gündeminiz
Image
Tarihe not

Deniz Kuvvetleri'nin 'kara kutusu' kumpas g?nlerini anlatt?

gündeminiz

 

Kumpas döneminin dirayetli komutanlar?ndan Koramiral Atilla Kezek, TSK'ya yönelik kumpas döneminin bilinmeyen ayr?nt?lar?n? yazd?

 

 

 

H?KMET Ç?ÇEK/ayd?nl?k

Gelece?in Deniz Kuvvetleri Komutan? olarak gösteriliyordu.

Deniz Kuvvetleri Komutanl???'nda gizlilik dereceli dosyalar ve personel dosyalar? dahil olmak üzere tüm evraklar? imzalama yetkisi ondayd?.

Kurmay Ba?kan? Koramiral Atilla Kezek, Deniz Kuvvetleri'nin 'kara kutusu'ydu.

Deniz Kuvvetleri Komutan? Bülent Bostano?lu, 2015'in 30 A?ustos'unda görevi b?rakacakt?. Bostano?lu'ndan sonra en k?demli isim olarak Donanma Komutan? Koramiral Veysel Kösele geliyordu. Fakat gelece?in Deniz Kuvvetleri Komutan? olarak görülen Kösele, “Askeri Casusluk” davas?nda, gizli belgeleri s?zd?rd??? yalan?yla tutuklu olarak yarg?lan?yordu. Kösele'den sonra 2015 y?l?nda "koramirallik" rütbesinde 4 y?ll?k görev süresini doldurabilecek ba?ka bir amiral bulunmuyordu.

ÜÇ TUTUKLU KORAM?RAL

O kumpaslar döneminde 112 Denizci subay tutukluydu. Kösele’nin tutuklanmas?n?n ard?ndan Deniz Kuvvetleri Komutanl???’nda tutuklu koramiral say?s? 3’e ç?km??t?. Koramiraller Deniz Cora ve Can Ereno?lu da tutukluydu.

??te bu noktada 2016 y?l?nda oramiralli?e terfi almas? beklenen Deniz Kuvvetleri Kurmay Ba?kan? Koramiral Atilla Kezek, 9 Ekim 2013 günü aç?klanan Yarg?tay'?n Balyoz karar?ndan sonra, "Bizim yerimiz onlar?n yan?yd?" diyor ve Balyoz davas?nda hüküm giyen silah arkada?lar?na destek veriyordu. Koramiral Kezek'in, teamüllerin aksine bir y?l erken Deniz Kuvvetleri Komutanl???'na atanmas? bekleniyordu. Deniz Kuvvetleri Komutan? olmas? yolunda “önünün aç?ld???” söylendi?i günlerde Kezek, bu olas?l??? elinin tersiyle itti, ma?dur edilen silah arkada?lar?n?n yan?nda yer ald?, Kas?m 2013’te istifas?n? sundu. Kezek'in istifas?, 29 Ocak 2013 günü emekli olan Donanma Komutan? Oramiral Nusret Güner'den sonra Deniz Kuvvetleri'nde tutukluluklara verilen ikinci en ciddi tepki mesaj? oluyordu.

“Yeniden hayata gelsem yine deniz subay? olmak isterim… Tabii ki Mustafa Kemal’in ordusunda…” diyen Atilla Kezek’in kitab? “D??ardakiler/Adaleti Beklerken” Galeati Yay?nc?l?k’tan ç?kt?.

 

SON ON YIL

Atilla Kezek, kitab?n?n büyük bir bölümünü, “teröristin tan?k, Genelkurmay Ba?kan?’n?n san?k yap?ld???; kumpasa u?rayan asker ve sivil yurtsever insanlar?n kaderiyle ba? ba?a b?rak?ld??? son 10 y?lda ya?ad?klar?na” ay?rm??. Ancak onunla s?n?rl? kalmam??, askeri ö?rencilik y?llar?n?, denizlerde geçen hayat?n?, karargâh görevlerini de sat?rlara dökmü?. Kezek, kumpaslar sürecinde yitirdi?imiz Yarbay Ali Tatar, Albay Berk Erden, Albay Murat Özenalp, Amiral Cem Aziz Çakmak’a, di?er kumpas ma?durlar?na ve Türk Silahl? Kuvvetlerine bir “borcu” oldu?unu dü?ünerek kitab? yazmaya karar vermi?.

