gündeminiz
Image
Sağlık

"SGK'dan para almak i?in hastalara ?nce kilo ald?r?p, sonra ameliyat ediyorlar"

gündeminiz

Türkiye 17 bin operasyonla, dünyada en çok mide ameliyat? yap?lan ikinci ülke

 

Y?lda 17 bin ameliyatla Türkiye, dünyada en çok mide operasyonu yap?lan ülkelerin ba??nda. Devlet, vücut kitle endeksi (VKE) 35’in üzerinde olanlar?n ameliyat?n? kar??l?yor. Ancak konuyla ilgili dernek yetkilileri ve uzmanlar, SGK anla?mal? baz? özel hastane ve doktorlar?n, ameliyat masraf?n? devlete ödetmek için hastalara önce kilo ald?r?p sonra ameliyat ettiklerini ileri sürdü.

SGK, vücut kitle endeksi 40 ve üzeri olan ki?ilerin obezite ameliyatlar?n? kar??l?yordu. Geçen hafta Sa?l?k Uygulama Tebli?i’nde (SUT) de?i?iklikle bu ameliyat için ?art ko?ulan minimum vücut kitle endeksi (VKE ) 40’tan 35’e çekildi. Buna ra?men baz? özel hastanelerin devletten para alabilmek için hastalara kilo ald?rd??? iddia ediliyor.

Türk Obezite Cerrahisi Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Mustafa Ta?k?n’a göre vücut kitle indeksi 35-40’?n a?a??s?nda olan ancak ameliyat olmak için doktorlar? zorlayan hastalar var. Ta?k?n, “SGK anla?mal? özel hastane geri ödeme alabilmek için mecburen hastaya önce kilo ald?r?yor sonra ameliyat ediyor” diyor. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Sait Gönen ise, “Dünyada mide ameliyatlar? öncesi hastalar forma sokulmaya çal???l?rken bizde kilo ald?r?lmaya çal???l?yor. Ancak ameliyattaki komplikasyon riski daha da art?yor” diye konu?uyor.

?ark?c? Deniz Seki’nin de mide ameliyat? olaca?? ve bunun için kilo ald??? gündeme gelmi?ti. Ancak Seki, bu operasyondan vazgeçti?ini duyurmu?tu.

"Komplikasyon riski art?yor"

Gazete Habertürk'ten Öznur Karsl?'n?n haberine göre Prof. Dr. Sait Gönen, mide ameliyat? yapan SGK anla?mal? baz? özel sa?l?k kurulu?lar?n?n ‘vücut kitle endeksi’ kriteri üzerinden hile yapt?klar?n? söylüyor. Dünyada hastalar?n ameliyattan önce uzun bir tedaviyle forma sokulmaya çal???ld???n? belirten Gönen, “Bu süreç 6 ay-1 y?l aras?nda de?i?iyor. Çünkü hasta ne kadar kilo verirse ameliyatta o kadar az komplikasyon olacakt?r. Türkiye’de ise tam tersi. Suiistimal eden hekimlerimiz var. Birçok ki?iye bu ameliyatlardan önce kilo ald?r?l?yor. Ameliyattaki komplikasyon riski daha da art?yor. Ameliyatlara kar?? de?iliz. Ama seçilmi?, gerçek vakalara yap?ls?n istiyoruz. ?nsanlar?n ço?u psikolojik sorunlar? nedeniyle kilo al?yor. Ameliyat olanlar?n yar?s? 5-10 y?l içinde eski kilolar?na geri dönüyor. Otellerde tüp mide ameliyat? mü?terisi toplan?yor. Youtube üzerinden obezite ameliyat? izleyip operasyona girenler var” diyor.

"Hekimleri de zorluyorlar"

Ameliyat olmak için doktorlar? zorlayan hastalar?n da varl???na dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Ta?k?n ise, “SGK anla?mal? özel hastane geri ödeme alabilmek için mecburen hastaya kilo ald?r?yor. Türkiye’de bu ameliyatlar? 300 hekim yap?yor. Kamu, üniversite hastanelerindeki hekimler derne?imizle irtibatta ancak SGK anla?mas? olmayan yerler ileti?imde de?il. Küçük ilçelerde ameliyat yap?l?yor. Bu ameliyatlar gerekli ancak son çare. Sanatç?lar ve toplumun gözünün önünde olan insanlar hekimleri zorluyorlar. Hekimlerin baz?lar? da bu duruma alet oluyor, olabilir” diye konu?uyor.

"Merdiven alt?na indi"

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakf? Ba?kan? Prof. Dr. Alper Çelik,konuyla ilgili ba?ka bir tehlikeye dikkat çekiyor. Ona göre mide ameliyatlar? kilo verdirmede kal?c? bir yöntem de?il:

“Tüp mide ameliyat?nda sadece malzemeler 5 bin TL’yi buluyor. Ameliyat fiyatlar? ise 15-20 bin TL aras?nda. Ükemizde bu ameliyatlar merdiven alt?na indi. Bir ameliyattaki malzeme y?kan?p ba?ka ameliyatlarda kullan?l?yor. Vakfa ?ikâyetler var. Kamuda yap?lan ameliyatlar denetlenip inceleniyor, SGK ile anla?mas? olmayan özel hastanelerdeki ameliyatlar ne derece inceleniyor bilemiyoruz. Ayr?ca tüp mide ameliyat? olanlar 4-5 y?l sonra kilo almaya ba?l?yor. Tüp mide kesinlikle kilo verdirmede kal?c? bir yöntem de?il.”

