gündeminiz
Image
medya yazarları

Man Adas? belgeleri ger?ek ??kt?....

gündeminiz

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nun aç?klad??? Man Adas? belgeleriyle ilgili ba?latt??? soru?turmay? tamamlayarak, belgeleri do?rulad?.

Korkusuz Gazetesi yazar? Can Atakl?, Erdo?an’?n yak?nlar?n?n Man Adas?’nda para trafi?ine ili?kin belgelerin mahkeme karar?yla do?rulanmas?n? kö?esine ta??d?. Can Atakl?’n?n “Takipsizli?i geç, bu paralar nedir?” ba?l?kl? kö?e yaz?s? ?öyle:

“BU M?LYON DOLARLAR NASIL KAZANILDI”

“Ailenin en büyü?ü Tayyip Erdo?an belediye ba?kan? olarak siyasette bir koltuk elde edinceye kadar son derece “mütevaz?” hatta “dar gelirli” biçimde ya?am süren Erdo?an ailesinin fertlerinin nas?l milyon dolarl?k paralar?n sahibi olduklar? çok ilginç bir soru i?areti olarak duruyor art?k kar??m?zda.”

“BELGELER GERÇEK, PARALAR GERÇEK”

Mahkeme Erdo?an ailesinin fertlerinin herhangi bir suça kar??mam?? olduklar?n? saptarken yap?lan bütün para havalelerinin de do?ru oldu?unu aç?klad?. Bu da Erdo?an ailesini “bu paralar?n nas?l kazan?ld???n? aç?klama” zorunlulu?una götürmektedir. Aileden hiç kimse “Hesap vermek zorunda de?iliz, herkes nas?l kazan?yorsa biz de öyle kazan?yoruz” deme hakk? yoktur. Ülkeyi yönetenler bunu söyleyemez.

“15 M?LYON DOLAR NEREDEN GELD?”

“Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n “takipsizlik” karar?nda Erdo?an ailesinin fertlerinin Man Adas?’ndaki Bellway ?irketine para göndermedikleri, bu ?irketin Halk Bankas? Galata Ticari ?ubesi’nden 15 milyon dolar?n bu ki?ilerin hesaplar?na gönderildi?i belirtildi. Savc?l?k 15 milyon dolar?n kayna??n?n hangi ticari i?lem sonucu kazan?ld???n? belirtmedi.”

“DÖRT K???YE 15 M?LYON DOLARLIK HAVALE”

MASAK ve Halk Bankas?’n?n verdi?i yan?ta göre, Bellway ?irketinin Halk Bankas? Galata Ticari ?ubesi’nde bulunan hesab?ndan ad? geçenlerin hesaplar?na ?u paralar gönderilmi?:

“BURAK ERDO?AN’A 3.750.000 DOLAR”

–29 Aral?k 2011 tarihinde Burak Erdo?an’?n Garanti Bankas? hesab?na 1 milyon 450 bin USD.
–4 Ocak 2012 tarihinde Burak Erdo?an’?n Garanti Bankas? hesab?na 2 milyon 300 bin USD.

“MUSTAFA ERDO?AN’A 5.250.000 DOLAR”

–15 Aral?k 2011 tarihinde Mustafa Erdo?an’?n Albaraka Türk hesab?na 2 milyon 500 bin USD.
–27 Aral?k 2011 tarihinde Mustafa Gündo?an’?n Vak?flar Bankas? hesab?na 1 milyon 250 bin USD.
–28 Aral?k 2011 tarihinde Mustafa Gündo?an’?n Vak?flar Bankas? hesab?na 250 bin USD.
–26 Aral?k 2011 tarihinde Mustafa Erdo?an’?n Albaraka Türk hesab?na 1 milyon 250 bin USD.

“Z?YA ?LGEN’E 3.750.000 DOLAR”

–15 Aral?k 2011 tarihinde Ziya ?lgen’in Albaraka Türk hesab?na 2 milyon 500 bin USD.
–26 Aral?k 2011 tarihinde Ziya ?lgen’in Albaraka Türk hesab?na 1 milyon 250 bin USD.

“OSMAN KETENC?’YE 2.250.000 DOLAR”

–27 Aral?k 2011 tarihinde Osman Ketenci’nin Albaraka Türk hesab?na 1 milyon 250 bin USD.
–28 Aral?k 2011 tarihinde Osman Ketenci’nin Akbank hesab?na 1 milyon USD.

Sonuç olarak “yalan” denilen belgeler do?ru ç?kt?. ?imdi soru ?u; Bu paralar nas?l kazan?ld??”

Can Atakl?/korkusuz

0 Yorum