Kitaptan baz? ilginç bölümleri aktaral?m.

1 MART TEZKERES?

“ABD’nin Irak tutkusu devam ediyordu. Irak’taki kriz ortam? ve endi?e verici geli?meler bahanesiyle ABD taraf?ndan Türkiye topraklar? üzerinden yap?lacak bir harekât? desteklememiz ve topraklar?m?z? ABD askerlerine, üslerimizi ABD uçaklar?na kulland?rmam?z isteniyordu. Yakla??k 90.000 ABD askeri ve 300’e yak?n uça??n egemenlik alan?m?zda bulunmas?, baz? limanlar?m?z ve hava üslerimiz talep ediliyordu…

 “ABD askerlerinin Türkiye üzerinden Irak’a yap?lacak bir harekâtta topraklar?m?z? kullanmas?na müsaade eden Tezkere, 1 Mart 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde reddedildi. TBMM tarihi bir s?navdan geçmi?, milletvekilleri milletin iradesini yans?tm??lard?. Bence de ç?kan karar do?ruydu…

“Tezkerenin reddedilmesi ABD taraf?nda, askerlerin yeterince gayret göstermemesine ba?lanm??t?. Asl?nda müzakerelerde askeri personel de haz?r bulunmu?tu. Müzakere heyetinde bulunan Deniz Kuvvetleri personelinin hemen hepsi daha sonra görevdeyken Balyoz, Ergenekon ve Casusluk gibi komplo davalara bula?t?r?larak yarg?land? ya da hapis yatt?. Tasfiye edildiler.

“Dört ay sonra, 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak'?n Süleymaniye kentinde karargâh kurmu? bulunan bir binba?? komutas?ndaki 11 Türk Silahl? Kuvvetleri mensubunun ve Türkmen mihmandarlar?n?n, Amerikan 173’üncü Hava ?ndirme Tugay?'na ba?l? askerlerce ve yanlar?nda pe?mergelerin de bulundu?u bir ortamda, sürpriz bir bask?n sonucu derdest edilmeleri ve ba?lar?na çuval geçirilmek suretiyle götürülüp 60 saat süresince al?konularak sorguya çekilmeleri 1 Mart Tezkeresi’ne tepkinin büyüklü?ünü gösteriyordu. “ (s. 31)

PKK YANDA?I SONER POLAT!

“Makam?mda çal???rken emir astsubay?m ad?ma gelen kapal? zarflar? masam?n üzerine koyar ve kapal? zarflar do?rudan taraf?mdan aç?l?rd?. Bir gün göndereni yazmayan bir zarf? aç?p okudu?um zaman ?ok olmu?tum.

“Bir ihbar mektubuydu. 1972 y?l?ndan beri tan?d???m 30 y?ll?k silah arkada??m ve hâlen emrimde görev yapan Komodorum Deniz Kurmay Albay Soner Polat hakk?ndayd?.

“Mektup 30 y?ld?r yak?ndan tan?d???m birçok yerde yak?n görevlerde çal??t???m Soner Albay’?n PKK’ya yak?nl???ndan, teröristlerle i? birli?i yapt???ndan, akrabalar?n?n teröre destek verdi?inden bahsediyordu. Okuyunca sinirlerim bozuldu. Y?llard?r tan?d???m silah arkada??ma böyle alçakça iftira at?lmas? beni tedirgin etmi?ti. Sicil amiri de oldu?um Soner Albay’? makam?ma ça??rd?m ve mektubu kendisine vererek okumas?n? istedim. Okudu ve geri verdi. Ben de mektubu onun önünde zarf?yla birlikte kâ??t k?rpma makinesine sokarak imha ettim. Soner Albay’a da ‘Soner, birileri senin arkanda dola??yor dikkatli ol!’ dedim. Y?l 2004’tü. Bu mektup benim için ilk i?aret olmu?tu. O dönemde sosyal medya henüz kullan?lmad???ndan genelde ?ikâyetler mektuplarla oluyordu… Bu tipte bir mektubu ilk defa alm??t?m ve bundan sonra gelecek mektuplar?n i?aretiydi.” (s. 34)

