gündeminiz
Image
Sağlık

TTB: "?al??anlara ?iddet artacak: Hastalardan fark ?creti al?nacak"

gündeminiz

 

Türk Tabipleri Birli?i'nce (TTB), “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelle?tirme: ?ehir Hastaneleri” çal??tay? bünyesinde olu?turulan çal??ma gruplar?n?n raporlar? kamuoyu ile payla??ld?.

Üç ana ba?l?kta haz?rlanan rapora göre, birçok eksiklikle aç?lan ?ehir hastanelerinde sa?l?k çal??anlar?n?n ?iddete u?rama olas?l?klar? giderek artacak. Hastalar da  “?ehir hastanesi fark ücreti” ile kar??labilir. 

TTB’nin internet sitesinde kamuoyu ile payla??lan raporlar, “?ehir Hastanelerinde Kira ve Hizmet Bedelleri Nas?l Ödenecek”, “?ehir Hastanelerinde Sa?l?k Hizmeti Sunumu, T?p ve Uzmanl?k E?itimi” ve “Sa?l?k Emekçilerini Neler Bekliyor” ana ba?l?klar?nda 3 ayr? çal??ma grubu taraf?ndan haz?rland?. 

"?ehir hastaneiyle fark ücreti gelebilir"

“?ehir Hastanelerinde Kira ve Hizmet Bedelleri Nas?l Ödenecek” ba?l?kl? raporda, kamu özel i? birli?i modeli gere?ince ?ehir hastanelerinde yap?lacak projelerin bedelinin, döner sermaye bütçesinden ödenmesinin ön görüldü?ü, hekimler ve sa?l?k çal??anlar?n?n ödenecek kira ve hizmet bedelleri nedeniyle döner sermaye gelirlerinde azalma olaca??ndan kayg?land??? belirtiliyor.

Raporda, hizmetlerin bir bölümü döner sermayeden ödense bile, ?i?irilmi? maliyetler nedeniyle personel ödemelerinde azalmalar olu?abilece?i söyleniyor. Raporda, kamu özel i? birli?i projelerinden do?an borçlar?n devlet borçlar? içinde görülmemesinin, ileride hastalardan al?nacak katk?-kat?l?m paylar? art???na ve sa?l?k hizmetinin tümden paral? hale gelmesine sebep olabilece?i söyleniyor.

"Fark ücreti gelebilir"

?ehir hastanesiyle fark ücretinin de gelebilece?ine dikkat çeken rapor, söz konusu model ile yat?r?m?n koruyucu sa?l?k hizmetlerine de?il “hastanecili?e ve hasta olmaya” yap?ld???n? öne tespit ediyor. Raporda, mevcut politikalarla kimi sa?l?k çal??anlar?n?n i?siz kalmalar?n?n söz konusu olabilece?i de dikakt çekiliyor. 

"Sa?l?k çal??anlar? mutsuz"

“?ehir  Hastanelerinde Sa?l?k Hizmeti Sunumu, T?p ve Uzmanl?k E?itimi” ba?l?kl? ikinci raporda, Mersin ?ehir Hastanesi ve Adana ?ehir Hastanesi deneyimleri payla??l?yor. Buna göre Mersin ?ehir Hastanesinde, hizmet sunan sa?l?k çal??anlar? için SMG, dinlenme ve benzeri aç?lardan mekansal alanlar?n yeterli olmad???, görev de?i?im sürecinde herhangi bir sözle?me yap?lmad??? ve sa?l?k çal??anlar?n?n mutlu olmad??? yönünde bilgiler verildi. Adana ?ehir Hastanesinin deneyimini de aktaran rapor, burada da durumun pek farkl? olmad???n? ?u ?ekilde özetliyor:

“T?pta uzmanl?k ö?rencilerinin ve di?er sa?l?k çal??anlar?n?n döner sermayelerini alamad?klar? ifade edilmi?tir. Hekimlerin sekretarya yüklerinin çok fazla oldu?u payla??lm??t?r. Sa?l?k çal??anlar?n?n mutsuz oldu?u payla??lm??t?r.” ?kinci çal??ma grubunun haz?rlad??? rapor da, mevcut hastanelerin çevresinde var olan di?er hizmet sektörlerinin de (eczaneler, esnaf) süreçten etkilendi?i söyleniyor. 

"Sa?l?k çal??anlar?n?n ?iddete u?rama riski artabilir"

“Sa?l?k Emekçilerini Neler Bekliyor” ba?l?kl? son raporda ise, ?ehir hastanelerinin haz?rl?ks?z, birçok eksiklikle, politik ve ekonomik beklentiler ve bask?larla aç?ld??? belirtiliyor. Raporda söz konusu eksikliklerden kaynakl? çal??ma ortam? nedeniyle, sa?l?k çal??anlar?n?n ?iddete u?rama olas?l?klar?n?n giderek artaca??, i? kazalar?n?n s?kl?kla görülece?i ön görülüyor. Bu ön görü ise raporda ?u ?ekilde izah ediliyor:

“?ehir hastanelerinde hasta ve yatak say?lar?n?n artmas?na ra?men ayn? oranda hekim ve di?er sa?l?k çal??anlar?n?n say?s? artmam??t?r. Artan i? yükü, yönetimlerin fazla hasta bak?lmas? ve hasta yat??? yap?lmas? konusundaki bask?lar?, ya?anan aksakl?klar?n sorumlusu olarak hekim ve di?er sa?l?k çal??anlar?n?n görülmesi ve yönetimlerin bu bak??a hizmet etmeleri, teknik alanda eksikliklerin fazlal???, çal??ma sürelerinin uzunlu?u, ücretlerin yetersizli?i ve dü?mesi, sa?l?k çal??anlar?n?n yaln?zla?t?r?lmas? tüm çal??anlarda mutsuzlu?a, huzursuzlu?a sebep olmakta ve tüm çal??anlar h?zla tükenmi?li?e sürüklenmektedir.”

Kaynak: TTB: "Çal??anlara ?iddet artacak: Hastalardan fark ücreti al?nacak"

 

0 Yorum