gündeminiz
Image
gündem

Tuna Beklevi?: 24 g?nd?r Afrin'de ilerleyemiyoruz fakat ekonomide bat?yoruz

gündeminiz

16 Nisan Anayasa de?i?ikli?i referandumu sürecine 'Hay?r Partisi'ni kuran ve ard?ndan Cumhurba?kanl???'na aday oldu?unu aç?klayan, eski AKP'li Tuna Bekleviç,  TSK'n?n Suriye'nin Afrin bölgesine ba?latt??? Zeytin Dal? Harekât? harcamalar?n?n 'ekonomide daralmay? a??rla?t?raca??'n? iddia etti. 

 

2019'da yap?lmas? planan Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ba??ms?z aday? Bekleviç, "Güçlü Ekonomi, Yolsuzlukla Mücadele ve Finans Sistemi Reformu" ad?yla haz?rlad??? 18 maddelik çal??mas?n? aç?klad?. 2016 y?l?n?n Temmuz ay?nda ya?anan darbe giri?iminin ard?ndan ilan edilen OHAL'in terörle mücadeleye faydas?n?n bulunmad???n? ileri süren Bekleviç, uygulama ile  Türkiye'nin birlik ve beraberli?ine darbe vuruldu?unu söyledi. Bekleviç, taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada 24. günü geride kalan Afrin operasyonun harcamalar?n?n ekonomide daralmay? a??rla?t?raca??n? öne sürdü.

"Türkiye ekonomisi gerçek bir felaketin e?i?inde olmas?na ra?men henüz rakamlara yans?mayan bir de yükselen savunma harcamalar? var. Üretmiyoruz tüketiyoruz. Kazanm?yoruz borçlan?yoruz. 24 gündür cephede ilerleyemiyoruz fakat ekonomide bat?yoruz" diyen Bekleviç’in 'Devlete S?f?r Borçlu Vatanda?!' çal??mas? ?öyle:

"Tek sefer olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?n?n kamuya olan tüm borçlar?, hiçbir ko?ul aranmaks?z?n, ana para ve faizi ile birlikte silinecektir. Bu milat sonras?nda Türkiye’de bir daha mali af uygulamas? olmayacakt?r.  

Üretim alt yap?s?n?n yeniden gözden geçirilecek üretime dayal? tüm yeni giri?imlere ve kapasite artt?ran eski i?letmelere yerel te?vik uygulamalar? geli?tirilecektir. Tüm te?vik uygulamalar?nda genç i?sizli?e i? sa?lanmas? öncelik olarak belirlenecektir.

Anadolu’da üretime yönelen KOB?’lerin aya?a kalkmas? için acil tedbirlerin al?nacakt?r. Üretime kat?lan her giri?imci yan?nda Devletin deste?ini bulacakt?r.  

Belli ölçe?in üzerine ç?km?? ?irketler genç giri?imcilere destek verecektir. Ekonomiyi gençle?tirmek, güçlendirmek ve çe?itlendirmeyi amaçlad???m?z bu destek kar??l???nda vergi kolayl?klar? kazanacaklard?r.

Ticari hacmi çerçevesinde her ?ehirde ilk 10 ?irket ile Türkiye genelindeki ilk 1.000 ?irket genç giri?imciler için “Kuluçka Merkezleri” olu?turacakt?r. ?irketlerin bu kuluçka merkezlerine harcad?klar? kaynak kadar tutar Devlet katk? verecektir. Ayr?ca vergi kolayl?klar? verilecektir.  

Hami ?irketler lise ve üniversite ö?rencileri veya 25 ya??n? geçmemi? giri?imcilere fiziki imkan/günlük ihtiyaçlar?n? kar??layacaklard?r.  

Seçme kritikleri ?irketler ve ?irketlerin bulundu?u ?ehirlerdeki üniversiteler ile birlikte belirlenecektir.

Yeni i? fikirlerini destekleyerek i? üreten tüm yat?r?m tutarlar?n?n tamam? vergiden tam olarak dü?ürülecektir.  