ATABEYLER KUMPASI

“2006 y?l? Haziran’?nda yap?lan operasyonda önce Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanl???nda görevli iki yüzba?? ve iki astsubay?n da bulundu?u 11 ki?i gözalt?na al?nd?. Zanl?lar, ‘Atabeyler Grubu’ olarak nitelendirildi ve evlerinde yap?lan aramada, bomba yap?m?nda kullan?laca?? tahmin edilen çok say?da köstekli saatin ele geçirilmesi eylem planlar?n?n kan?t? olarak gösterildi. Tehlikenin ilk i?aretiydi bu olay.” (s. 36)

 

Kezek, kendisi gibi Ergenekon ve Balyoz kumpas?n?n hedefi olan komutanlarla birlikte, 16 Nisan 2017 referandumunda “Hay?r” kampanyas? yürütmü?tü. (Soldan sa?a: Atilla Kezek, Ahmet Yavuz, Bora Serdar, Mustafa Önsel)

ERGENEKON BA?LIYOR

“Bu arada 12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduya yap?lan operasyonda 27 el bombas?n?n bulunmas?yla Ergenekon soru?turmas? ba?lam??t?. Trabzon jandarmas?na geldi?i iddia edilen bir ihbar telefonunun ard?ndan Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer K?l?nç, Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Ba?kent Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, ?nönü Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmio?lu, YÖK Eski Ba?kan? Kemal Gürüz, gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan’?n da aralar?nda bulundu?u 19’u tutuklu, 36’s? tutuksuz san?k yarg?lanacakt?.

“Cemaat art?k hedef büyütüyordu. Bir taraftan iktidar?n önünü süpürüyor, di?er taraftan da iktidar taraf?ndan Türk Silahl? Kuvvetleri, Yarg? ve Emniyet içinde kadrola?mayla ödüllendiriliyordu.” (s. 37)

?NTERNET ANDICI

“2009 y?l? ?ubat ay?nda ‘Genelkurmay ?nternet And?c?’ olay? patlad?. Bas?nda Genelkurmay?n 42 internet sitesi üzerinden kara propaganda yapt??? haberleri ç?kt?. Cemaat art?k Genelkurmay Ba?kan?’n? tehdit edecek kadar kendini güçlü görüyordu. Dalga dalga gelen sald?r?lara TSK dayanam?yordu. Emekli olduktan sonra Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, ‘?nternet And?c?’ davas? kapsam?nda ‘Hükümeti y?kmaya te?ebbüs’ ve ‘terör örgütü yöneticisi olma’ iddias?yla tutuklanacak, PKK’l? ?emdin Sak?k tan?k olacakt?.

“Bizim de akl?m?z ermiyordu. Bulundu?um makam bu i?in o dönemde devlet politikas? m? oldu?unu bilecek bir seviyede de?ildi herhalde.” (s. 38)

YARBAY AL? TATAR’IN ONUR ?NT?HARI…

“19 Aral?k 2009 tarihinde Yarbay Ali Tatar’?n intihar haberiyle y?k?ld?k. Ben Yarbay Tatar ile yak?n çal??mam??t?m. Ancak çevresinde çok sevilen bir subay oldu?unu biliyordum.

“Yarbay Tatar’? intihara götüren süreç asl?nda 15 Temmuz 2009 günü ?stanbul Emniyeti Elektronik ?ube Müdürlü?üne gönderilen isimsiz ihbar e-postas? ile ba?lam??t?. ?hbar? gönderen sözde vatansever ihbarc?, Deniz Kuvvetleri Komutanl??? ve Deniz Harp Okulunda örgütlenmi? bir karanl?k organizasyonu bildiriyordu. ‘Uyu?turucu ve fuhu? çetesi’ diye ba?layan operasyon, sonunda ‘Amirallere suikast’a dönü?mü?tü.

“Amirallere Suikast Soru?turmas? kapsam?nda 05 Aral?k 2009 tarihinde Be?ikta? Adliyesinde Özel Yetkili savc?lar taraf?ndan sorguya ça?r?lan Yarbay Ali Tatar ayn? gün tutuklanm??t?. 09 Aral?k 2009 ve 14 Aral?k 2009 tarihlerinde avukat? vas?tas?yla iki kez tutuklulu?una yap?lan itiraz sonunda 16 Aral?k 2009 tarihinde tutuklu olarak bulundu?u Hasdal Askeri Cezaevinden serbest b?rak?lm??t?. ?ki gün sonra hiçbir yeni delil ya da bulgu olmaks?z?n, savc? Süleyman Pehlivan’?n itiraz? üzerine hakk?nda tekrar tutuklama karar? ç?kar?ld?.

