gündeminiz
Image
Sağlık

TTB, ??ehir hastaneleri raporu?nu payla?t?: Faturay? sa?l?k emek?ileri ve t?m yurtta?lar ?deyecek

gündeminiz

 

TTB’nin raporuna göre, ?ehir hastanelerinin yüklü maliyeti halka kesilecek. Hastaneler ödeneksiz kal?nca ve döner sermayenin gelirinde azalma olunca hastalardan ek ücret talep edilecek

 

 

Türk Tabipleri Birli?i (TTB), ?ehir hastaneleri ile ilgili yapt??? çal??tay?n raporunu yay?mlad?. Rapora göre ?ehir hastanelerinin yüksek maliyeti hastalardan fazla ücret al?nmas?na, sa?l?k emekçilerinin çal??ma ko?ullar?n?n kötüle?mesine sebep oluyor, i? kazas? ve sa?l?k hizmetinin kalitesizle?mesi tehlikesini beraberinde getiriyor. Raporda, ?ehir hastaneleri aç?lacak illerde mevcut hastanelerin kapanmamas? için çaba harcanmas?na ve sa?l?k emekçilerinin haklar?n?n korunmas? gerekti?ine de dikkat çekildi.


Yüksek maliyetin faturas? halka kesilecek
?ehir hastanelerinin yüksek maliyetinin faturas? sa?l?k emekçilerine ve sa?l?k hizmeti almas? gereken halka kesilecek. Rapora göre, hastenelerin ödenekleri yetersiz kal?nca ve döner sermayenin gelirinde azalma olunca hastalardan ek ücret talep edilebilir, daha çok sa?l?k hizmeti tamamen ücretli hale getirilebilir, sa?l?k emekçilerinin çal??ma ko?ullar? kötüle?ebilir ve gelirleri dü?ebilir. ?u an hizmet veren ?ehir hastanelerinde ise sa?l?k emekçilerinin çal??ma ko?ullar?n?n yeterince iyi olmamas? i? kazas? riskini artt?r?yor ve sa?l?k hizmetinin kalitesinin dü?mesine neden oluyor.

?ehir hastanelerinin getirdi?i ve getirece?i sorunlara kar?? çözüm önerileri sunan TTB, siyasal iktidar?n sa?l?k alan?nda ya?anan sorunlardan sa?l?k emekçileri sorumluymu? gibi göstermeye çal??t???na dikkat çekerek meslek örgütleri ve sendikalar?n bu alg? yönetimini kar?? mücadele etmesi gerekti?ini söylüyor.

60 milyar dolar?n üzerinde
Raporda, özel ?irketlerle i?birli?i içinde yürütülen ?ehir hastaneleri projelerinin maliyetine dikkat çekiliyor. Buna göre 18 projenin toplam bedeli 60 milyar dolar? bulabilir. Bunun yan?nda 32 proje öngörülmesi ve de?i?en döviz kuru nedeniyle maliyeti hesaplaman?n zor olaca?? ancak 60 milyar dolar?n da çok üzerinde olaca?? belirtiliyor.

Raporda ?ehir hastanelerine ayr?lan ödenekler, hastanelerin ödemesi gereken yüksek kira bedelleri ve bunlar?n hastanenin döner sermayesini nas?l etkileyece?i inceleniyor. Hekimler hastanelerde döner sermaye gelirinde azalma olmas?ndan kayg?lan?yor. Projeler çok büyük, kapal? alan fazla, kira ve hizmet bedelleri yüksek; bunlar maliyetleri art?r?yor. Bu mali yükün di?er hastanelere ayr?lan ödene?in azalmas?, sa?l?k emekçilerinin çal??ma ko?ullar?n?n kötüle?mesi, gelirlerinin azalmas? ve hastalardan daha fazla ücret al?nmas? gibi önemli sorunlar? beraberinde getirebilece?ine dikkat çekiliyor.