Kuluçka merkezlerinin yönetimi ?irket ve ba??ms?z kurullar taraf?ndan belirlenecektir.   Yönetim kurullar?nda “Toplumsal Cinsiyet E?itli?i” ilkemiz dahilinde Kad?n/ Erkek oran? e?it olacakt?r.  

Türkiye’de son y?llarda artan yolsuzluk iddialar?n?n büyük bir bölümü yasal çerçeve dahilinde yap?lmaktad?rlar. Siyasi iktidarlar bu siyaset/ yolsuzluk çark?n? de?i?tirmeye gayret etmemektedirler. Temiz Ekonomi projemiz çerçevesinde davet usulü ile aç?lan tüm kamu ihaleleri ve parsel baz?nda imar de?i?iklikleri kamuoyuna aç?k ve yüzde 100 saydaml?k ilkesine göre gerçekle?tirilecektir.  

Ticari hayata tam serbestiyet kazand?racak, Devlet ticari hayat?n tüm unsurlar?ndan çekilerek özel sektöre denetim görevleri d???nda hiçbir uygulama yapmayacakt?r. 

Türkiye ekonomisine y?llard?r de?er katamayan tüm te?vik uygulamalar?na son verilecektir.  Yeni te?vik uygulamalar? her ?ehirde olu?turulacak Yat?r?m Ajanslar? taraf?ndan belirlenecek ve te?vik projesini haz?rlam?? her ?irketin talebine göre özel olarak düzenlenecektir. Yat?r?m Ajanslar?n?n destek kriterleri aras?nda genç i?sizli?e verilecek olan katk?lar belirleyici olacakt?r. 

Yurtd???nda ikamet eden ve yabanc? devlet vatanda?l??? alm?? giri?imcilerin veya sanayici vatanda?lar?m?z?n ülkeye dönü?leri ve yat?r?mlar?n?n Türkiye’ye ta??nmas? öncelikli olarak te?vik edilecektir. Her ?irketin kendi ihtiyaçlar?na göre özel te?vik paketi uygulanacakt?r.   

Merkez Bankas? yönetiminin tam ba??ms?zl??? sa?lanacak, uygulamalarla bu irade güçlendirilecek ve Dünya kamuoyuna bu konuda güçlü mesaj verilecektir. Ayn? uygulama zamanla ba??ms?zl?k itibar? kaybolan piyasay? regüle eden di?er Ba??ms?z Kurullar içinde geçerli olacakt?r.  

Sermaye piyasalar?n? desteklenmesi ve daha derin bir yap?ya kavu?abilmesi için, h?zl?ca tedbirler al?nacak, özel te?vik uygulamalar? devreye konulacakt?r. 

Vergi sitemi olabildi?ince basit, uygulanabilir, tahakkuk edilebilir ve tahsil edilebilir hale getirilecektir.   Zor anla??lan ve i?levsiz tüm vergiler kald?r?lacakt?r.   Verginin önemli bir vatanda?l?k bilinci oldu?unu ilkokullardan ba?layarak tüm milletimize anlat?lacak, vergi cezalar? ve suçlar?n tüm vatanda?lar?m?z taraf?ndan anla??lmas?n? sa?layacak önlemler al?nacakt?r.  Devletin toplad??? vergi tutar? ile sundu?u hizmetin  finansal kar??l???n? e?itleyecek bir mali sistem ortaya konulacak ve vatanda?lara Türkiye Cumhuriyeti devletinin sa?lad??? hizmetlerin toplam finansal boyutu belli dönemlerde ?effafça ilân edilecektir.  

Hukuk, adalet ve siyasal sitemdeki karga?a ve istikrars?zl?k neticesinde yurt d???na kaçan kaynaklar?n h?zl?ca ülkeye gelmesi için gerekli irade gösterilecektir. 

Avrupa Birli?i’nin Maastricht ve Kopenhag kriterleri ekonomik normlar?na uyum sa?layacak tedbirler al?nacakt?."(t24)

 

0 Yorum