“Hakk?nda 18 Aral?k 2009’da yakalama karar? ç?kar?lan Yarbay Ali Tatar 19 Aral?k sabah? cezaevine teslim edilmek üzere evden ç?kmas? beklenirken, Beylerbeyi’ndeki kald??? lojman?n banyosunda kendi kafas?na ate? ederek intihar etmi?ti. (Di?er davalarda da oldu?u gibi Yarbay Ali Tatar’?n suçland??? davada delil olarak kullan?lan ve Ali Tatar’a ait oldu?u söylenen fla? belle?in sonradan dolduruldu?u ortaya ç?kacakt?.) Ortada yaln?zca isimsiz bir sözde ihbar mektubu ile at?lan suçlama olmas?na ra?men, FETÖ’nün tetikçileri hükmü kesmi?ti…” (s. 45)

MEHMET BARANSU TAK?PTE…

“Cemaat ve Bavulcusu Mehmet Baransu çok üzülmü?tü. Fotokopi çekip ço?altt??? haberi yine yay?nl?yordu. Benim hapse girmemi bekliyordu, ben ise bir üst rütbeye terfi etmi?tim. Hocas?na ne cevap verecekti! O, kendine verilen bana göre içindekileri kimin yazd???n? bile bilmedi?i valizi hamall?k yap?p kap? kap? dola?t?rarak görevini yapm??t?.” (s. 71)

SAH?PS?Z TSK

“Yüzlerce Türk Silahl? Kuvvetleri mensubu sahipsiz kalm??t?. Y?llarca hapis yatt?lar, bu i?renç davada birçok devlet kurumundan personelin ad? geçiyordu ama hiçbir kurum personelini sorguya bile göndermedi kendi idari soru?turmas?n? yapt?. Sorgulan?p tutuklananlar ise sahipsiz Türk Silahl? Kuvvetleri mensuplar? ile sahipsiz eskort k?zlard?. Sonralar? eskort k?zlar?n bile i?verenleri mahkemeleri izlemeye ba?lam??t?.

“Bu arada davaya bir römorkörün teknik bilgileri nedeniyle ad? kar??t?r?lan Tümamiral Ercüment Tatl?o?lu Genelkurmaydan römorkör konusunun gizlilik dereceli olmayan bir konu oldu?unu belirten bir yaz? alaca??n? savc?ya söyledi?inde, Davan?n savc?s?n?n ‘Siz o yaz?y? getirin ben ad?n?z? iddianameye bile koymam ama Genelkurmay o yaz?y? size asla vermez’ dedi?ini söylemi?, savc? hakl? da ç?km??t?. Çünkü Genelkurmay yetkilileri o yaz?y? vermemi?ti.” (s. 76)

?ST?FA

 “9 Ekim 2013 hukuksuzlu?un doruk noktas?na ula?t??? gündü. O lanet gün bayram arifesi heyecan? ile ba?lam??t?… Üst makamdan ald???m?z duyumlar Balyoz ma?durlar?n?n en az yüzde sekseninin Yarg?tay kararlar?yla hapisten ç?kaca?? yönündeydi... Ancak bugün seviyesi herkesin gözünde yerlerde olan Fethullahç? örgütün ma?as? haline gelen yarg?, yüzy?llarca konu?ulacak katliam gibi karar alarak arkada?lar?m?z? betona gömmü?tü…

“Deniz Kuvvetleri Komutan?’na Yarg?tay kararlar?n?n olumsuz olmas? halinde istifa ederek mücadeleye d??ar?dan üniformas?z devam edece?imi aylar öncesinden bildirmi? bir muvazzaf asker olarak biz de e?imle birlikte yeni ya?am?m?za o gün ba?lam??t?k. (s. 108)

 

