gündeminiz
Image
Ayın İş Adamı

Tezgahtan zirveye? Devler pe?inde?

gündeminiz

Mevsim döngüsünde ?stanbul ya?mur ve so?ukla bulu?tu. 

Özlemi? miyiz ne? 

S?caklar?n a??r?s?ndan olsa gerek. 

Sokaklar ya?murun ?slakl???nda ayr? bir güzel, yürümek ayr? bir keyif. 

Bu hafta yolumuz bizi ?i?hane’ye ç?kard?. 

?irin mi ?irin küçücük bir dükkan?n içerisindeyim. 

Prime Store…

Renkli bir ma?aza. 

Uzun süredir ertelenen bir bulu?ma. 

Konu?umuz Tankut Masareci. 

http://www.finansgundem.com/uploads/content/ma2jpg_EfoCL.jpg?v=1506928606

Önce ürünlerin çe?itli?inde göz gezdiriyorum. Çe?it bol. 

Sonras? kahvemi yudumlamaya ba?l?yorum. 

Evet, ba?layal?m  m? tan?maya Tankut Masereci’yi. 

“Antakya do?umluyum,  Liseyi okumak için ?stanbul’a geldim. I??k Lise’sini bitirdim. ?stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli?i’ni okudum. Master? Ekonometri de tamamlad?m. Ama i? dünyas?na ad?m?m? üniversitede okurken att?m. San?r?m bir tesadüf noktas?nda tekstil sektöründe ba?lad?m.” 

Bu arada ilginç bir soyisim, anlam? ne diye merak ettim? 

“Ailem zeytinya?? i?iyle u?ra??rm??. Halen de devam ediyorlar. Soyisimde bununla ilintili. Masareci, zeytinya?? ç?karan ta? anlam?na geliyor.” 

Bir merak daha giderildi?ine göre konuya devam edelim gri ?stanbul’un  renkli ma?azas?nda. 

Kimya mühendisli?i ve tekstil. Hayat?n tesadüflerinden biri mi? Yoksa bir tercih miydi? 

Ne ciddiyim ama de?il mi. Yok yok keyifli ve içten bir sohbetteyim hepsi bu. 

Tankut Masareci beni do?ruluyor. 

"Sadece bir tesadüf”

http://www.finansgundem.com/uploads/content/ma1jpg_XF62a.jpg?v=1506928667

Neler yapt?n?z, nerelerde çal??t?n?z? 

“Global bir denin markas?nda i?e tezgahtar olarak ba?lad?m sonras? markas?n?n sat?? müdürü oldum. Ard?ndan ba?ka bir markadan teklif gelince oraya geçtim ve  markan?n sat?? ve pazarlama müdürlü?üne terfi ettim. O zaman kariyerimi bu sahada yürütme karar? ald?m. Sektörü ve pazarlama i?ini sevdim. Sonraki a?ama ise Tommy Hillfiger’e geçi? oldu. Yurtd??? ve yurtiçi sat?? müdürlü?ü görevini üstlendim. Ard?ndan edindi?im bilgi ve birikim noktas?nda art?k kendi i?imi yapma karar? ald?m ve kendimi i?imi kurdum.”

Y?llar cümlelerle ne de kolay aktar?l?yor de?il mi? Dünler ne de çabuk gün oluyor. Deneyim ise hiç de kolay elde edilmiyor olsa gerek. ?? hayat?nda kendi pastas?n? yarat?p o pastadan yemenin hem kolay hem de zor yanlar? olsa da giri?imcilik ruhu yeni yollar ald?r?yor de?il mi? 

“Çok do?ru bir tespit. Hem kolay hem de zor. Yola ç?karken güven meselesinin alt?n? çizerek, ayn? yolda ayn? do?rultuda birlikte yürümek de çok önemli. Orta??mla birlikte daha önce denenmemi?i denemeye karar verdik. Haz?r varolan pasta yerine yap?m? daha zor ama lezzeti daha çok bir pastadan yemeye karar verdik. Perakende sektöründeki deneyimlerimizi birle?tirdik. Farkl? bir bak?? aç?s?n? ortaya koyabilir miyiz diye dü?ündük. ?ç pazarda belli bir bo?lu?u dolduracak markalar? getirip toptan ve perakende sat???n? gerçekle?tirdik. Amerikan  Paul Frank,  ki bu dünya da çok ünlü bir marka. Bu ikonik maymun karakteri Julius ile tan?n?yordu. Hayat?n pozitif taraflar?n? ortaya koyan, çizgi karakteri ile e?i benzeri olmayan life stil bir marka. Yine ikinci marka Emily The Starange oldu. O da kendine has bütün dünya da fenomen olmu?  ve bireyselli?i öne ç?karan sadece kad?nlara yönelik bir markayd?. Y?llar içinde ülkemizde de belirli bir kitleye ula??r oldu. Ard?ndan tekstil sektöründeki daralmalar yüzünden daha farkl? bir noktaya do?ru yol ald?k. Bugün Prime Store daha çok aksesuar ürünlerine yöneldi. Butik tarz?ndan farkl? markalar? bar?nd?ran bir konsepte tüketiciye ula??yoruz ve oldukça ilgi görüyoruz.”

