gündeminiz
Image
Sağlık

Vatanda?lar hastanelerden randevu alam?yor: Bir ayd?r ar?yorum, 'dolu' diyorlar

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl???'n?n 2011 y?l?nda faaliyete soktu?u 'MHRS'den hastalar?n randevu alamad??? iddia edildi

 

Sa?l?k Bakanl???'n?n 2011 y?l?nda faaliyete soktu?u “Merkezi Hekim Randevu Sistemi”nden hastalar?n randevu alamad??? iddia edildi. ALO 182’yi arayan hastalar?nsa dakikalarca bekletildi?i, ba?lant? kuruldu?unda da randevu alamad?klar? kayedildi. ?nternet platformu üzerinden hastalar, "182’den randevu alam?yoruz. Bir ayd?r ar?yorum ‘dolu’ diyorlar, her gün ayn? ?ey, ben takipli hastay?m ba?ka hastaneye gidemem" ?eklinde ?ikayetlerini dile getiriyor. 

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, hastalar?n muayene için ilk adresi olan “Merkezi Hekim Randevu Sistemi”nin (MHRS) uygulanmaya ba?land??? 2011 y?l?ndan bu yana s?k?nt?lar ya?an?yor. “Sa?l?k Bakanl???’n?n uygulamaya geçirdi?i; “ALO 182, internet ve e-Devlet giri?i” ile hizmet veren MHRS’ye ili?kin ?ikayetler gündemde. ALO 182’yi arayan hastalar, dakikalarca bekletilmekten, ba?lant? kurduklar?nda da randevu alamad?klar?n? dile getiriyor. ?nternetten randevu almaya çal??an hastalar ise “sistem çok yo?un size daha sonra hizmet verebiliriz” uyar?s?yla kar??la?t???n? belirtiyor. Haberde, internet platfotmu üzerinden yurtta?lar?n ?ikâyetlerini iletti?i mecra olan “?ikayetvar” adl? sitede “Sa?l?k Bakanl???” için yaz?lan 789 ?ikayetin yer ald??? kayedildi. Haberde vatanda?lar?n ?ikâyetlerinden baz?lar?na ?öyle yer verildi:

Randevu al?nam?yor

Hatice: 182’den randevu alam?yoruz. Bir ayd?r ar?yorum ‘dolu’ diyorlar, her gün ayn? ?ey, ben takipli hastay?m ba?ka hastaneye gidemem.

Kaz?m: Devlet hastanelerinde baz? bölümler randevusuz muayene yapm?yorlar. Randevu sistemi ise 15 gün için dolu oluyor. Acilde her bölüm doktoru olmuyor. Sistem içinde sistemsizlik ya??yoruz.

Gülizar: Online randevu sistemi 1 haftad?r randevu vermiyor. Bu nas?l sistem?

?zinli doktora randevu!

Bülent: Bal?kesir Atatürk ?ehir Hastanesi’nden MHRS üzerinden 01.02.2018 tarihinde saat 13.50’ye dahiliye poliklini?inden Uzm. Dr. A** O** E** beye randevu ald?m. Fakat randevuya gitti?imde doktorun olmad??? izinli oldu?u taraf?ma söylendi. Bu nas?l bir MHRS sistemidir o gün mesaide olmayan bir doktora nas?l randevu verilebiliyor?

‘Randevum iptal olmu?’

Mustafa: Yüzde 91 engelli babam için Nöroloji biriminden ald???m?z randevumuz “hekimin çal??ma plan?nda geli?en zorunlu de?i?iklik nedeni ile iptal edilmi?tir” ?eklinde bizden kaynakl? olmayan bir nedenle iptal mesaj? geldi. ?leri bir tarihe randevu almak istedi?imizde ise bir türlü yer bulamamaktay?z.

?smail: MHRS’den yakla??k 10 gün önce e?im için randevu ald?m. ?ptal oldu?una dair mesaj geldi. 22.01.2018 tarihine tekrar randevu ald?m, saat 20.30’da hastaneye gitti?imizde doktorun olmad???n? ö?rendik. Madem doktor olmayacak neden önceden haber vermiyorsunuz, ?imdi doktorumuza randevu dahi bulam?yoruz.

Merve: MHRS en erken 2 hafta sonras?na veriyor, yetmiyormu? gibi bir de randevu günü geldi?inde mesaj geliyor doktor izinli randevunuz iptal edilmi?tir diye. Yeniden randevu alal?m dedik doktorlar?n randevusu kapal?. Böyle hizmet görülmedi!

cumhuriyet

0 Yorum