Yat?r?m hasta olmaya yap?l?yor
?ehir hastanelerinin maliyetinin incelendi?i raporda TTB’nin dikkat çekti?i bir ba?ka önemli konu ise yat?r?m?n koruyucu sa?l?k hizmetine de?il hastanecili?e, hasta olmaya yap?l?yor olmas?. Bir ba?ka nokta ise ?ehir hastanelerinin uzak ve ula??m? zor yerlere yap?lmas?. Bu durum ?ehir içindeki özel hastanelerin say?s?n? ve özel hastanelere talebi artt?rabilir.
?ehir hastanelerinde sa?l?k emekçilerini bekleyen olumsuz ko?ullar?n incelendi?i raporda ise hastanelerde çal??an sa?l?k personelinin eksikliklerine dikkat çekiliyor. Bu durumun hem i? kazalar?n? hem de sa?l?k emekçilerine ?iddeti artt?raca?? belirtiliyor.

Rapora göre sa?l?k emekçilerini ve onlar?n hizmet verecekleri hastalar? bekleyen tehlikelerden baz?lar? ?öyle:

»?ehir hastanelerinin kapal? alanlar? modern hastane standartlar?n?n çok üzerindedir. Bu büyüklük konsültasyonlara, acil hastalara ula?mada önemli zaman kayb?na yol açmaktad?r. Hastaya ula?ma konusunda ya?anan zorluklar hastalar?n ve hekimlerin ma?duriyetini art?racakt?r.

»?ehir hastanesi olarak planlanmas?na ra?men kimi ?ehir hastaneleri e?itim hastanesi görevini de görmektedir. Bu durum asistan e?itiminde yetersizlik ve sorunlar?n daha da artmas?na sebep olacakt?r.

»?ehir hastanelerinde sa?l?k çal??anlar?n?n çal??acaklar? birimler seçilirken onlar?n bilgi, beceri ve deneyimlerine göre seçim yap?lmamaktad?r. Bu durum nitelikli sa?l?k hizmeti önünde bir engel oldu?u gibi, sa?l?k çal??anlar?n?n i?lerine yabanc?la?mas?n? da h?zland?rmaktad?r.

»?ehir hastanelerinde yaz?l?m sorunlar?n?n giderilememesi sa?l?k hizmetinin süreklili?ini engelledi?i gibi, ba?ta hekimler olmak üzere hastalarla sa?l?k çal??anlar? aras?nda gerilimlerin ya?anmas?na sebep olmaktad?r.

»Özellikle radyolojik görüntüleme sisteminde ya?anan aksakl?klar, tomografilerin hizmet al?m? yoluyla de?erlendirilmesi birçok t?bbi hatay? ve gecikmeyi beraberinde getirdi?i gibi sa?l?k çal??anlar?n?n hedef haline gelmesini kolayla?t?rmaktad?r.

»?ehir hastanelerinde hasta ve yatak say?lar?n?n artmas?na ra?men ayn? oranda hekim ve di?er sa?l?k çal??anlar?n?n say?s? artmam??t?r.

»AKP sa?l?k alan?ndaki sorunlardan sa?l?k emekçileri sorumluymu? gibi gösteriyor.

»Raporda “Siyasal iktidar ve yöneticiler sa?l?k alan?nda ya?anan sorunlar?n hekimler ve di?er sa?l?k çal??anlar?ndan kaynakland???na yönelik bir alg? yönetimi sergiliyor ve bunda da ba?ar?l? oluyorlar” diyen TTB, meslek örgütleri ve sendikalar?n alg? yönetimine kar?? mücadele ederek sa?l?k emekçilerini korumas?n?n önemine dikkat çekiliyor.

***

TTB’nin sundu?u çözüm önerileri

“Kadroya geçirilecek ta?eron i?çilere ?ehir hastanelerinin aç?lmas?yla birlikte ba?ka bir kurum ve ?ehir de çal??t?r?labilecekleri bilgilendirmesi yap?lmal?d?r. ?ehir hastanelerinde çal??an hekimlerin zorunlu mesleki sigortalar? gözden geçirilmelidir. Bugüne kadar aç?lm?? ?ehir hastanelerindeki sorun ve çözümsüzlükler kamuoyuyla payla??lmal?d?r. ?ehir hastaneleri yerine nas?l bir hastanecili?i ve sa?l?k sistemini önerdi?imiz kamuoyuna sunulmal?d?r.”

 

0 Yorum