? ba?kan?yd?. Bu yap?n?n içindekiler Yeter için, ’kendisi a?abeyimizdir, hastalar? oraya gönderebilirsin’ diyorlard?. Bu ki?ilerin tamam?n?n ismini hat?rlam?yorum. Hasan dost isimli ilahiyatç?s? bunu söyleyenlerin aras?ndayd?. Bu ki?i ?ç Anadolu pratisyen hekimlerden daha do?rusu akademisyen olmayan hekimlerden sorumlu ki?iydi. Bildi?im kadar?yla devlet memuru de?ildi. San??a bu konu?malardan sonra bir kaç kez hasta götürdüm. Benimde yap? içinde yer ald???m? biliyordu" diye konu?tu.

FETÖ ELEBA?ININ ÖMRÜNÜ UZATMAK ?Ç?N...

Tan?k Çanakç?, Yeter’in Kardiyoloji Derne?i Ba?kan? oldu?u dönemde Hacettepe Hastanesi’nde FETÖ üyelerinin bulundu?u Teknokent isimli bir yer bulundu?unu belirterek, "Orada Kök Hücre Merkezi kurmak için çok u?ra?t?lar. Belediye Ba?kanlar? ile görü?tüler. FETÖ eleba?? Gülen’in doktoru firari Tuncay Deliba? bu konu üzerinde çok duruyordu. Bu merkezi Gülen’in hastal?klar?n? kök hücre tedavisiyle geçirip, ömrünü uzatmak için açmak istedikleri bas?nda haberlere konu olmu?tu. Bu FETÖ’nün talimat?yla Tuncay Deliba? taraf?ndan uygulamaya geçirilen bir projeydi. Hacettepe bu projeye teknik, Ekrem Yeter de personel deste?i verecekti. Bu projede aktif olarak yer ald?" dedi.

TELEFON KONU?MASINDA CUMHURBA?KANIMIZLA DALGA GEÇT?

Tan?k Çanakç?, Ekrem Yeteri Tuncay Deliba? konusunda uyarmak için bir gün odas?na gitti?ini anlatarak, "Bu s?rada telefon geldi. Keminle konu?tu?unu bilmiyorum ancak, ’indeyim bekliyorum. Beyefendi gelecekmi? paralar? sayd?m bekliyorum. Hal? serdik bekliyoruz’ diyerek, Cumhurba?kan?m?zla dalga geçti?ini hat?rl?yorum. Bu olay tam tarihini hat?rlam?yorum ama 17-25 Aral?ktan sonrayd?. Telefon konu?mas?ndan sonra d??ar? ç?kt?k. Ben Tuncay Deliba?’?n d?? güçlerin adam? oldu?unu ve kendisine zarar verece?ini söyledim. Bana ’bu i?ler senin bildi?in gibi de?il. Benim aç?mdan bir zarar? yok’ dedi" ifadelerini kulland?.

E?? ABLALARIN ABLASI OLARAK SÖYLEN?YORDU

Tan?k Çanakç? Ekrem Yeter’in e?inin de o dönemde ’Ablalar?n ablas?’ olarak bilindi?ini ve tayin ve atamalarda etkili bir isim oldu?unu söyledi. Mahkeme ba?kan?n?n ’Bunlar? kim söyledi’ ?eklindeki sorusuna Çanakç?, "Kim söyledi isim veremem ama bunlar konu?ulan ?eylerdi" dedi.

Tan?k ifadelerinin ard?ndan söz alan Ekrem Yeter, iddialar? kabul etmedi?ini ve FETÖ ile bir ba?lant?s?n?n olmad???n? ileri sürdü. Ayr?ca Yeter’in avukatlar? adli kontrol uygulamas?n?n kald?r?lmas?n? talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, duru?may? 10 Nisan 2018’e erteledi.

 

0 Yorum