"Her obez sa?l?ks?z m??"

Habertürk yazar?, Türkiye Diyabet Vakf? Ba?kan? Prof. Dr. Temel Y?lmaz, “Sa?l?k Bakanl??? kurallar? nas?l deliniyor?” ba?l?kl? yaz?s?nda, baz? ünlü cerrahlar?n bile vücut kitle endeksi 35’in alt?nda olanlar? ameliyat ettiklerini ?öyle dile getirmi?ti: “Yap?lan ölçümlerinde vücut kitle indeksi 35 de?erinin çok alt?nda ç?k?yor. Ünlü bir cerrah hastas?na, ameliyat yapamayaca??n?, ameliyat olmak istiyorsa gidip, yiyip içip VKE ’sini 35’in üzerine ç?karmas?n? istiyor. Hasta 2 ay kilo al?yor, endeks 35’in üzerine ç?k?yor ve ameliyat oluyor. Dikkat edilirse, bu hikâyenin hiçbir yerinde sa?l?k kayg?s?yla cerrahi operasyon iste?i yok, aksine hasta cerrahi müdahaleyi her türlü göze al?yor. Bu noktada iki önemli sorun var. Her obez sa?l?ks?z m?? Obezite kriteri olarak vücut kitle endeksinin al?nmas? ne kadar do?ru.”

"?ikâyetler al?yoruz"

Türk Tabipleri Birli?i’nden de konuyla ilgili ?u aç?klama geldi:

“Obezite cerrahisi ameliyatlar?nda hekim hatalar?yla ilgili ?ikâyetler al?yoruz. Yarg?ya ta??nan vakalar var. Ödeme alabilmek için ki?ilerin beden kitle endeksleriyle oynanmas? da bir hekim hatas? asl?nda. Bu çok ciddi etik bir sorun.”

Tüp mide ameliyat?nda ikinci ülkeyiz

Türkiye’de kad?nlar?n yüzde 20.9’u, erkeklerin ise yüzde 13.7’si ‘obez’ kategorisinde. Sa?l?k Bakanl???’na göre fazla kilolu oran? yüzde 35, obezite oran? ise yüzde 30. Türkiye’de y?ll?k tüp mide (kelepçe, tüp mide, mide küçültme) ameliyat? say?s? ise 17 bin (?rlanda’dan sonra ikinci).

Vücut kitle endeksi

Vücut kitle endeksi, ideal kiloda olup olmad???n?z? söylüyor. Kilonuzun boy uzunlu?unuzun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplan?yor. Buna göre

- 18.5’ten dü?ük: Dü?ük kilolu

- 18.5-24.9 aras?: Normal kilolu

- 25-29.9 aras?: Fazla kilolu

- 30-34.9 aras?: ?i?man (Hafif)

- 35-39.9 aras?: ?i?man (Orta)

- 40’dan yüksek: Morbid obez

Hastalar anlat?yor

Nuran Aç?k: “1.55 boyunda ve 105 kilodayd?m. Ameliyat?n kriterlerini ta??d???m belli olunca tüp mide ameliyat? olmaya karar verdim. SGK ameliyat? kar??l?yordu. Nisanda ameliyat oldum. Midem ve dala??m delindi. 3 ayda 40 operasyon geçirdim. Yedi?imi kusuyordum. Mideme stent tak?ld?. Birçok hasta odama geldi. Bir kad?n halimi görünce vazgeçti. Ayn? hekimin birçok hastan?n boy ve kilo bilgilerini farkl? gösterdi?ini ö?rendim. Doktora dava açt?m.”

Özge Selman: “ 3 çocuk annesiyim. 134 kilodan 104 kiloya dü?tüm. Ameliyata uygun oldu?um söylendi. Ameliyat? asistan doktor yapt?. Yiyemiyor, kan kusuyordum. Ameliyattan sonra vitamin ve mama takviyesi verilirmi?. Hiçbiri söylenmedi. Sinir ucu iltihab? nedeniyle sinir sistemimin çöktü?ü söylendi.”

Yasemin ?ahin: “Troid nedeniyle ald???m kilolardan kurtulmak için 1 yerine 3 ameliyat yap?ld?. Sa?l???m bozuldu.” ?ahin’in e?i Ayd?n ?ahin : “Bir bebek gibi püre haline getirilmi? g?dalarla beslenebiliyor. Yatarak uyuyam?yor. Nefes almas?n? düzenleyen bir pompa ile koltukta uyuyabiliyor.” Aile doktor aleyhine 400 bin liral?k tazminat davas? açt?.

 

0 Yorum