gündeminiz
Image
Magazin

6 dilde ?ark? s?yl?yor

gündeminiz

 ?ark?c? Maral Ataman Türkçe, ?ngilizce, Yunanca, Ermenice, Frans?zca ve ?spanyolca dillerinde ?ark? söylüyor. Ataman ?ark? söylemenin yan? s?ra farkl? dillerde yazd??? sözleri besteliyor. ?ngilizceyi çok iyi bildi?ini söyleyen ?ark?c? “ Hem bir süre Amerika’da ya?ad???m hem de ingilizce ö?retmeni oldu?um için ?ngilizce ana dilim gibi” dedi.

 Yunan kültürünü sevdi?ini belirten Ataman “Onlar?n müzik ve dans a?k?, ya?ama sevinci beni çok etkiliyor. Her zaman ilgim olan bir dildi. Çok s?k gitti?im bir ülke oldu?u için de özel derslerle ö?rendim. Tamamen keyfi olarak ö?rendi?im bir dil” diye konu?tu.

 Frans?zca ve ?spanyolcay? da i? gere?i ö?rendi?ini vurgulayan Ataman “Sahne de olmak istiyorum çünkü benim için sahnede olmak ya?amak, nefes almak. Müzikle olmak benim için nefes almak gibi bu yüzden müzik için elimden geleni yap?yorum” dedi.

0 Yorum