http://www.finansgundem.com/uploads/content/ma3jpg_v3N1x.jpg?v=1506928696

Butik konseptiyle birçok ünlü markan?n aksesuarlar?n? bir arada tutmak ve bunlarla anla?maya varmak kolay m?? Bizim al??k?n oldu?umuz ünlü markalar? büyük markalarla bir arada görmek. Bunu nas?l ba?ard?n?z? 

“San?r?m önemli olan kendinizi ve i?inizi do?ru ifade edebilmekten geçiriyor. Markalar? seçerken titiz davran?yoruz, ard?ndan marka bulunmak istedi?i Türkiye pazar?nda beklentisine kar??l?k bulunca beraberinde yeni markalar? da ta??yor. Burada mesele belki de butik olmam?zdan geçiyor. Di?er yandan toptan sat?? da gerçekle?tiriyoruz ve baz? ma?azalara ürünleri verebiliyoruz. Ayr?ca prime store internet ma?azac???na son dönemde daha fazla önem verdik. Böylelikle s?n?rlar? geni?letiyoruz. Türkiye’nin her yerine ula?abiliyoruz. Hem benim hem de orta??m?n özverili ve titiz çal??mas? da sonucu güzel k?l?yor diyebilirim. Prime Store’de anahtarl?ktan gözlü?e, tak?dan çantaya kadar çok farkl? ürünler yer al?yor. Vespa motosikletlerinin aksesuarlar? son dönemde büyük ilgi görmeye ba?lad?. Pazarda fark?ndal???n?z? do?ru konumlarsan?z beraberinden ba?ka ürünleri de çekiyorsunuz. ?imdi de Ferrari’den teklif ald?k onlar?n da aksesuarlar?n? ve Lambretta’n?n aksesuarlar?n? da sat??a sunmay? planl?yoruz. Fiat 500 ürünleri de halen bünyemizde.”

http://www.finansgundem.com/uploads/content/ma4jpg_ugyvu.jpg?v=1506928722

Ula??lmazlar? ula??l?r k?lmak. Hem de butik kalabilmek. Ürün yelpazesinin çe?itli?inde, farkl? markalar?n farkl? ürünlerini bir arada tüketiciye ula?t?rmak. 

“Bir tak?mda öncü olmak, bütün dünyada butik konseptinde bizim yapt???m?z? yapan çok asl?nda. ?imdi bizde de bu tür ma?azac?l?k anlay??? yükseliyor. Tüketiciler de bu konseptten oldukça memnun. Bu anlamda yeni yeni markalar? getirmeyi dü?ünüyoruz. Art?k günümüz ko?ullar?nda her ?eye ula??l?r k?lmak zorunlulu?umuz var. Vakit s?n?rl? istenileni ayn? yerde bulmak i?i daha kolay k?l?yor. Bu durumda ilgiyi beraberinde getiriyor. Söyledi?iniz gibi ula??lmaz ürünleri ula?abilir fiyat politikas? ve çe?itli?iyle hareket ediyoruz. Bazen bir t?k kadar kolay bazen küçük bir ad?m atarak al??veri?i keyifli hale getirmenin keyfinde.” 

http://www.finansgundem.com/uploads/content/ma5jpg_sQAvQ.jpg?v=1506928742

Ki?isel aksesuarlar, marka tercihi olanlar ya da hediye al?rken “ne alsam” diye dü?ünenler için ?irin bir dükkan?n kap?s?n? aralad?k ve kendi i?ini kurmu? bu anlamda farkl? bir yol izlemi? Tankut Masareci ile tan??t?k. 

??i özel ve güzel k?lan varolan? de?il de varolmayan? hayata geçirmek. 

Ya?murda ?sland?k ?slanmas?na ancak kahvenin misss aromas?n?n e?li?inde güne ve yar?na dair umutlar?n ye?eri?ine tan?kl?k ettik. 

E ticaretle s?n?rlar a??l?yor, ?irin ma?azada ise hem yüz hem cepler gülüyor. Üstelik dünya markalar? ayn? raflarda. 

Deneyimin i?e ayna tutu?unda, yol alanlara kolayl?klar diliyorum. 

Hem yüzünüz hem yüre?iniz hep gülsün diyelim….

?yi haftalar bol kazançlar...

 

Niver LAZO?LU

finansgundem.com