gündeminiz
Image
gündem

Man Adas? belgelerinde ikinci perde... Bu kez 'Alo Fatih' ??kt?

gündeminiz

Man Adas? belgeleri, yarg? karar?n?n ard?ndan yeniden gündeme geldi. Cumhurba?kan? Erdo?an ve ailesi üzerinden konu?ulan Man Adas? belgelerinin devam?nda bir çok ünlü ismin hesaplar? oldu?u iddia edildi.

 

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n çocuklar?, dünürü, eni?tesi ve karde?inin vergi cenneti Man Adas?’ndaki ?irketini ve gönderdi?i paralar? aç?klad?.

Savc?l?k: Man belgeleri gerçek

 Peki, CHP’nin belgeleriyle aç?klad??? Man Adas?’nda ba?ka Türk ?irketi var m??

 Halkweb, Man Adas?’ndaki Türk ?irketleri tek tek inceledi ve belgeler aras?nda yer alan ve Türkiye kamuoyunun yak?ndan tan?d??? pek çok isme ula?t???n? aç?klad?.

 Haber sitesi, "CHP’nin dahi elinde olmayan belge" dedi?i belgede, Fatih Saraç'?n Man Adas?'nda Yasin El Kad? ile birlikte kurdu?u iddia edilen ?irketin belgesini aç?klad?.

 Haber ?öyle:

 MAN ADASI BELGELER?NDEN “ALO FAT?H!” ÇIKTI

 Dönemin Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an’?n Habertürk TV kanal?nda geçen altyaz?ya ve Habertürk gazetesindeki habere müdahale etmek için telefonla aram??t?. Erdo?an’?n do?rulad??? telefon görü?melerinin ard?ndan muhalefet taraf?ndan “Alo Fatih” diyerek ele?tirilmi?ti.

 Konu?malar özetle ?öyleydi:

 R.T.E.: Hadi bakal?m bak orada yan?nda patronla konu?tuk görüyosun

 M.F.S.: emriniz olur efendim anla??lm??t?r konu zaten

 ??te bu isim Mehmet Fatih Saraç.

 Birle?mi? Milletler’in El Kaide ile ba?lant?lardan dolay? malvarl?klar?n? dondurdu?u, hala ABD’nin terör listesinde bulunan Arap i?adam? Yasin El Kad?’n?n ortaklar?ndan…

 Erdo?an’?n eski dan??man? Cüneyt Zapsu ile B?M’de de eski ortak olan Mehmet Fatih Saraç’?n, Turgay Ciner’le i? ortakl??? UCZ Ma?azac?l?k Ticaret A.?. ile ba?lad?. Saraç, Park Holding ve Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner ile birlikte Kas?mpa?aspor Faaliyetleri A.?. yönetim kurulunda görev yapt?.

 Gelelim ?imdi de Mehmet Fatih Saraç’?n “vergi cenneti” Man Adas?’nda neler yapt???na…

 ??TE ?LK KEZ YAYIMLANAN MAN ADASI BELGELER?…

 Nash Development Limited 23 Eylül 1998 y?l?nda kuruldu. 2 Pound’a kurulan ?irkette, 18 Mart 1999’da Yasin Abdullah Azizuttin Kad? ?irketin yeni yöneticisi oldu.

CUMHUR?YET

0 Yorum