gündeminiz
Image
Sağlık

SGK'l? neden fark veriyor"

gündeminiz

Genel Sa?l?k Sigortas?’n?n (GSS) geliri, toplam sa?l?k hizmetleri giderinden yakla??k 16.5 milyar TL fazlayken hastanelerde SGK'l?lardan al?nan fark tart??ma konusu oldu.

?stanbul ve ?zmir Tabip Odas?’n?n haz?rlad??? rapora göre, Genel Sa?l?k Sigortas?’n?n (GSS) geliri, toplam sa?l?k hizmetleri giderinden yakla??k 16.5 milyar lira daha fazla! 

Hürriyet gazetesinden Mesude Er?an'?n haberinde, buna duruma ra?men kamu, vak?f veya özel sektörlerinden sa?l?k hizmeti alanlar?n fark?nda olarak veya olmayarak fark ödemeye devam ettikleri belirtildi.

Dr. Güray K?l?ç ve Dr. Ergün Demir'in, SGK 2016 Y?l? Say??tay Denetim Raporu ile Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? 2018 Y?l? Bütçe Sunum kitapç???n? inceleyerek haz?rlad?klar? rapora göre, GSS fonu 2016’da yakla??k 82.6 milyar lira gelir elde etti. Toplam gider ise yakla??k 66.1 milyar lira. 2016 y?l? dikkate al?nd???nda GSS gelirleri, giderlerinden toplam 16.5 milyar lira tutar?nda fazla. 

?lgili yasadaki hükümlere ra?men, fonda kalmas? gereken yakla??k 16.5 milyar liral?k fark?n Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullan?ld???n?n belirtildi?i haberde, Say??tay raporuna göre SGK'n?n 30.11.2016 tarihi itibariyle icra takibinde olan toplam yakla??k 

45.1 milyar lira alaca?? bulundu?u belirtildi. ?cra takibindeki alacaklar?n yakla??k 40 milyar liras? sigorta primi...

Ayr?ca haberde, SGK'n?n 14 kalemden ald??? katk?, kat?l?m pay? ve ilave ücretlere yer verildi:

- ?kinci basamak kamu hastaneleri 6 lira

- Üçüncü basamak e?itim ve ara?t?rma hastaneleri 7 lira

- Üniversite hastaneleri 8 lira

- Özel hastaneler 15 lira

- 10 gün içerisinde müracaatta muayene ücretine ek olarak 5 lira

- ?laç bedelinin yüzde 10 -20’si

- Her bir reçete için üç lira, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için bir lira

- Vücut d??? protez ve ortez bedelinin(bürüt asgari ücreti geçmeyen) yüzde 10–20 si 

- Kurumla sözle?meli vak?f üniversitesi ile özel sa?l?k kurum ve kurulu?lar?nca SUT’taki bedelin yüzde 200’ü

- Üniversitelerde(Vak?f üniversiteleri hariç) ö?retim üyelerinin mesai saati sonras? poliklinik muayenesinde muayene bedelinin iki kat?, her bir giri?imsel i?lem için sa?l?k hizmeti bedelinin bir defada asgari ücretin iki kat?na kadarl?k k?sm?

- Otelcilik hizmetlerinde çift yatakl? odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 kat?, tek yatakl? odalarda ise 3 kat?

- E?de?er ilac?n en ucuzunun yüzde 10’nu

- ?stisnai sa?l?k hizmetleri için i?lem bedellerinin 3 kat? ilave ücreti yine cepten ç?k?yor.

Kaynak Yeniça?: SGK'l? neden fark veriyor?

 

0 Yorum