gündeminiz
Image
Sağlık

SGK?nin a????n? hasta ?d?yor

gündeminiz

SGK, sa?l?k gelirleri giderlerinden fazla oldu?u halde, yurtta? her geçen gün daha fazla sa?l?k harcamas?na zorlan?yor.

 

Sa?l?k alan?nda yurtta?lardan elde edilen gelirin, sa?l?k giderlerini kar??lamas?na ve hatta 16 milyar lira civar?nda bir fazla vermesine kar??n, yurtta?lar?n ödemeye zorland??? 14 farkl? kalemdeki fark ya da benzer ücretlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) di?er aç?klar?n? kapatmak için kullan?ld??? ortaya ç?kt?. Say??tay’?n ilgili raporuna göre; önceki y?l 16 milyar lira gibi bir fazla verilmesine kar??n yurtta??n neden 14 ayr? kalemde fark ödemeye zorland??? sorguland?.

Bu neyin bedeli?

?zmir Tabib Odas? üyesi Dr. Ergün Demir ve ?stanbul Tabib Odas? üyesi Dr. Güray K?l?ç’?n Say??ta?, Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Güvenlik Bakanl??? TBMM Plan Bütçe sunumlar?ndan elde edilen bilgilerle haz?rlad?klar? rapora göre; Genel Sa?l?k Sigortas? fonuna ili?kin gelir ve giderlere bak?ld???nda 2016’da toplam 82.602.632.187 lira tutar?nda gelir elde edilirken; toplam 66.128.995.542 lira tutar?nda gider oldu?u görüldü. Sa?l?k gelirleri 16.5 milyar lira civar?nda bir fazla verdi. “Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) prim gelirleri sa?l?k hizmetlerini kar??lamaya yeterliyken, neden sa?l?k hizmetlerinden pay al?n?yor ve özel sektöre ilave ücret ad? alt?nda ayr?ca ödeme yap?l?yor” diye soruldu.

Kanun ‘aktar?lmaz’ diyor ama...

Kanunda “Genel sa?l?k sigortas? prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sa?l?k sigortas?ndan sa?lanan sa?l?k hizmetleri ve di?er haklar d???nda ba?ka bir amaçla kullan?lamaz ve sosyal sigorta fonu, genel sa?l?k sigortas? fonu ile hiçbir ?ekilde birle?tirilemez ve fonlar aras?nda kaynak aktar?lamaz” hükümleri yer almas?na ra?men, genel sa?l?k sigortas? fonunda kalmas? gereken 16.473.636.644 lira tutardaki miktar Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullan?ld?. Gelir- gider tablosunda görüldü?ü gibi aç???n en önemli nedeni emeklilik prim gelirlerinin emekli ayl?klar?n? kar??lamas?. SGK mali durum bütçe gelirlerini; prim gelirleri (Emeklilik, GSS), devlet katk?s? ve di?er gelirler olu?tururken, giderleri ise; emekli ayl?klar?, sa?l?k giderleri, ek ödeme ve fatural? ödemeler olu?turdu. GSS prim gelirlerinin sa?l?k giderlerini kar??larken, emekli prim gelirleri ise emekli ayl?klar?n? kar??lamad? ve gelir-gider aç??? olu?tu. SGK’nin toplam gelirlerinin yüzde 40’? emekli primi, yüzde 25’i de GSS prim gelirlerinden olu?urken, toplam giderlerin yüzde 67’sini emekli ayl?klar?, yüzde 24’ünü de sa?l?k giderleri olu?turdu.

Alacaklar toplanam?yor

SGK mali durum bütçe, gelir -gider ve aç?k tablosunda GSS prim gelirlerinin sa?l?k giderlerini kar??lad???, ancak emekli prim gelirlerinin emekli ayl?klar?n? kar??lamad??? görülüyor. Yani primlerin toplanmas? için yeterince gayret gösterilmezken, kolay yol tercih edilerek yurtta? daha fazla sa?l?k harcamas?na zorlan?yor. Zira, SGK’nin bütçe gelirlerinin önemli bir k?sm?n? sigorta primleri olu?turuyor. Oysa Say??tay raporunda, kurumun, 30.11.2016 tarihi itibariyla icra takibinde olan toplam 45.160.497.222 TL alaca??n?n söz konusu oldu?u görülüyor. ?cra takibindeki alacaklar?n 40.024.937.976 TL’si sigorta primi alacaklar?ndan kaynaklan?yor.

Hastaneye ilk ad?mda ödenen 14 kalem

Hastaneye ad?m at?ld???ndan itibaren muayene, tetkik, t?bbi malzeme, ilaç, reçete vs. ad? alt?nda ek olarak cepten SGK’ye 14 kalem katk?–kat?l?m pay? ve özel sa?l?k kurumuna ilave ücret olarak ödeme yap?lmak zorunda. SGK’nin ald??? kat?l?m, katk? ve ilave paylar?

-?kinci basamak kamu hastaneleri 6 lira, 

-Üçüncü basamak e?itim ve ara?t?rma hastaneleri 7 lira,

-Üniversite hastaneleri 8 lira,

-Özel hastaneler 15 lira,

-10 gün içerisinde müracaatta muayene ücretine ek olarak 5 lira,

-?laç bedelinin yüzde 10 -20’si,

-Her bir reçete için üç lira, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için bir lira,

-Vücut d??? protez ve ortez bedelinin (brüt asgari ücreti geçmeyen) yüzde 10–20’si, 

-Kurumla sözle?meli vak?f üniversitesi ile özel sa?l?k kurum ve kurulu?lar?nca SUT’taki bedelin yüzde 200’ü, l Üniversitelerde (Vak?f üniversiteleri hariç) ö?retim üyelerinin mesai saati sonras? poliklinik muayenesinde muayene bedelinin iki kat?, her bir giri?imsel i?lem için sa?l?k hizmeti bedelinin bir defada asgari ücretin iki kat?na kadarl?k k?sm?,

-Otelcilik hizmetlerinde çift yatakl? odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 kat?, tek yatakl? odalarda ise 3 kat?,

-E?de?er ilac?n en ucuzunun yüzde 10’nu,

-?stisnai sa?l?k hizmetleri için i?lem bedellerinin 3 kat? ilave ücreti yine cepten ç?k?yor.

CUMHUR?YET

0 Yorum