FETÖ’CÜ ÇIKTI

“?stifam Kurban Bayram? arifesine rastlam??, Deniz Kuvvetleri Komutan? dilekçemi henüz onaylay?p Genelkurmay Ba?kanl???na göndermemi?ti. Bayram? müteakip istifam onaylanana kadar i?ler aksamas?n diye 21 Ekim 2013 Pazartesi günü mesaiye gitmi?tim. Ak?am saatlerinde ?stihbarat Ba?kan? Tu?amiral elinde bir bilgisayarla makam?ma girdi. ‘Ba?kan?m internete bir konu?ma dü?mü?, görmeniz gerekiyor’ dedi. Bilgisayar? açt?. Erkek karde?imin telefonu dinlenmi?ti. Ses kayd?nda kimli?i belli olmayan birine a??r küfürler ediyordu. Sorun ise ses kayd?n?n önüne yaz? ile yaz?lm?? bir ba?l?kt?. Ba?l?kta karde?imin Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet Özel’e ve ailesine küfretti?i iddia ediliyor arkas?ndan da ses kayd? geliyordu. Çok a??r?ma gitmi?ti. Karde?imle konu?tum Necdet Özel ile ilgili tek kelime bile etmedi?ini söyledi. Cemaat 10 gündür Genelkurmaya gönderilmemi? dilekçemi geri almamdan yahut birileri taraf?ndan istifa karar?mdan vazgeçirilmemden korkuyordu. Göreve devam etmem i?lerine gelmiyordu… Bu arada ses kayd?n? önüme getirip dinleten ?stihbarat Ba?kan? Eski Tu?amiral Nam?k Alper hakk?nda 15 Temmuz kalk??mas? nedeniyle müebbet hapis cezas? verildi.” (s. 110)

Atilla Kezek soruyor:

“Bugün silah arkada?lar? için mücadele etmeyenler, yar?n Cumhuriyetin de?erleri ve ilkeleri için nas?l mücadele edecekler bilemiyorum… Sorumluluk duymak vicdan ister. Mücadele etmek de yürek…” (s. 115)

Atilla Kezek, Deniz Kuvvetleri Komutanl??? makam?na oturamad?. Ömür boyu oturulacak, korumal? lojman? olmad?. Bilmem kaç?nc? Deniz Kuvvetleri Komutan? olarak müzelere ve birliklere ad?n?n yaz?lmas?n?, büstünün yap?lmas? ?ans?n? da kaybetti!

Ancak Kezek 43 y?ld?r giydi?i üniforman?n içinde ruhuna i?lemi? silah arkada?l??? de?erini kaybetmedi. Askeri Lise’yi bitirip 1973 y?l?nda Deniz Harp Okuluna ba?larken etti?i askerlik yeminine ba?l?l???n? kaybetmedi!

ERDO?AN, BA?BU?'UN TUTUKLANMASINA NE DED??

Koramiral Atilla Kezek, Genelkurmay eski Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?'un tutuklanmas?n?n ard?ndan, dönemin Ba?bakan? Erdo?an ile yapt??? görü?meyi aç?klad?. Kezek, “D??ar?dakiler-Adaleti Beklerken” kitab?nda o dönemi ?öyle anlatt?:

"Balyoz ve ?zmir Askeri Casusluk davalar? sürecinde dönemin Ba?bakan? Tayyip Erdo?an ile iki kez yüz yüze görü?tüm. ?lk görü?me 1 May?s 2012'de Ba?bakanl?k'tayd?. Amac?m TSK ve silah arkada?lar?m? yok etmeye çal??an bu davalara dikkat çekmekti. Saat 13.40 gibi Ba?bakanl?k'a giri? yapt?k. Erdo?an oldukça s?cak kar??lad?. Ba?ta Deniz Kuvvetleri olmak üzere liyakatli, ba?ar?l? personelin hedefe koyularak tasfiye edilmeye çal???ld???n?, Balyoz diye bir ?eyin olmad???n? anlatmaya çal??t?m.

HAZIRLADI?IM DOSYAYI ?STED?

Erdo?an'?n söyledi?i en önemli husus ise 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanan eskiGenelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? ile ilgiliydi. Bana, ‘Genelkurmay Ba?kan?'n?n tutuklanmas?n? hâlâ kabullenemiyorum' demi?ti. 2'nci görü?me için kumpasa u?rayan personel ile ilgili bir çal??ma yapm??t?m. Deniz Kuvvetleri'nin belinin k?r?ld???n? görüyordum. Yapt???m çal??may? masan?n üzerine serdim. Ba?bakan bu çal??ma için ‘Bende kalabilir mi?' diye sordu. Ben memnuniyetle kendisine teslim ettim. Yakla??k 5 ay sonra dönemin Ba?bakan Yard?mc?s? Yalç?n Akdo?an; ‘Milli orduya kumpas kuruldu' dedi."

 

0 Yorum